Výzva k důsledné implementaci omezujících opatření v souvislosti s eskalací konfliktu na Ukrajině

ČNB upozorňuje všechny finanční instituce na zvýšenou potřebu účinného a důsledného naplňování povinností vyplývajících z omezujících opatření (mezinárodních sankcí) platných a účinných v České republice. 

Zejména upozorňujeme na nové sankční předpisy EU vydané v Úředním věstníku EU v souvislosti s eskalací konfliktu na Ukrajině. Tyto předpisy jsou přímo účinné i v ČR, v případě nařízení platí nad zákonem. Pro detailní informace o konkrétních omezujících opatřeních doporučujeme sledovat k tomu určené stránky institucí EU (externí odkaz), včetně konkrétního znění jednotlivých právních předpisů v Úředním věstníku EU.

Zároveň odkazujeme na stránky Finančního analytického úřadu, který průběžně reaguje na nová omezující opatření a uvádí detailní informace o konkrétních požadavcích nově vydaných předpisů: www.financnianalytickyurad.cz/sankce-proti-rusku.html (externí odkaz), www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce/aktualne-o-sankcich.html (externí odkaz). Rozhodujícím zdrojem je však znění závazných unijních předpisů zveřejněných v Úředním věstníku EU.

ČNB rovněž vyzývá finanční instituce, aby k zajištění důsledné aplikace aktuálních omezujících opatření zvážily účinnost svých systémů na tzv. „sankční screening“ (kontrolu oproti seznamům sankcionovaných subjektů) a nespoléhaly jen doslovně na vydané seznamy. Toto je zejména klíčové s ohledem na možné rozdíly v transkripci, zkracování, používání přezdívek (tzv. "aliasů"), atd., kde je potřeba zajistit, aby skutečně došlo k naplnění sankcí v plném rozsahu vůči všem relevantním subjektům. Vysoká úroveň výše uvedených postupů je zásadní k plnění zákonných povinností, včetně požadavků vyhlášky č. 67/2018 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Závěrem zdůrazňujeme, že vzhledem k rychlému vývoji aktuální situace dochází k častým změnám v uplatňovaných opatřeních a nové předpisy nabývají účinnosti v krátkém čase. ČNB v této souvislosti očekává, že finanční instituce budou případné změny neustále sledovat, aby skutečně důsledně aplikovaly omezující opatření včasně a v jejich plném rozsahu.

Odbor komunikace