Bankovní rada ČNB schválila rozpočet na rok 2005

Na svém jednání dne 9. 12. 2004 bankovní rada schválila rozpočet ČNB na rok 2005 v celkové výši 1 945 mil. Kč. Na základě zákona Česká národní banka hospodaří podle rozpočtu, který musí být členěn tak, aby z něj byly zřejmé výdaje na pořízení majetku a výdaje na provoz České národní banky. Výdaje na pořízení majetku jsou pro rok 2005 uvažovány v objemu 380 mil. Kč a výdaje na provoz ve výši 1 565 mil. Kč. Z objemově nejvýznamnějších položek výdajů na pořízení majetku lze jmenovat realizaci stavby záložního pracoviště ČNB (stavební práce a dodávky v roce 2005 představují částku cca 125 mil. Kč) a pořízení techniky pro úschovu, manipulaci a zpracování hotovostí (cca 112 mil. Kč); z objemově nejdůležitějších položek výdajů na provoz jsou to pak výdaje na emisi a správu oběživa (jedná se o nákup bankovek a mincí od externích dodavatelů v celkovém objemu cca 160 mil. Kč), osobní výdaje (tj. zejména mzdové prostředky a odvody povinně hrazeného pojistného v celkové výši cca 849 mil. Kč), nakupované služby v objemu cca 124 mil. Kč (z toho za podporu výpočetní techniky 69 mil. Kč), telekomunikační poplatky (81 mil. Kč), oprava a údržba majetku ve výši 153 mil. Kč (z toho údržba a servis výpočetní techniky 77 mil. Kč), spotřeba energie (31 mil. Kč) a další. Rozpočet ČNB je sestavován v cenách bez daně z přidané hodnoty s výjimkou případů, kdy daň nelze ze zákona odpočíst.

Celkovou výši rozpočtu ČNB se pro rok 2005 nadále podařilo udržet pod hranicí 2 mld. Kč, přičemž dodržování zásady maximální hospodárnosti a efektivnosti vynakládaných prostředků je věnována mimořádná pozornost. Pro srovnání lze uvést, že rozpočtové výdaje ČNB dosáhly v roce 2001 výše 1 824 mil. Kč, v roce 2002 objemu 1 899 mil. Kč, v roce 2003 1 907 mil. Kč a v roce 2004 se jejich rozsah očekává ve výši 1 830 mil. Kč.

Česká národní banka hradí nezbytné náklady na svoji činnost ze svých výnosů a není tudíž výdajovou kapitolou státního rozpočtu. Svoje roční zprávy o výsledku hospodaření Česká národní banka již několik let pravidelně zveřejňuje na internetu.

Pavlína Bolfová, mluvčí ČNB