Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2021

Česká národní banka vydala každoroční Zprávu o výkonu dohledu nad finančním trhem. Zpráva obsahuje přehled informací o finančním sektoru za rok 2021 a nejvýznamnější dohledová a regulatorní opatření během tohoto období.

Finanční trh a jeho jednotlivé sektory se v minulém roce musely nadále vypořádávat s důsledky koronavirové pandemie, což významným způsobem ovlivňovalo také dohled ČNB. Ten se tak vedle standardně sledovaných oblastí, jako je dodržování obezřetnostních pravidel, pravidel ochrany spotřebitele a odborné péče či odolnost dohlížených subjektů proti kybernetickým rizikům, intenzivně zabýval také dopady pandemie na finanční trh a regulované subjekty.

V sektoru úvěrových institucí se ČNB zaměřila zejména na vývoj kvality jejich úvěrových portfolií. Sledovány byly jak půjčky, u kterých došlo v roce 2020 k odkladu splátek na základě zákona o úvěrovém moratoriu, tak úvěry klientům působícím v odvětvích nejvíce zasažených pandemií. 

Ve výkonu dohledu se ČNB dále zaměřila mj. na oblast boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) a důsledně dbala na to, aby dohlížené instituce účinně aplikovaly preventivní opatření a zavedly robustní řídicí a kontrolní systém v této oblasti.

Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem tradičně přináší:

 • Přehled klíčových aktivit dohledu
 • Stručný přehled vývoje finančního trhu
 • Vybrané regulatorní změny v ČR a EU
 • Vybrané vyhlášky či úřední a jiná sdělení ČNB v oblasti dohledu
 • Informace o stěžejních regulatorních a dohledových aktivitách
 • Informace o aktivitách ČNB v oblasti mezinárodní spolupráce
 • Statistickou přílohu s vybranými grafy

Nad rámec každoročních přehledů zpráva nově obsahuje také krátké texty na následující témata:

 • Dohled nad adekvátností tvorby opravných položek a úrovní rizikových vah stanovených interními modely
 • Aktuální vývoj IS/IT rizik – z pohledu institucí a z pohledu klientů
 • Aktuální vývoj rizik a dohledových nástrojů v oblasti AML/CFT
 • Transparentnější platební transakce se směnou měn
 • Dohled nad dodržováním povinností stanovených zákonem o spotřebitelském úvěru.

Ke stažení: