Nová publikace – Digitální peníze centrálních bank

Česká národní banka vydává první ucelený materiál zabývající se problematikou digitálních peněz centrálních bank (CBDC, central bank digital currencies). Publikace je výstupem pracovní skupiny ČNB vedené členem bankovní rady Oldřichem Dědkem a jejím cílem je zlepšení obecného povědomí o konceptu CBDC a přispění do veřejné diskuse o tomto tématu.

Digitální peníze centrálních bank představují novou, digitální formu peněz vydávaných centrální bankou, a to v zúčtovací jednotce daného státu (v případě ČR by se tedy jednalo o českou korunu). Ve své podstatě tak CBDC rozšiřují přístup k bezhotovostním penězům centrálních bank. Ten mají nyní v zásadě jen obchodní banky (v podobě rezerv na účtech u centrální banky). V případě emise CBDC by jej získaly i další subjekty, např. občané a firmy.

ČNB sleduje problematiku digitálních peněz centrálních bank od roku 2016. V únoru 2021 byla zřízena pracovní skupina k problematice CBDC, v níž jsou zastoupeny všechny relevantní útvary ČNB. Jejím hlavním úkolem je sledovat a analyzovat probíhající vývoj v oblasti CBDC* se zaměřením na možné dopady na ČNB a Českou republiku, včetně analýz, zda vůbec a za jakých podmínek by bylo důvodné reálně uvažovat o případné emisi CBDC Českou národní bankou.

„Zatímco z hlediska právní úpravy a mandátu centrální banky emise CBDC v České republice aktuálně není možná (do případné změny legislativy), z jiných hledisek je případné zavedení CBDC legitimním předmětem zvažování možných přínosů, nákladů a rizik,“ uvádí člen bankovní rady Oldřich Dědek.

Případnému zavedení digitálních peněz centrální banky v České republice by podle zástupců pracovní skupiny mělo předcházet důkladné vyhodnocení jejich potřebnosti a přidané hodnoty ve specifických tuzemských podmínkách, ale i veřejná debata o takovém kroku.

Publikace Digitální peníze centrálních bank:

  • stručně pojednává o definici, typech a vlastnostech CBDC
  • popisuje vývoj úvah či projektů CBDC ve vybraných zemích
  • představuje možné přínosy, ale i rizika případné emise CBDC
  • uvádí a rozebírá některé aspekty (právní, platebního styku, měnové a finanční stability) související s možným zavedením CBDC v ČR

*Od roku 2020 došlo po celém světě k významnému nárůstu výzkumné činnosti a počtu projektů týkajících se CBDC, a to i v rozvinutých státech včetně eurozóny. Podle dotazníkového šetření Banky pro mezinárodní platby (BIS) se v roce 2020 z 60 centrálních bank aktivně věnovalo výzkumu potenciálu CBDC 86 %, přičemž 60 % experimentovalo s dostupnými technologiemi a 14 % pracovalo na pilotních projektech CBDC. Čtyři centrální banky, konkrétně Baham, východního Karibiku, Jamajky a Nigérie, již CBDC začaly emitovat vedle hotovosti.