Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2022

Česká národní banka vydala každoroční Zprávu o výkonu dohledu nad finančním trhem. Zpráva obsahuje přehled informací o finančním sektoru za rok 2022 a nejvýznamnější dohledová a regulatorní opatření během tohoto období.

V důsledku ruské agrese na Ukrajině a jejího dopadu na globální ekonomiku byly český finanční trh a jeho jednotlivé sektory v tomto období vystaveny bezpříkladným externím vlivům a rizikům vyplývajícím z nejistoty ohledně dalšího vývoje inflace, úrokových sazeb a hospodářského růstu. ČNB musela tuto novou realitu a z ní vyplývající rizika při výkonu dohledu nad finančním trhem odpovídajícím způsobem zohlednit.

V rámci dohledu nad úvěrovými institucemi ČNB u jednotlivých bank a družstevních záložen kladla ve světle výše zmíněných událostí důraz zejména na vývoj kvality jejich úvěrových portfolií, udržování dostatečné úrovně kapitálové vybavenosti a opravných položek ke krytí případných ztrát, změny v úvěrových standardech a v přístupu k riziku, potažmo na ziskovost a životaschopnost jejich obchodních modelů. Pozornost dohledu se v průběhu celého roku 2022 zaměřovala především na možné nepřímé dopady války na Ukrajině a aktuálního ekonomického vývoje na hospodaření jednotlivých bank (a dalších finančních institucí). Jedním z důsledků ruské agrese na Ukrajině byla i likviditní krize Sberbank CZ, a.s., která vyústila v její následné selhání a odnětí licence ze strany ČNB.

Vzhledem k nárůstu kybernetických rizik v důsledku eskalace geopolitické situace se ČNB zaměřovala také na podporu kybernetické odolnosti úvěrových institucí a finančního sektoru jako celku. Dohledová činnost v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu byla významně ovlivněna evropskými sankcemi vůči Rusku a Bělorusku, jejichž účinná implementace ze strany finančních institucí byla pro ČNB prioritou.

Kromě vlastního výkonu dohledu tato zpráva sleduje také další aktivity úzce spjaté s výkonem dohledu nad finančním trhem, jako jsou licenční, schvalovací a povolovací činnosti, ukládání sankcí, stanovování opatření k nápravě zjištěných nedostatků nebo činnosti v oblasti regulace a mezinárodní spolupráce.

Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem tradičně přináší:

 • Přehled klíčových aktivit dohledu
 • Stručný přehled vývoje finančního trhu
 • Vybrané regulatorní změny v ČR a EU
 • Vybrané vyhlášky či úřední a jiná sdělení ČNB v oblasti dohledu
 • Informace o stěžejních regulatorních a dohledových aktivitách
 • Informace o aktivitách ČNB v oblasti mezinárodní spolupráce
 • Statistickou přílohu s vybranými grafy a tabulkami

Nad rámec každoročních přehledů zpráva nově obsahuje také krátké texty na následující témata:

 • Dohled nad poskytováním cizoměnových úvěrů domácnostem a nefinančním podnikům bankami
 • Implementace mezinárodních sankcí vyplývajících z aktuální geopolitické situace
 • Boj proti podvodům v oblasti platebních služeb
 • Implementace nového SREP u obchodníků s cennými papíry do dohledu ČNB

Ke stažení: