Provozování vozidla bez pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (tzv. povinného ručení)

Dostal jsem výzvu k úhradě zákonného příspěvku od České kanceláře pojistitelů za „provozování vozidla bez" pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (tzv. povinné ručení). Je k tomu Česká kancelář pojistitelů oprávněna?

Česká kancelář pojistitelů (dále jen „ČKP“) je oprávněna (s účinností od 1. 1. 2009) v souladu s ustanovením § 24c zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (dále jen „zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla“), vymáhat po vlastníkovi vozidla, jenž bylo provozováno bez pojištění odpovědnosti v rozporu se zákonem o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, příspěvek za dobu, po kterou bylo vozidlo provozováno v rozporu s tímto zákonem. ČKP při zjišťování údajů o vozidlech, na jejichž podkladě přistupuje k vymáhání zákonného příspěvku, vychází z údajů poskytnutých pojišťovnami a Centrálním registrem vozidel vedeným Ministerstvem dopravy ČR.

Nelze zároveň vyloučit, že v důsledku procesu výměny těchto informací a porovnání údajů týkajících se vozidel, která podléhají evidenci, může dojít k určitým nesrovnalostem. Taková nesrovnalost v údajích pak může způsobit, že ČKP zašle (domnělému) dlužníkovi výzvu k úhradě zákonného příspěvku do fondu nepojištěných. ČKP spolu s výzvou zpravidla zasílá i dotazník, jehož vyplněním (tzn. prokázáním, že vozidlo nebylo provozováno v rozporu se zákonem o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) a zasláním zpět na adresu ČKP v zákonné lhůtě 30 dnů může obeslaný prokázat neexistenci své povinnosti k úhradě příspěvku. K tomu je třeba dodat, že ustanovení § 24c odst. 4 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla přenáší důkazní břemeno k prokázání neexistence povinnosti k úhradě na obeslaného, proto je v jeho vlastním zájmu doložit veškeré skutečnosti k prokázání svých tvrzení.

Z ustanovení § 24c odst. 2 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla vyplývá, že výše příspěvku se určí součtem hodnoty vypočtené vynásobením výše příslušné denní sazby pro daný druh vozidla počtem dní, kdy bylo vozidlo provozováno v rozporu s tímto zákonem, a nákladů na jeho uplatnění, v případě jeho nezaplacení včetně nákladů na jeho vymáhání. Výše denních sazeb pro jednotlivé druhy vozidel stanoví příloha k tomuto zákonu.

V této souvislosti Česká národní banka považuje za nezbytné zdůraznit, že není kompetentní k přezkoumávání jednotlivých případů nároků ČKP na příspěvek podle ustanovení § 24c zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Česká národní banka může při výkonu dohledu v pojišťovnictví jednat pouze v mezích svých pravomocí. České národní bance nepřísluší řešit či dokonce rozhodovat soukromoprávní spory.

Zpět na seznam