První výsledky odborných zkoušek podle zákona o distribuci pojištění a zajištění

Česká národní banka již obdržela od akreditovaných osob první statistická data o odborných zkouškách podle § 58 zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, od uveřejnění zkouškové sady, které proběhlo 13. srpna 2019. Blíže se tomuto tématu věnuje rozhovor s Tomášem Vanišem, vedoucím referátu odbornosti na finančním trhu v licenčním odboru ČNB.

Mohl byste úvodem popsat, jak si uchazeči v prvních zkouškách vedli?

Celková úspěšnost uchazečů v odborných zkouškách (pdf, 225 kB) podle zmíněného zákona za 3. čtvrtletí roku 2019 byla více než 61 %. I přes to, že bylo zatím vydáno pouze 80 testů, první výsledky naznačují, že obtížnost testů by tak měla být přiměřená a srovnatelná s ostatními sektory, kde se celková úspěšnost pohybuje v rozmezí 60 % – 70 %.

Dá se se z prvních výsledků vyčíst, co dělalo uchazečům u zkoušky největší problémy?

Jako tomu je u ostatních sektorů, nejtěžší překážkou uchazečů pro úspěšné složení testu je získání minima jak pro znalostní, tak dovednostní část, které činí shodně 60 %. Často jsme svědky situace, kdy uchazeč splní např. znalostní část bez většího zaváhání, ale nezíská dané minimum pro dovednostní část a naopak, i když dosáhne více než 75 % celkové úspěšnosti, která je hranicí pro úspěšné absolvování testu.

Máte již nějaké první ohlasy od uchazečů?

Uchazeči zpravidla hodnotí testy jako obtížné, ale víceméně se shodují na tom, že s kvalitní přípravou je možné je úspěšné složit.

Mohl byste dále popsat, jak zkoušková sada vznikala?

Zkouškovou sadu se ČNB ve spolupráci s Ministerstvem financí rozhodla zajistit prostřednictvím veřejné zakázky, ve které zvítězilo konsorcium Evropská asociace finančního plánování Česká republika a Česká asociace pojišťoven (dále jen „poskytovatel“ pozn. red.). Před zveřejněním zkouškové sady probíhalo pilotní testování části otázek v prostorách ČNB, kam byli pozváni zástupci z řad odborné veřejnosti pro oblast distribuce pojištění a zajištění. Těmto subjektům a mnohým dalším byla následně předložena téměř kompletní zkoušková sada k připomínkám.

Jaké bylo zapojení ČNB do tvorby zkouškové sady?

ČNB se společně s Ministerstvem financí v celém průběhu přípravy zkouškové sady intenzivně podílela na oponentuře vytvořených otázek tak, aby zkoušková sada byla vypracována v souladu se zadáním a očekáváním. ČNB rovněž striktně monitorovala plnění harmonogramu poskytovatelem.

Na co byl kladen hlavní důraz této oponentury?

S kolegy z Ministerstva financí jsme při oponentuře vycházeli ze zkušeností z tvorby zkouškových otázek pro ověřování odbornosti podle zákona o spotřebitelském úvěru a podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu. V  rámci této oponentury jsme se snažili v maximální možné míře zaměřit na srozumitelnost a jednoznačnost zadání i odpovědí na otázky tak, aby se při testování omezil počet sporných otázek na naprosté minimum. Společně s poskytovatelem jsme měli snahu zařadit do zkouškové sady co nejvíce otázek s praktickým zaměřením pro oblast distribuce pojištění. U regulatorní a řekněme „teoretické“ části jsme naopak usilovali o to, aby tyto tematické otázky byly plně v souladu s výkladem ČNB a Ministerstva financí k dané oblasti.

Pro koho je zkoušková sada určena?

Tato zkoušková sada je určena pro zkoušky ověřující odbornou způsobilost pracovníků, kteří se podílejí na distribuci pojištění nebo jsou za ni odpovědní, typicky zaměstnanci pojišťoven, jejich vedoucí pracovníci, pojišťovací zprostředkovatelé atd.

Jaký je rozsah této sady a jaké typy zkoušek je možno skládat?

Zkoušková sada obsahuje 1 500 otázek ověřujících znalosti a 100 případových studií ověřujících dovednosti uchazeče. Celkem existuje devět typů zkoušek pro životní a jednotlivé oblasti neživotních pojištění a jejich vzájemné kombinace. Pokud má uchazeč zájem o složení odborné zkoušky např. pouze pro tzv. „pojištění motorových vozidel“, není nutné osvojit si všechny otázky ve zkouškové sadě, ale pouze tu část, která je relevantní pro daný typ zkoušky.

Kdy a kde je možné odborné zkoušky vykonat?

Odborné zkoušky provádějí tzv. akreditované osoby na základě oprávnění od ČNB. Momentálně se jedná o 19 subjektů, které již od září vypisují první termíny.

Do kdy je nutné odbornou zkoušku realizovat?

Do 24 měsíců od účinnosti zákona, tedy nejpozději do 30. listopadu 2020.

Je vydané osvědčení o úspěšném absolvování zkoušky zárukou pro klienta v rámci distribuce pojištění?

Jistou formu záruky odborné distribuce pojištění dané osvědčení pro klienta přináší. Je však nutné k tomu přistupovat s rezervou. Získání osvědčení prokazuje určitou úroveň znalostí držitele, řekněme takové nezbytné minimum. Rozhodně se ale nejedná o kompletní výčet znalostí a dovedností, které je nutné při distribuci pojištění znát. Kromě odbornosti je při distribuci významnou složkou motivace zprostředkovatelů, která nesmí vést k nabízení nevhodných produktů klientům.

V čem spatřujete největší přínos této zkouškové sady?

Pozitivně hodnotím, že tato zkoušková sada neslouží pouze k pouhému splnění nějaké povinnosti vyplývající ze zákona, ale zároveň umožňuje případným zájemcům rozšířit si svoje obzory v rámci dané oblasti distribuce pojištění. Dá se říci, že zkoušková sada je v jisté míře edukativní, jelikož např. v rámci odůvodnění dané správné odpovědi na otázku jsme přidali informace nad rámec a k dokreslení skutečnosti, proč je zrovna vybraná varianta odpovědi označena za správnou. K tomu rovněž přispívá i fakt, že na rozdíl od dříve uveřejněných zkouškových sad podle zákona o spotřebitelském úvěru či podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu tato tentokrát obsahuje i slovník pojmů, přehled zdrojů, zkratek a použitých vzorců. Prostor pro sebevzdělávání je tedy zde poměrně vysoký.

Děkujeme za rozhovor.

Odbor komunikace ČNB