Komentář ČNB k rozhodnutí Ústavního soudu, kterým zamítl návrh na zrušení tzv. pravidla desetinásobku

Ústavní soud dnes zamítl návrh na zrušení takzvaného pravidla desetinásobku u družstevních záložen, zavedeného v roce 2015. Podle tohoto pravidla mohou družstevní záložny úročit vklady svých členů maximálně do výše desetinásobku jejich podílu na základním kapitálu záložny.

ČNB vítá, že se Ústavní soud ztotožnil s argumenty, které ČNB od počátku uplatňovala, tedy že sektor družstevních záložen dlouhodobě vykazoval znaky systémové nestability, a novela zákona o spořitelních a úvěrních družstvech, včetně pravidla desetinásobku, na to přiměřeným způsobem reagovala. ČNB je přesvědčena, že tato změna zákona odstranila zásadní nedostatek české právní úpravy družstevních záložen, tedy morální hazard spojený s předchozím modelem fungování záložen.

K rozhodnutí se vyjádřil viceguvernér Vladimír Tomšík, který má v bankovní radě oblast dohledu nad finančním trhem na starost: „ČNB jako orgán dohledu vítá, že Ústavní soud zamítl tento pokus zvrátit pravidlo, které mělo za cíl omezit morální hazard a posílit princip družstevnictví v sektoru družstevních záložen. Díky právní úpravě regulace kampeliček z roku 2015, kterou ČNB iniciovala a jejíž stěžejní součástí je i pravidlo desetinásobku, se podařilo obrátit nepříznivý vývoj, který započal v 90. letech a vyvrcholil sérií pádů záložen mezi lety 2007 a 2014.“

Markéta Fišerová
ředitelka odboru komunikace a mluvčí ČNB