Zpráva o vývoji platební bilance 2020

ČNB vydala Zprávu o vývoji platební bilance, která nabízí analýzu vývoje hlavních položek platební bilance ČR za uplynulý rok a je doplněna krátkými analytickými články zaměřenými na platební bilanci a mezinárodní obchod.

Běžný účet v pandemickém roce 2020 skončil nejvyšším přebytkem v dějinách České republiky a to jak v absolutním vyjádření, tak v poměru k HDP. Na tomto výsledku se podílelo vícero položek. Hlavní položkou, která přispěla k rekordním úrovním běžného účtu, bylo zmírnění schodku prvotních důchodů v důsledku masivního poklesu odlivu výnosů z přímých investic nerezidentů v tuzemsku.

Kapitálový účet zaznamenal v roce 2020 při rekordních příjmech i výdajích nejvyšší přebytek od roku 2015. Byl způsoben vysokým nárůstem čerpání prostředků z rozpočtů EU a prudkým poklesem čistých plateb za emisní povolenky.

Na finančním účtu byl v loňském roce patrný výrazný čistý odliv kapitálu spojený s výše zmíněným přebytkem běžného a kapitálového účtu. Měl podobu čistého odlivu kapitálu z České republiky, a to především v rámci ostatních investic, v menším rozsahu též rezervních aktiv ČNB. Celkový čistý odliv kapitálu byl zmírňován čistým přílivem přímých a portfoliových investic.

Tematické analýzy v letošní Zprávě o vývoji platební bilance

  • České členství v EU z pohledu platební bilance
  • Běžný účet ČR v průběhu koronavirové pandemie v evropském kontextu: pohled metodou syntetické proměnné

Zpráva o vývoji platební bilance 2020 – plné znění zprávy a grafy a tabulky k textu


Zpráva o platební bilanci 2020 – tabulka


Zpráva pracuje s předběžnými daty platební bilance, která podléhají revizi. Údaje z minulých let se proto v různých vydáních této publikace mohou lišit.