Výzva zájemcům o získání povolení dle nařízení MiCA

Výzva fyzickým a právnickým osobám, které poskytují nebo plánují poskytovat služby v oblasti kryptoaktiv, k vyjádření zájmu o získání povolení dle nařízení MiCA

Tato výzva se netýká stávajících subjektů: úvěrová instituce, centrální depozitář cenných papírů, obchodník s cennými papíry, organizátor trhu, instituce elektronických peněz (EMI), vydavatel elektronických peněz malého rozsahu (VEPMR), správcovská společnost SKIPCP a  správce alternativního investičního fondu.

Dne 29. 6. 2023 vstoupilo v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/1114 ze dne 31. května 2023 o trzích kryptoaktiv a o změně nařízení (EU) č. 1093/2010 a (EU) č. 1095/2010 a směrnic 2013/36/EU a (EU) 2019/1937 (dále jen „nařízení MiCA“).

Účelem nařízení MiCA je poskytnout unijní právní rámec pro trhy kryptoaktiv, které nepodléhají působnosti stávajících právních předpisů EU o finančních službách, a stanovit na úrovni EU jednotná pravidla pro kryptoaktiva a s nimi související služby a činnosti.

Nařízení MiCA se použije od 30. 12. 2024 s výjimkou hlavy III (tokeny vázané na aktiva) a IV (elektronické peněžní tokeny), které se použijí od 30. 6. 2024. Do poloviny, resp. konce roku 2024 tak mají fyzické a právnické osoby a příslušné dohledové orgány čas na adaptaci požadavků dle nařízení MiCA.

ČNB se obrací na všechny fyzické a právnické osoby, které zvažují v budoucnu usilovat o získání povolení

  1. poskytovatele služeb souvisejících s kryptoaktivy podle hlavy V nařízení MiCA,
  2. vydavatele tokenů vázaných na aktiva podle hlavy III nařízení MiCA nebo
  3. vydavatele elektronických peněz (EMI[1] nebo VEPMR[2]), který bude vydavatelem elektronických peněžních tokenů podle hlavy IV nařízení MiCA

s výzvou k poskytnutí informací prostřednictvím formuláře k vyjádření zájmu o získání povolení dle nařízení MiCA (xlsx, 28 kB).

Informace, které budou touto cestou poskytnuty, nepovažuje ČNB za závazné, ale pouze indikativní. Cílem této výzvy je získat orientační informace o potenciálním počtu subjektů, které budou žádat o povolení k činnosti a následně budou podléhat výkonu dohledu.

Ze shromážděných informací bude ČNB vycházet při organizaci a koordinaci svých aktivit[3] směřujících k bezproblémovému uvedení nařízení MiCA do praxe. To zahrnuje mj. informování subjektů, které projeví zájem o získání povolení pro výkon činnosti dle nařízení MiCA, ohledně připravovaných edukačních aktivit ČNB v této oblasti.

Doručení vyplněného formuláře je preferováno v elektronické podobě na adresu mica@cnb.cz nebo do datové schránky České národní banky ID: 8tgaiej pod označením „MiCA_formular_nazev_subjektu.xlsx“.


[1] Viz § 68 a násl. zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů.

[2] Viz § 100 a násl. zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů.

[3] Za předpokladu, že ČNB bude příslušným orgánem dohledu podle nařízení MiCA.