Pojistné smlouvy uzavírané na dálku - 9.6.2008

Je možné uzavírat pojistné smlouvy prostřednictvím terminálu podobného bankomatu, který by byl umístěn na ulicích, v obchodních centrech atd.?

Existují nějaké podmínky, které musí být splněny, v případě, že takto pojistné smlouvy uzavírat lze?

Potřebuje provozovatel terminálu k takovéto činnosti zprostředkovatelskou „licenci“?

V souladu se zákonem č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, ve znění pozdějších předpisů, lze pro uzavření pojistné smlouvy použít prostředky komunikace na dálku.

Využití prostředků dálkové komunikace pro uzavření předmětného závazkového právního vztahu je regulováno zákonem o pojistné smlouvě. Obecná právní úprava uzavírání smluv o finančních službách uzavíraných na dálku je obsažena v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (§ 54a a n.). Ten v ustanovení § 53 odst. 1 uvádí pouze příkladmo prostředky komunikace na dálku, které lze pro uzavření smluv uzavíraných na dálku použít. Právní úpravou není tedy vymezen resp. limitován výběr komunikačních prostředků, a tudíž z hlediska technického je akceptovatelný Vámi uvedený prostředek komunikace (terminál). Pojistná smlouva je tak uzavřena okamžikem zaplacení pojistného.

Pojistníkům uzavírajícím pojistnou smlouvu na dálku se poskytuje zvláštní ochrana. Podstata této ochrany spočívá nejen v informační povinnosti (§ 66 zákona o pojistné smlouvě), ale i ve specifikách a širokých možnostech, pokud jde o odstoupení od smlouvy (§ 23 zákona o pojistné smlouvě).

Pokud jde o Váš dotaz týkající se podmínek, které je nutné splnit v souvislosti s uzavíráním pojistných smluv na dálku je, s ohledem na uvedené, nepochybné, že účastníci pojištění jsou povinni dodržet dikci jak obecné právní úpravy, tak i specifika upravená zákonem o pojistné smlouvě. To znamená, zejména je nezbytné, kromě již uvedené informační povinnosti pojistitele před uzavřením pojistné smlouvy, dodržet formu právního úkonu, a to s ohledem na dobu trvání pojištění, a dále obligatorní náležitosti pojistné smlouvy atp. Jako potvrzení o uzavření pojistné smlouvy je pojistitel povinen vydat pojistníkovi pojistku (§ 9 zákona o pojistné smlouvě).

K dotazu ve věci týkající se zprostředkovatelské činnosti, uvádíme, že ve smyslu § 3 zákona č. 38/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je zprostředkovatelská činnost v pojišťovnictví definována jako odborná činnost spočívající v

a) předkládání návrhů na uzavření pojistných smluv nebo zajišťovacích smluv,

b) provádění přípravných prací směřujících k uzavření pojistných nebo zajišťovacích smluv,

c) uzavírání pojistných nebo zajišťovacích smluv jménem a na účet pojišťovny nebo zajišťovny, pro kterou je tato činnost vykonávána, nebo

d) pomoci při správě pojištění a vyřizování nároků z pojistných nebo zajišťovacích smluv.

Jak je z uvedeného patrné, je zprostředkovatelskou činností, regulovanou a dohlíženou Českou národní bankou, odborná činnost a nikoli technické, resp. provozní zabezpečení prostředku dálkové komunikace.

Kontaktní osoba: Dana Králíčková
Email: dana.kralickova@cnb.cz
Aktualizováno: 9. června 2008

Zpět na seznam