Jak se změny úrokových sazeb promítají do ekonomiky?

Transmisním mechanismem měnové politiky se rozumí řetězec ekonomických vazeb, který umožňuje, aby změny v nastavení měnověpolitických nástrojů vedly k žádoucím změnám inflace. Počátkem transmisního mechanismu je tedy změna nastavení měnověpolitických nástrojů. Tato změna vede ke změně chování "zprostředkujících" trhů, na něž má nastavení měnověpolitických nástrojů přímý vliv. Změna chování těchto trhů pak přes nejrůznější další "zprostředkující" trhy vede ke změnám na "cílových" trzích, jejichž cenový vývoj chce centrální banka ovlivnit.

Transmisní mechanismus působí paralelně více cestami, tzv. kanály. Tradičně uváděným je například úrokový kanál, který působí následujícím způsobem. Zvýšení (či naopak snížení) měnověpolitické úrokové sazby, což je v ČR především repo sazba, vede nejprve ke zvýšení (snížení) úrokových sazeb na mezibankovním trhu. V důsledku toho dojde ke zvýšení (snížení) úrokových sazeb vyhlašovaných bankami pro poskytování úvěrů a přijímání vkladů. Výsledkem je ochabnutí (oživení) investiční aktivity jako součásti agregátní poptávky a nakonec oslabení (posílení) tlaků na růst cenové hladiny.

Zpět na seznam