Dotaz ke změně výnosové křivky - 24.3.2009

Lze pro účely testu postačitelnosti technických rezerv pojišťovny změnit používanou výnosovou křivku?

Změnu výnosové křivky, jakožto nezbytného parametru uplatněného v rámci metody oceňování technických rezerv, nelze vyloučit. Způsoby oceňování je účetní jednotka oprávněna změnit mezi jednotlivými účetními obdobími, a to zčásti nebo zcela. Důvodem takovéto změny však musí být zpřesnění věrného zobrazení nebo zkvalitnění vypovídací schopnosti účetní závěrky anebo změna předmětu podnikání nebo jiné činnosti, přičemž informaci o každé takové změně s jejím řádným zdůvodněním je účetní jednotka povinna uvést v příloze v účetní závěrce (§ 7 odst. 4 zákona č. 563/1991 Sb.). Stejně tak nelze vyloučit případné změny v ocenění technických rezerv v důsledku změn v účetních odhadech, které jsou výsledkem nových informací nebo nového vývoje.

Informace v účetní závěrce musí být spolehlivé, srovnatelné, srozumitelné. Posuzují se z hlediska významnosti, přičemž informace se považuje za významnou, jestliže by její neuvedení nebo chybné uvedení mohlo ovlivnit úsudek nebo rozhodování osoby, která tuto informaci využívá (§ 19 odst. 6). Informace o použitých účetních metodách je nedílnou součástí přílohy k účetní závěrce (§ 7 odst. 5 zákona č. 563/1991 Sb., § 22 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 502/2002 Sb.).

Neuvedení informace o změně výnosové křivky, kterou pojišťovna uplatňuje v rámci metody oceňování, a nevyčíslení vlivu této změny na finanční situaci a výsledek hospodaření pojišťovny může nepříznivě ovlivnit úsudek nebo rozhodování uživatelů účetní závěrky pojišťovny. Důsledkem toho může být pochybnost o spolehlivosti informací v účetní závěrce pojišťovny.

Pojišťovna pochybnostem o tom, zda její účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace či nikoliv (§ 7 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb.), předejde, pokud informaci o vlivu změny výnosové křivky uplatňované v rámci metody oceňování technických rezerv v příloze k účetní závěrce vysvětlí a kvantifikuje (IFRS 4.37 písm. b/).

Nepředpokládá se, že by kvantitativní informace podané v účetní závěrce o vlivu změny výnosové křivky na ocenění technických rezerv pokrývaly i minulá účetní období, za která účetní jednotka poskytuje srovnatelné údaje. Nepředpokládá se tudíž, že by změna výnosové křivky, kterou pojišťovna používá v rámci metody oceňování technických rezerv, vedla k přepočtu srovnatelných údajů za minulá účetní období uvedených v účetní závěrce za běžné účetní období.

Aktualizováno: 24. března 2009

Zpět na seznam