ČNB vydává dohledový benchmark č. 2/2023 k provádění kontroly klienta prostřednictvím systému k monitoringu transakcí

Tento dohledový benchmark reaguje na vybraná, zejména opakovaná, kontrolní zjištění v oblasti preventivních opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu, která musí povinná osoba uplatňovat v zájmu účinné implementace postupů k provádění průběžné kontroly klienta prostřednictvím pravidelného monitoringu transakcí (tzv. AML monitoring).

Zavedení a uplatňování příslušných pravidel a souvisejících opatření je klíčovým předpokladem pro odhalování a šetření podezřelých obchodů i pro celkovou účinnost a efektivnost opatření v oblasti prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.