Otázky a odpovědi k tématu udělení oprávnění k činnosti nebankovním poskytovatelům

Kolik společností získalo od ČNB licenci nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru, kolik žádostí ČNB zamítla?

Ze 108 žadatelů, kteří žádost podali v přechodném období, bylo k 30. 5. uděleno oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru 84 subjektům. V dalších 19 případech bylo řízení pravomocně ukončeno. Ve zbývajících pěti případech bylo vydáno rozhodnutí, které dosud nenabylo právní moci. V jednom případě bylo uděleno oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru žadateli, který žádost podal po skončení přechodného období pro podání žádosti. V registru ČNB nicméně bude celkový počet poskytovatelů dostupný až po skončení přechodného období.

 

Uděleno povolení

Zamítnuto

Zastaveno

Nedostatky žádosti

Nezaplacení správního poplatku

Zpětvzetí

pravomocné

84

2

5

2

13

nepravomocné

4

1

Subjekty, které působily na úvěrovém trhu před nabytím účinnosti zákona o spotřebitelském úvěru, musely do 1. 3. 2017 podat žádost ČNB o oprávnění k činnosti. Od této doby pro ně platí přechodné období, během něhož ale můžou za podmínek stanovených zákonem podnikat dál, a to nejpozději do 1. 6. 2018. Do tohoto data ČNB vypořádá žádosti a podle jejich výsledku vydá rozhodnutí o udělení oprávnění k činnosti nebankovním poskytovatelům. Žadatelé, kteří podali žádost až po 1. 3. 2017, nemohou v přechodné době do vydání povolení ČNB poskytovat / zprostředkovávat spotřebitelské úvěry na základě svého dosavadního živnostenského oprávnění.

Nebankovní poskytovatelé spotřebitelského úvěru, kterým bylo vydáno oprávnění, doložili, že splňují podmínky pro udělení oprávnění k činnosti, které jsou stanoveny zákonem o spotřebitelském úvěru, a seznam těchto subjektů je dostupný v registru ČNB.

V čem žadatelé o licenci chybovali nejčastěji?

Nejčastější nedostatky spočívaly v neúplnosti žádosti, nedostatcích v obchodním plánu, nedostatcích v návrhu vnitřních předpisů upravujících pravidla a postupy nebankovního poskytovatele, nedoložení ovládajících osob, nesprávném výpočtu počátečního kapitálu a neprokázání původu finančních zdrojů.

Dříve půjčky poskytovalo až 50 tisíc subjektů, čím si vysvětlujete, že se jejich počet tak výrazně zmenšil? Nebojíte se, že spotřebitel bude znevýhodněn nedostatečnou konkurencí?

Celkový přehled o počtu poskytovatelů z minulosti neexistuje. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadu regulace (RIA), zpracovaná ministerstvem financí k návrhu zákona o spotřebitelském úvěru, uvádí, že k danému okamžiku má ohlášenou vázanou živnost „poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru“ přes 57 tisíc subjektů. To však neznamená, že by šlo výhradně o poskytovatele. Těch zjevně bylo řádově méně. Touto živností museli disponovat i všichni zprostředkovatelé různých druhů a typů a také různé subjekty finančního trhu, které si mohly tuto živnost zapsat jako „potenciální možnost“, aniž ji kdy reálně vykonávaly. Zároveň je nic neomezovalo si uvedenou živnost přidat do svých oprávnění podle živnostenského zákona a také je nic nenutilo takto jednou zapsanou živnost ukončit ani tehdy, pokud ji ve skutečnosti nevykonávaly. Také není ani zjevné, kolik těchto živností bylo aktivních, tedy skutečně vykonávaných. Ostatně naše odhady, které jsme si zpracovali pro vlastní potřebu ještě před účinností zákona o spotřebitelském úvěru, se ukázaly jako relativně přesné, a to v odhadu počtu žádostí o licenci nebankovního poskytovatele. Dále je evidováno 23 604 vázaných zástupců, 288 samostatných zprostředkovatelů a 1900 zprostředkovatelů vázaných spotřebitelských úvěrů. Lze tedy jen rámcově uvážit, že jiní poskytovatelé, kteří případně poskytovali spotřebitelské úvěry na základě živnostenského oprávnění, nebyli možná schopni splnit poměrně náročné podmínky pro podání žádosti o udělení oprávnění nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru. Můžeme shrnout, že stávající trh s nově ustavenými oprávněnými nebankovními poskytovateli je dostatečně diverzifikován, aby stále působil konkurenční tlak.

Neobáváte se, že některé společnosti přejdou na černý trh?

Zákon o spotřebitelském úvěru je nastaven tak, že poskytování spotřebitelských úvěrů bez oprávnění lze do jisté míry označit za ekonomicky mimořádně nevýhodné. Pokud totiž takový neoprávněný poskytovatel bude zjištěn, čeká ho nejen značná veřejnoprávní správní sankce, ale i ten důsledek, že takový úvěr není úročen a k jiným ujednáním o platbách na spotřebitelský úvěr se nepřihlíží. Platí, že osoby podléhající dohledu jsou povinny poskytnout ČNB při výkonu dohledu potřebnou součinnost, zejména jsou povinny jí na vyžádání předložit informace, podklady, objasnění skutečností, záznamy, zprávy nebo s nimi spojené údaje, a to bez zbytečného odkladu nebo ve lhůtě stanovené ČNB. To platí obdobně pro toho, kdo je důvodně podezřelý, že neoprávněně provozuje činnost podle tohoto zákona, a ČNB tohoto oprávnění v rámci veřejnoprávního dohledu využívá. V této oblasti bylo již identifikováno několik možných neoprávněných zprostředkovatelů nebo poskytovatelů a bylo již také zveřejněno první pravomocné rozhodnutí o udělení sankce 500 tis. Kč za neoprávněné zprostředkování spotřebitelského úvěru.

Co musí udělat lidé, kteří mají úvěr u společnosti, která licenci od ČNB nezískala?

Pro společnosti, které o oprávnění nepožádaly nebo ho nezískaly, platí, že nemohou poskytovat nové úvěry, mohou ale vykonávat správu těch úvěrů, které poskytly v minulosti. Pro spotřebitele to znamená, že i když společnost již nemá oprávnění, neznamená to, že zanikl soukromoprávní závazek z úvěrové smlouvy. Ten musí být plněn až do konečného vypořádání.  Pozbytím živnostenského oprávnění zůstávají nedotčena práva k poskytnutým peněžním prostředkům i povinnosti poskytovatele vůči spotřebiteli, s výjimkou případné povinnosti poskytnout na základě uzavřené smlouvy o spotřebitelském úvěru spotřebiteli další peněžní prostředky. Poskytnutí dalších peněžních prostředků na základě dříve uzavřené smlouvy, např. v případě revolvingových úvěrů, není bez příslušného oprávnění po uplynutí lhůty podle zákona o spotřebitelském úvěru přípustné.

 

Zpět na seznam