K pojmu osoba blízká ve výroční zprávě ( § 118 odst. 4 písm. g) ZPKT) - 17.9.2009

K otázce, zda je nutné za osobu blízkou v § 118 odst. 4 písm. g) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPKT“ nebo „zákon“) považovat i právnickou osobu, nebo zda jde jen o fyzické osoby, jak jsou vymezeny v § 116 občanského zákoníku.

Podle § 118 odst. 4 písm. g) ZPKT se ve výroční zprávě uvádějí i údaje a informace o počtu akcií nebo obdobných cenných papírů představujících podíl na emitentovi (společně dále jen „akcie“), které jsou ve vlastnictví osob blízkých k osobám s řídící pravomocí. Obdobně se uvádí informace o opcích a srovnatelných investičních nástrojích, jejichž hodnota se vztahuje k akciím (společně dále jen „opce“) a jejichž smluvními stranami jsou uvedené osoby, nebo které jsou uzavřeny ve prospěch uvedených osob.

Nejvyšší soud ČR opakovaně konstatoval (v kontextu předkupního práva, dědictví apod.), že za osobou blízkou je nutné považovat i právnickou osobu1, jestliže „personální a majetkové propojení osob lze za použití analogie kvalifikovat jako vztah obdobný vztahu rodinnému ve smyslu § 116 obč. zák.“ 2. Na základě toho vznikla výše uvedená pochybnost.

Samotná informační povinnosti ve výroční zprávě směřuje k zajištění transparence ohledně odměňování ve formě akcií a opcí. Obdobná informační povinnost emitenta byla obsažena i v § 80a odst. 2 písm. c) zákona č. 591/1992 Sb., zákona o cenných papírech, ve znění do 30. 4. 2004, vztahovala se však jen na členy představenstva, dozorčí rady a vedoucí zaměstnance emitenta (nikoli na osoby blízké). Původně šlo o transpozici dnes zrušené přílohy I. směrnice 2001/34/ES (kapitola 6., odstavec 6.2.1.), ve které informace o akciích a opcích ve vlastnictví osoby blízké vyžadována nebyla. V současné době upravuje na evropské úrovni požadavek na informaci ohledně odměňování ve formě akcií a opcí doporučení Evropské komise, toto doporučení ale také nevyžaduje informování o osobách blízkých3. Lze tedy uzavřít, že požadavek na uvedení akcií a opcí u osoby blízké je národní úpravou.

K možnému vztažení ustanovení na základě analogie i na právnickou osobu v rámci českého práva je nutné argumentovat zejména rozdílem mezi povahou soukromého a veřejného práva. Nejvyšší soud se v citovaných rozhodnutích zabýval soukromým právem. V oblasti ukládání a vymáhání povinností však nemá rozšiřující analogie v neprospěch povinného subjektu místo. K tomu srov. rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ČR, sp. zn. 7 A 97/2001 ze dne 13. 1. 2004, podle kterého „[p]oužití analogie v oblasti správního trestání není přípustné. Zásada jednotnosti právního předpisu či terminologické jednotnosti v takovém případě vzhledem k výše uvedenému neobstojí.”4

Doplňujeme, že k ochraně před zneužíváním trhu směřuje úprava oznamování tzv. manažerských transakcí v § 125 odst. 5 ZPKT. V citovaném ustanovení zákonodárce uvádí osoby úzce propojené (obdoba osob blízkých pro účely hlášení manažerských transakcí) s osobou s řídící pravomocí. V citovaném ustanovení se výslovně, vedle výčtu fyzických osob, uvádí také právnická osoba, kterou lze považovat za podmínek tam uvedených za osobu propojenou ve vztahu k osobě s řídící pravomocí.

Pokud by zákonodárce vyžadoval ve výroční zprávě informace o akciích a opcích ve vlastnictví propojené právnické osoby, bylo by to nutné výslovně uvést v předmětném ustanovení zákona.

Osobami blízkými v § 118 odst. 4 písm. g) ZPKT jsou proto jen fyzické osoby uvedené v § 116 občanského zákoníku, výčet nelze rozšiřovat na základě analogie o právnické osoby.


1Viz rozhodnutí NS ČR 21 Cdo 2192/2001 ze dne 1. srpna 2002, nebo rozhodnutí 22 Cdo 1836/2003 ze dne 29. dubna 2004.
2Rozhodnutí NS ČR 22 Cdo 1836/2003 dostupné na adrese www.nsoud.cz.
3Srov. oddíl IV., odstavec 6.1 Doporučení Komise ze dne 14. prosince 2004 o podpoře vhodného systému odměňování členů správních orgánů společností kótovaných na burze.
4Rozhodnutí NSS ČR sp. zn. 7 A 97/2001 dostupné na adrese www.nssoud.cz.


Kontaktní osoba: Daniel Tyraj
E-mailová adresa: daniel.tyraj@cnb.cz
Datum: 17. září 2009 


Upozorňujeme, že tato odpověď představuje názor sekce regulace a analýz finančního trhu a nelze ji považovat za právní předpis, rozhodnutí bankovní rady nebo úřední sdělení České národní banky.

Zpět na seznam