ČNB > Statistika > Statistika platební bilance > Platební bilance – čtvrtletní > Vývoj platební bilance – čtvrtletní

Vývoj platební bilance

2. čtvrtletí 2017

Spolu s výsledky platební bilance za druhé čtvrtletí 2017 jsou zveřejněny aktualizované údaje za první čtvrtletí 2017. V revidovaných údajích jsou promítnuty především zpřesněné údaje ČSÚ o vývozu a dovozu zboží a služeb a na finančním účtu údaje ČNB z výkazů od finančních i nefinančních subjektů.

xxx

Bilance běžného účtu platební bilance skončila ve druhém čtvrtletí 2017 schodkem 7,6 mld. Kč. Na finančním účtu byl vykázán odliv finančních prostředků do zahraničí (čisté půjčky do zahraničí) ve výši 27,3 mld. Kč vzhledem k rychlejšímu růstu aktiv před navyšováním pasiv. Rezervní aktiva vzrostla o 123,9 mld. Kč (bez vlivu kurzových rozdílů) v důsledku vlastních transakcí (devizové intervence) a transakcí pro klienty ČNB. Přebytek běžného účtu platební bilance na roční bázi k HDP se mírně zvýšil na 0,9 % vlivem nižšího pasíva bilance prvotních důchodů. Přebytek bilance zboží a služeb se téměř nezměnil a činí 7,4 % HDP. 

Běžný účet platební bilance

Poměr běžného účtu a bilance výkonů k HDP
(v mld. Kč, pravá osa v %)

Poměr běžného účtu a bilance výkonů k HDP

Bilance zboží a služeb (bilance výkonů) byla ve druhém čtvrtletí aktivní ve výši 104,9 mld. Kč. Meziroční pokles o 1,5 mld. Kč souvisel s nižším dosaženým přebytkem obchodní bilance se zbožím, zatímco aktivum bilance služeb meziročně vzrostlo. Zvýšily se především příjmy ze zpracování zboží pro zahraniční vlastníky, doprovázené poklesem dovozu opravárenských služeb a finančních služeb. Meziročně se zlepšila i bilance u stavebních prací. Aktivum bilance cestovního ruchu se meziročně téměř nezměnilo.

Schodek bilance prvotních důchodů poklesl v meziročním srovnání o 9,4 mld. Kč v důsledku nižšího objemu dividend z přímých a portfoliových investic vyplacených zahraničním vlastníkům a vyšších výnosů z rezervních aktiv ČNB. Výsledné pasivní saldo činí 97,1 mld. Kč.

Bilance druhotných důchodů skončila schodkem 15,4 mld. Kč, který je meziročně o 3,9 mld. Kč vyšší. Důvodem je nárůst objemu prostředků převáděných Českou republikou do rozpočtu Evropské unie, které se vykazují v položce druhotných důchodů.

Kapitálový účet

Kapitálový účet skončil ve druhém čtvrtletí aktivem ve výši 7,7 mld. Kč. Meziroční pokles aktiva o 14 mld. Kč ovlivnilo snížení čistých příjmů z rozpočtu EU zahrnutých na kapitálovém účtu.

Finanční účet platební bilance

Na finančním účtu platební bilance (vč. změny rezervních aktiv ČNB) došlo k čistému odlivu finančních zdrojů (čisté půjčky do zahraničí) ve výši 27,3 mld. Kč vlivem rychlejšího navýšení zahraničních aktiv před nárůstem zahraničních pasiv.

Poměr finančního účtu k HDP
(v mld. Kč, pravá osa v %)

Poměr finančního účtu k HDP

V položce přímých investic byl vykázán čistý příliv finančních zdrojů ve výši 29,1 mld. Kč v důsledku vyššího přírůstku pasiv v porovnání s navýšením aktiv. Hlavními faktory byly reinvestování zisku zahraničními vlastníky v tuzemských firmách a čerpání úvěrů od subjektů ve skupině přímé investice.  

V položce portfoliových investic se uskutečnil čistý příliv prostředků ze zahraničí(čisté výpůjčky ze zahraničí) ve výši 45,9 mld. Kč v důsledku nákupů vládních dluhopisů zahraničními investory. Portfoliové investice se na straně pasiv zvýšily o 75,3  mld. Kč, na straně aktiv tuzemští investoři nakupovali zahraniční majetkové i dluhové cenné papíry ve výši 29,4 mld. Kč.

V transakcích spojených s vypořádáním obchodů s deriváty byl vykázán příliv finančních prostředků ze zahraničí ve výši 4,9 mld. Kč.

V položce ostatních investic byl zaznamenán příliv finančních prostředků ze zahraničí (čisté výpůjčky ze zahraničí) ve výši 16,7 mld. Kč.

V bankovním sektoru se změnila pozice bank v důsledku zvýšení přijatých krátkodobých vkladů. Čistý příliv zdrojů ze zahraničí vč. ČNB (bez rezervních aktiv) činí 32,6 mld. Kč.

U podnikového sektoru nastal čistý odliv finančních prostředku do zahraničí v objemu 14,4 mld. Kč především vlivem splátek dříve přijatých úvěrů.

Ve vládním sektoru byly uskutečněny splátky úvěrů vůči zahraničí a došlo k čistému odlivu zdrojů do zahraničí ve výši 1,5 mld. Kč.   

Aktivní saldo vlastních transakcí ČNB (devizové intervence) a transakcí pro klienty ČNB vedlo (po vyloučení kurzových vlivů) ke zvýšení rezervních aktiv o 123,9 mld. Kč.