Související odkazy

ČNB > Statistika > AnaCredit > Vykazování do AnaCredit

Vykazování do AnaCredit

Vykazujícími osobami projektu AnaCredit jsou banky a pobočky zahraničních bank se sídlem ve zpravodajském členském státě. Kromě údajů o vlastních pohledávkách vykazují příslušné rezidentské centrály také údaje o pohledávkách svých poboček v zahraničí (spořitelním družstvům je v souladu s článkem 16 odst. 1 nařízení ECB/2016/13 udělena Českou národní bankou kompletní výjimka z vykazování).

Předmětem vykazování do AnaCredit jsou pohledávky za právnickými osobami. Záměrem ČNB (i ECB) je v budoucnu rozšířit projekt také na pohledávky za fyzickými osobami podnikateli i nepodnikateli. Tato skutečnost může být proto zmíněna v metodických dokumentech ČNB, protože již při přípravě byly tomuto záměru přizpůsobeny některé atributy či hodnoty číselníků.

ČNB na národní úrovni neuplatňuje prahovou hranici 25 000 EUR a vyžaduje údaje o pohledávkách v českých korunách a bez ohledu na jejich výši. Seznam pohledávek (instrumentů), které jsou předmětem vykazování do ČNB v rámci AnaCredit je uveden v dokumentu Instrumenty v AnaCredit.

Granularita (míra detailu) vykazovaných údajů je obecně na úrovni jednotlivých instrumentů (pohledávek). Vzhledem k variabilitě interních systémů bank ponechává ČNB rozhodnutí o granularitě konkrétních produktů na vykazujících osobách. Podmínkou je, aby vykazující osoba na zvolené úrovni byla schopna vykázat požadované údaje v souladu se stanovenými pravidly (granularitu do značné míry předurčují např. atributy typ instrumentu či měna instrumentu).

Vykazované údaje jsou v závislosti na charakteru a frekvence rozděleny do 13 provázaných výkazů (tabulek). Na zaslaná data ČNB aplikuje jednovýkazové a mezivýkazové kontroly.

Způsoby a termíny předkládání výkazů popisuje Návod pro vykazování do AnaCredit. Výkazy jsou předkládány zpravidla na měsíční bázi (část čtvrtletně). S výjimkou měsíčního výkazu o protistranách zasílají vykazující osoby výkazy prostřednictvím výkaznického systému (MtS-ISL-SUD-SDNS). Vzhledem ke skutečnosti, že vykazování do AnaCredit je v určitých ohledech specifické oproti standardnímu vykazování, byl připraven dokument popisující Specifika a scénáře vykazování dat AnaCredit prostřednictvím systému MtS-ISL-SÚD-SDNS. Měsíční výkaz o protistranách obsahuje tzv. referenční data protistran. Ta jsou vykazována prostřednictvím systému RIAD. Některé atributy v rámci referenčních dat využívají hodnoty číselníků společně definované zpravodajskými členskými státy.


Podkladová dokumentace

Obecné

 • Vyhláška č. 131/2018 Sb. o předkládání informací o úvěrech a úvěrovém riziku České národní bance (02/07/18, pdf)
 • Návod pro vykazování do AnaCredit (v2.0, 04/06/18, docx, pdf)

AnaCredit

 • Specifika a scénáře vykazování dat AnaCredit prostřednictvím systému MtS-ISL-SÚD-SDNS (v1.0, 04/06/18, docx, pdf)
 • Instrumenty (v1.0, 05/12/17, docx, pdf)
 • Schéma (v2.0, 04/06/18, pdf)
 • Výkazy (v3.1, 14/02/19, xlsx)
 • Kontroly (v3.3, 14/02/19, xlsx)
 • Národní specifika vykazování do AnaCredit (v1.0, 11/02/19, docx)
 • Otázky a odpovědi (v1.0, 06/02/2019, xlsx)
 • Webová služba pro přístup do DB AnaCredit - ANAWS (v1.1, 27/12/18, zip)
 • Testovací zasílání
  • Manuál pro testovací zasílání (v1.3, 08/02/19, docx, pdf)
  • Syntetická data pro testovací zasílání (v1.1, 27/12/18, zip)

RIAD

 • Referenční data (v2.0, 15/10/18, xlsx)
 • Technická specifikace (v3.1, 21/01/19, zip)
 • Kontroly (v2.2, 15/10/18, xlsx)
 • Uživatelská příručka externí webové aplikace (v1.0, 27/09/18, pdf)
 • Nástroj pro generování vstupní zprávy ve formátu XML (v1.2, 21/01/19, xlsm)
 • Vazba RIAD_IDK - CRU_IDK pro subjekty migrované z CRÚ (v3.0, 14/02/19, zip)
 • Ověřovací provoz ČNB RIAD (v1.0, 30/10/18, pdf)