ČNB > Statistika > Statistika platební bilance > Platební bilance – čtvrtletní > Vývoj platební bilance – čtvrtletní

Vývoj platební bilance

3. čtvrtletí 2017

Spolu s výsledky platební bilance za třetí čtvrtletí 2017 jsou zveřejněny aktualizované údaje za druhé čtvrtletí 2017. V revidovaných údajích jsou promítnuty především zpřesněné údaje ČSÚ o vývozu a dovozu zboží a služeb a na finančním účtu údaje ČNB z výkazů od finančních i nefinančních subjektů.

xxx

Bilance běžného účtu platební bilance skončila ve třetím čtvrtletí 2017 schodkem 37,7 mld. Kč. Na finančním účtu byl vykázán příliv finančních prostředků ze zahraničí (čisté výpůjčky ze zahraničí) ve výši 2,1 mld. Kč vzhledem k rychlejšímu růstu pasiv před navyšováním aktiv. Rezervní aktiva vzrostla o 13,4 mld. Kč (bez vlivu kurzových rozdílů) v důsledku transakcí pro klienty ČNB. Přebytek běžného účtu platební bilance na roční bázi k HDP se mírně snížil na 0,6 % vlivem poklesu aktiva bilance zboží a služeb a růstu schodku prvotních a druhotných důchodů. Přebytek bilance zboží a služeb se téměř nezměnil a činí 7,2 % HDP.

Běžný účet platební bilance

Poměr běžného účtu a bilance výkonů k HDP
(v mld. Kč, pravá osa v %)

Poměr běžného účtu a bilance výkonů k HDP

Bilance zboží a služeb (bilance výkonů) byla ve třetím čtvrtletí aktivní ve výši 70,4 mld. Kč. Meziroční pokles o 2,4 mld. Kč souvisel s nižším dosaženým přebytkem obchodní bilance se zbožím, zatímco aktivum bilance služeb meziročně mírně narostlo. Zvýšily se především příjmy ze zpracování zboží pro zahraniční vlastníky, z potrubní dopravy a z přenosu elektrické energie doprovázené poklesem dovozu opravárenských služeb. Naopak aktivum bilance cestovního ruchu se meziročně snížilo vlivem vyšších výdajů českých občanů na zahraniční cesty.

Schodek bilance prvotních důchodů se v meziročním srovnání zvýšil o 6,7 mld. Kč v důsledku růstu objemu reinvestovaného zisku pro zahraniční vlastníky tuzemských podniků a nižších příjmů z rozpočtu EU vykazovaných v položce prvotních důchodů. Výsledné pasivní saldo činí 93,9  mld. Kč.

Bilance druhotných důchodů skončila schodkem 14,2 mld. Kč, který je meziročně o 5,7 mld. Kč vyšší. Důvodem je pokles příjmů z rozpočtu Evropské unie, které se vykazují v položce druhotných důchodů.   

Kapitálový účet

Kapitálový účet skončil ve třetím čtvrtletí aktivem ve výši 8,3 mld. Kč. Meziroční pokles aktiva o 3,8 mld. Kč ovlivnilo snížení čistých příjmů z rozpočtu EU zahrnutých na kapitálovém účtu.

Finanční účet platební bilance

Na finančním účtu platební bilance (vč. změny rezervních aktiv ČNB) došlo k čistému přílivu finančních zdrojů (čisté výpůjčky ze zahraničí) ve výši 2,1 mld. Kč vlivem rychlejšího navýšení zahraničních pasiv před nárůstem zahraničních aktiv.

Poměr finančního účtu k HDP
(v mld. Kč, pravá osa v %)

Poměr finančního účtu k HDP

 

V položce přímých investic byl vykázán čistý příliv finančních zdrojů ve výši 11,9 mld. Kč. Hlavními faktory byly reinvestování zisku zahraničními vlastníky v tuzemských firmách a čerpání úvěrů od subjektů ve skupině přímé investice.

V položce portfoliových investic se uskutečnil čistý odliv prostředků de zahraničí(čisté půjčky do zahraničí) ve výši 152,6 mld. Kč v důsledku poklesu držby vládních dluhopisů zahraničními investory. Portfoliové investice na straně pasiv poklesly o 137,2 mld. Kč, na straně aktiv tuzemští investoři nakupovali zahraniční majetkové cenné papíry ve výši 15,4 mld. Kč.

V transakcích spojených s vypořádáním obchodů s deriváty byl vykázán příliv finančních prostředků ze zahraničí ve výši 6,7 mld. Kč.

V položce ostatních investic připlynuly finanční prostředky ze zahraničí (čisté výpůjčky ze zahraničí) ve výši 149,5 mld. Kč.

V bankovním sektoru se změnila pozice bank v důsledku zvýšení přijatých krátkodobých vkladů. Čistý příliv zdrojů ze zahraničí vč. ČNB (bez rezervních aktiv) činí 134,5 mld. Kč.

U podnikového sektoru nastal čistý příliv finančních prostředků ze zahraničí v objemu 18,8 mld. Kč především vlivem čerpání finančních úvěrů.

Ve vládním sektoru se splácely dříve čerpané úvěry a došlo k čistému odlivu zdrojů do zahraničí ve výši 3,7 mld. Kč.   

Aktivní saldo transakcí pro klienty ČNB vedlo (po vyloučení kurzových vlivů) ke zvýšení rezervních aktiv o 13,4 mld. Kč.