Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2019

Právě byla zveřejněna každoroční Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem, která v novém grafickém stylu ČNB informuje o dohledových činnostech v uplynulém roce, licenčních a sankčních řízeních, změnách v české a evropské legislativě regulující finanční trh nebo o aktivitách ČNB v oblasti mezinárodní spolupráce. Součástí zprávy je také stručný přehled vývoje na finančním trhu a statistická příloha, která obsahuje vybrané údaje a informace o subjektech, resp. sektorech finančního trhu podléhajících dohledu ČNB. 

ČNB ke konci roku 2019 vykonávala dohled nad 24 tuzemskými bankami a devíti družstevními záložnami. V omezeném rozsahu dohlížela také na 25 poboček zahraničních bank. V oblasti pojišťovnictví pod její dohled spadalo 25 tuzemských pojišťoven, jedna zajišťovna a ve stanoveném rozsahu také 20 poboček zahraničních pojišťoven, Exportní garanční a pojišťovací společnost a Česká kancelář pojistitelů. ČNB také dohlížela na osm penzijních společností a fondy těchto společností.

Výkonu dohledu ČNB rovněž podléhaly mj. investiční společnosti a fondy, obchodníci s cennými papíry, směnárníci, investiční a pojišťovací zprostředkovatelé, zprostředkovatelé a poskytovatelé spotřebitelských úvěrů či instituce platebního styku. Nedílnou součástí  výkonu dohledu ČNB byl i dohled nad dodržováním povinností stanovených zákonem o ochraně spotřebitele. 

Předkládaná zpráva popisuje stav k 31. prosinci 2019.