ČNB > Statistika > Statistika platební bilance > Platební bilance – čtvrtletní > Vývoj platební bilance – čtvrtletní

Vývoj platební bilance

2. čtvrtletí 2018

Spolu s výsledky platební bilance za druhé čtvrtletí 2018 jsou zveřejněny aktualizované údaje za první čtvrtletí 2018. V revidovaných údajích jsou promítnuty především zpřesněné údaje ČSÚ o vývozu a dovozu zboží a služeb a na finančním účtu údaje ČNB z výkazů od finančních i nefinančních subjektů.

xxxx

Bilance běžného účtu platební bilance skončila ve druhém čtvrtletí 2018 aktivem 8,5 mld. Kč. Na finančním účtu byl vykázán příliv finančních prostředků ze zahraničí (čisté výpůjčky ze zahraničí) ve výši 13,4 mld. Kč v důsledku vyššího růstu pasiv v porovnání s přírůstkem aktiv. Rezervní aktiva se zvýšila o 17,7 mld. Kč (bez vlivu kurzových rozdílů) v důsledku kladného salda transakcí pro klienty ČNB. Přebytek běžného účtu platební bilance na roční bázi k HDP se zvýšil na 0,6 % v návaznosti na snížení schodků bilance prvotních a druhotných důchodů. Přebytek bilance zboží a služeb činí 7,1 % HDP.

Běžný účet platební bilance

Poměr běžného účtu a bilance výkonů k HDP
(v mld. Kč, pravá osa v %)

Poměr běžného účtu a bilance výkonů k HDP

Bilance zboží a služeb (bilance výkonů) byla ve druhém čtvrtletí aktivní ve výši 107,8 mld. Kč. Meziroční nárůst přebytku o 2,8 mld. Kč byl důsledkem zlepšení aktivního salda bilance služeb o 2,9 mld. Kč především vzhledem k meziročnímu růstu vývozu dopravních služeb, poradenských služeb a nárůstu příjmů z turistiky.  

Schodek bilance prvotních důchodů se v meziročním srovnání snížil o 11,2 mld. Kč na 86,4 mld. Kč. Hlavním faktorem byl nižší objem vyplacených dividend z přímých investic, které činily 78,4 mld. Kč.

Bilance druhotných důchodů byla pasivní ve výši 12,9 mld. Kč a meziročně schodek poklesl o 2,7 mld. Kč. Důvodem je růst čistých příjmů z rozpočtu Evropské unie, které se vykazují v položce druhotných důchodů.

Kapitálový účet

Kapitálový účet skončil ve druhém čtvrtletí pasivem ve výši 1,3 mld. Kč. Meziroční zhoršení jeho salda o 9 mld. Kč je důsledkem poklesu příjmů z rozpočtu Evropské unie a vyšších nákupů emisních povolenek ze zahraničí.

Finanční účet platební bilance

Na finančním účtu platební bilance (vč. změny rezervních aktiv ČNB) došlo k čistému přílivu finančních zdrojů (čisté výpůjčky ze zahraničí) ve výši 13,4 mld. Kč vlivem převahy růstu zahraničních pasiv nad růstem aktiv.

Poměr finančního účtu k HDP
(v mld. Kč, pravá osa v %)

Poměr finančního účtu k HDP

V položce přímých investic byl vykázán čistý příliv finančních zdrojů ve výši 46,2 mld. Kč. Hlavními faktory byly reinvestování zisku zahraničními vlastníky v tuzemských firmách a čerpání úvěrů od přidružených podniků. Na straně aktiv došlo k reinvestování zisku a navyšování základního kapitálu tuzemskými podniky v zahraničních dceřiných firmách.  

V položce portfoliových investic se uskutečnil čistý odliv prostředků do zahraničí (čisté půjčky do zahraničí) ve výši 96,6 mld. Kč. Na straně pasiv se snížil objem krátkodobých vládních dluhopisů ve vlastnictví zahraničních investorů. Na straně aktiv tuzemští investoři zvýšili držbu zahraničních cenných papírů o 6,3 mld. Kč.

V transakcích spojených s vypořádáním obchodů s deriváty byl vykázán příliv finančních prostředků ze zahraničí ve výši 5,8 mld. Kč.

V položce ostatních investic připlynuly finanční prostředky ze zahraničí (čisté výpůjčky ze zahraničí) ve výši 75,7 mld. Kč.

Ve vládním sektoru se uskutečnil čistý příliv zdrojů ze zahraničí ve výši 51 mld. Kč vlivem čerpání finančního úvěru.

V bankovním sektoru vlivem změny krátkodobé pozice vůči zahraničí (bez rezervních aktiv) nastal čistý příliv zdrojů ze zahraničí ve výši 41,8 mld. Kč.

U ostatních sektorů nastal čistý odliv finančních prostředků do zahraničí v objemu 17,1 mld. Kč především vlivem snížení obchodních úvěrů přijatých podniky.

Aktivní saldo transakcí pro klienty ČNB vedlo (po vyloučení kurzových vlivů) ke zvýšení rezervních aktiv o 17,7 mld. Kč.