Co je chráněný účet a jak jej zřídit a užívat?

Co je chráněný účet?

Chráněný účet je určen fyzickým osobám, jejichž platební účet[1] je postižen exekucí. Umožňuje majiteli bezhotovostně platit stejným způsobem jako z původního platebního účtu před jeho postižením exekucí. Lze však na něm hospodařit pouze s tzv. chráněným příjmem.

Postup pro zřízení chráněného účtu

 1. Poté, co byl exekucí postižen Váš platební účet (tzv. obstavený účet), nejprve písemně požádáte osoby, které Vám vyplácejí tzv. chráněný příjem (svého zaměstnavatele, Českou správu sociálního zabezpečení, osobu, jež Vám platí výživné, atd.) o potvrzení podle § 304d odst. 1 občanského soudního řádu (Potvrzení k chráněnému účtu – Exekuce (externí odkaz na justice.cz)). Pozor: pokud máte více obstavených účtů a chráněné příjmy Vám chodí na několik z nich, je třeba se ještě předtím s osobami, které Vám vyplácejí chráněné příjmy, domluvit[2] tak, aby Vám všechny chráněné příjmy chodily na stejný obstavený účet (peněžnímu ústavu můžete určit jen jeden účet, z něhož Vám bude na chráněný účet převáděn chráněný příjem – viz bod 3 níže). Pozor:  je vhodné požádat o výplatu chráněných příjmů na obstavený účet teprve poté, co se přesvědčíte, že Vám byl již zřízen chráněný účet; do té doby lze využít vyplacení v hotovosti (např. zaměstnavatel je Vám podle §142 odst. 3 zákoníku práce povinen mzdu či plat vyplatit v hotovosti, pokud se s ním nedohodnete podle § 143 odst. 1 zákoníku práce na výplatě na Vámi určený platební účet; Česká správa sociálního zabezpečení nabízí možnost výplaty dávek v hotovosti poštovní poukázkou).
 2. Potvrzení získané podle bodu 1 zašlete exekutorovi nebo jinému orgánu, jenž nařídil exekuci Vašeho platebního účtu (obstavil Vám jej), a požádáte jej, aby podle § 304d odst. 3 občanského soudního řádu oznámil peněžnímu ústavu[3], který vede Váš obstavený účet,  číslo účtu, z něhož Vám je vyplácen chráněný příjem, a číslo[4] Vašeho obstaveného účtu, z něhož Vám bude na chráněný účet převáděn chráněný příjem (viz bod 3 níže). Pokud máte na obstavený účet vedeno několik exekucí nařízených několika různými exekutory či orgány, můžete komunikovat se kterýmkoliv z nich dle Vašeho výběru.
 3. Požádáte peněžní ústav, který vede Váš obstavený účet, o zřízení chráněného účtu a určíte mu obstavený účet, z něhož Vám bude na chráněný účet převáděn chráněný příjem.

Užívání chráněného účtu

Chráněný účet smíte mít (v celé ČR) jen jeden.

Chráněný účet se bude řídit stejnými podmínkami, jakými se řídí Váš obstavený účet[5], s následujícími výjimkami:

 • chráněný účet peněžní ústav zřídí a vede zdarma, ostatní poplatky (za platební služby, platební kartu, papírové výpisy apod.) budete platit stejné jako na obstaveném účtu;
 • chráněný účet nelze exekuovat ani obstavit;
 • na chráněném účtu Vám nemusí být umožněno čerpat úvěr; obdobně Vám peněžní ústav nemusí poskytovat další nepřímo související služby, jako je zprostředkování cestovního pojištění apod.;
 • na chráněný účet budou připsány pouze[6] částky chráněného příjmu zaslané z účtu uvedeného v potvrzení podle bodu 1 na Váš obstavený účet (viz následující odrážka), peněžní prostředky, na něž Vám vznikne vůči peněžnímu ústavu nárok v souvislosti s chráněným účtem (úroky, vratky plateb provedených platební kartou), a dále peněžní prostředky ve výši trojnásobku životního minima jednotlivce, pokud jsou k dispozici na Vašem obstaveném účtu a nebyly Vám vyplaceny již dříve;
 • chráněný příjem, který byl z účtu uvedeného v potvrzení podle bodu 1 po zřízení chráněného účtu připsán na Váš obstavený účet, Vám bude na chráněný účet připsán vždy do konce pracovního dne;
 • peněžní ústav nemůže na chráněném účtu započíst svoji pohledávku za Vámi, s výjimkou pohledávek vzniklých v souvislosti s chráněným účtem (zejm. poplatků);
 • peněžní ústav je povinen Vám chráněný účet otevřít a vést[7].

Zrušení / zánik chráněného účtu

Pokud Váš obstavený účet přestal být postižen exekucí nebo byl zrušen, přestává následující den poté Váš chráněný účet být chráněným. Peněžní ústav Vám o tom na Vaši žádost vydá potvrzení. Toto potvrzení jste povinen zaslat bez zbytečného odkladu osobám, které Vám vyplácejí chráněný příjem.

Máte-li však u téhož peněžního ústavu obstaven ještě jiný platební účet, můžete na výzvu peněžního ústavu do 14 dní od jejího doručení určit jiný obstavený účet, z něhož bude na chráněný účet převáděn chráněný příjem. V takovém případě chráněný účet zůstává chráněným. Číslo[8] tohoto nově určeného obstaveného účtu musíte sdělit (ve vlastním zájmu pokud možno co nejdříve) exekutorovi nebo jinému orgánu, který nařídil jeho obstavení[9]. Exekutor nebo jiný orgán toto číslo sdělí osobám, které Vám vyplácejí chráněný příjem. Tyto osoby jsou povinny Vám od následujícího dne posílat chráněný příjem na Vámi takto nově určený obstavený účet.

Pokud sice u téhož peněžního ústavu máte obstaven ještě jiný platební účet, avšak necháte marně uplynout výše uvedenou 14denní lhůtu, přestává následující den poté Váš chráněný účet být chráněným.

Co tvoří chráněný příjem

Chráněný příjem tvoří:

 • plat, mzda, odměna z dohody o pracovní činnosti, odměna z dohody o provedení práce, odměna za pracovní nebo služební pohotovost, odměna členů zastupitelstva územních samosprávných celků, odstupné, popřípadě obdobná plnění poskytnutá v souvislosti se skončením zaměstnání, služebního poměru nebo výkonu veřejné funkce, peněžitá plnění věrnostní a stabilizační povahy poskytnutá v souvislosti se zaměstnáním, náhrada za ztrátu na výdělku po dobu dočasné pracovní neschopnosti a náhrada za ztrátu na výdělku po skončení dočasné pracovní neschopnosti,
 • pohledávky fyzických osob, které jsou podnikateli, vzniklé při jejich podnikatelské činnosti, pohledávky autorské odměny, je-li povinným autor, pohledávky z práv výkonných umělců, je-li povinným výkonný umělec, a pohledávky z práv původců předmětů průmyslového vlastnictví, je-li povinným původce předmětu průmyslového vlastnictví,
 • důchody,
 • výživné,
 • dávky státní sociální podpory, které nejsou vyplaceny jednorázově, dávky pěstounské péče, které nejsou vyplaceny jednorázově, náhrada mzdy nebo platu, nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, stipendia, podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci, dávky podle zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením[10], příspěvek na péči[10], zaopatřovací příspěvek[10], dávky pomoci v hmotné nouzi, náhradní výživné pro nezaopatřené dítě, daňový bonus, příspěvek na bydlení, jednorázově vyplácené dávky státní sociální podpory, jednorázově vyplácené dávky pěstounské péče, výživné na nezaopatřené dítě podle zákona o státní sociální podpoře,
 • dávky vyplývající ze smlouvy o výměnku podle občanského zákoníku,
 • výsluhový příspěvek vojáků z povolání nebo příslušníků bezpečnostních sborů, příplatek k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální a příplatek k důchodu a zvláštní příspěvek k důchodu podle zákona upravujícího ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich,
 • pohledávka náhrady, kterou podle pojistné smlouvy vyplácí pojišťovna, má-li být náhrady použito k novému vybudování nebo k opravě budovy,
 • pohledávky, které povinný nabyl jako substituční jmění (to neplatí, má-li povinný právo s pohledávkou volně nakládat nebo jde-li o výkon rozhodnutí/exekuci, kterým jsou vymáhány zůstavitelovy dluhy nebo dluhy související s nutnou správou věcí nabytých jako substituční jmění); pohledávka, kterou povinný nabyl jako substituční jmění, je pohledávkou, kterou povinný nabyl jako dědic dědictvím, které podle nařízení zůstavitele má přejít na svěřenského nástupce jako následného dědice.

[1] Spotřebitel, který žádný platební účet v ČR ještě nemá, může požádat kteroukoliv banku nebo pobočku zahraniční banky, která vede spotřebitelské účty, o zřízení tzv. základního platebního účtu.

[2] Zaměstnavatel je povinen Vám mzdu či plat vyplácet na Vámi určený platební účet, tento platební účet je však třeba mu oznámit včas. Česká správa sociálního zabezpečení vyplácí důchody a dávky na platební účet určený Vámi s 3měsíčním předstihem na jí vydaném tiskopise potvrzeném peněžním ústavem. V případě výživného, ať již určeného soudem či dohodou, a dávek z výměnku je třeba změnu Vašeho platebního účtu oznámit plátci s přiměřeným předstihem. V případě plateb od pojišťovny je třeba respektovat lhůtu dle pojistných podmínek.

[3] Peněžním ústavem je banka, pobočka zahraniční banky, spořitelní a úvěrní družstvo (družstevní záložna), instituce elektronických peněz, pobočka zahraniční instituce elektronických peněz, vydavatel elektronických peněz malého rozsahu, platební instituce, pobočka zahraniční platební instituce nebo poskytovatel platebních služeb malého rozsahu.

[4]  Pokud Vám Váš peněžní ústav přidělil jedinečný identifikátor účtu jiný než číslo účtu (např. kombinaci čísla účtu peněžního ústavu a Vašeho variabilního symbolu), Vaším číslem účtu je tento jedinečný identifikátor, na což byste měl ve vlastním zájmu plátce Vašeho chráněného příjmu upozornit.

[5] Podmínky vedení Vašeho obstaveného účtu se přitom nesmí měnit jen proto, že je postižen exekucí.

[6] Přímo na chráněný účet platby posílat nelze (číslo svého chráněného účtu tedy nedávejte svým dlužníkům).

[7] To neplatí, pokud by tím peněžní ústav porušil ustanovení zákona upravujícího opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo mezinárodní sankce.

[8] Pokud Vám Váš peněžní ústav přidělil jedinečný identifikátor účtu jiný než číslo účtu (např. kombinaci čísla účtu peněžního ústavu a Vašeho variabilního symbolu), Vaším číslem účtu je tento jedinečný identifikátor, na což byste měl ve vlastním zájmu plátce Vašeho chráněného příjmu upozornit.

[9] V případě vícenásobné exekuce opět platí, že můžete komunikovat se kterýmkoliv z nich.

[10] Od novelizace občanského soudního řádu č. 214/2022 Sb.; pozor, ve starších formulářích není reflektováno.

Aktualizováno: 10. 1. 2024

Zpět na seznam