ČNB > Statistika > Statistika platební bilance > Platební bilance – čtvrtletní > Vývoj platební bilance – čtvrtletní

Vývoj platební bilance

4. čtvrtletí 2017

Spolu s výsledky platební bilance za čtvrté čtvrtletí 2017 jsou zveřejněny aktualizované údaje za předchozí čtvrtletí a za rok 2016. Revidované údaje zohledňují především výsledky ročního šetření ČNB o přímých zahraničních investicích za rok 2016 a aktualizované údaje o vývozu a dovozu zboží a služeb.

xxx

Bilance běžného účtu platební bilance skončila ve čtvrtém čtvrtletí 2017 téměř vyrovnaná (pasivní saldo 0,7 mld. Kč). Na finančním účtu byl vykázán příliv finančních prostředků ze zahraničí (čisté výpůjčky ze zahraničí) ve výši 7,7 mld. Kč vzhledem k rychlejšímu růstu pasiv před navyšováním aktiv. Rezervní aktiva poklesla o 10,1 mld. Kč (bez vlivu kurzových rozdílů) v důsledku transakcí pro klienty ČNB. Přebytek běžného účtu platební bilance na roční bázi k HDP dosahuje 1,1 % a přebytek bilance zboží a služeb činí 7,2 % HDP.

Běžný účet platební bilance

Poměr běžného účtu a bilance výkonů k HDP
(v mld. Kč, pravá osa v %)

Poměr běžného účtu a bilance výkonů k HDP

Bilance zboží a služeb (bilance výkonů) byla ve čtvrtém čtvrtletí aktivní ve výši 66,5 mld. Kč. Meziroční nárůst aktiva o 1,9 mld. Kč byl důsledkem růstu přebytku bilance služeb o 1,5 mld. Kč. Zvýšily se především příjmy z přenosu elektrické energie a služeb telekomunikací doprovázené poklesem dovozu opravárenských služeb. V poklesu aktiva bilance cestovního ruchu se promítl meziroční nárůst výdajů českých občanů na zahraniční cesty. Aktivum obchodní bilance se zbožím vzrostlo o 0,4 mld. Kč.

Schodek bilance prvotních důchodů se v meziročním srovnání snížil o 2,4 mld. Kč. Hlavními faktory byly růst objemu inkasovaných výnosů z bankovních aktiv a pokles dividend z přímých investic placených do zahraničí. Výsledné pasivní saldo činí 64,1 mld. Kč.

Bilance druhotných důchodů byla pasivní ve výši 3 mld. Kč a meziročně schodek poklesl o 11,1 mld. Kč. Důvodem je růst čistých příjmů z rozpočtu Evropské unie, které se vykazují v položce druhotných důchodů.

Kapitálový účet

Kapitálový účet skončil ve čtvrtém čtvrtletí aktivem ve výši 29,5 mld. Kč. Meziroční nárůst aktiva o 28,3 mld. Kč ovlivnil rovněž růst čistých příjmů z rozpočtu EU zahrnutých na kapitálovém účtu.

Finanční účet platební bilance

Na finančním účtu platební bilance (vč. změny rezervních aktiv ČNB) došlo k čistému přílivu finančních zdrojů (čisté výpůjčky ze zahraničí) ve výši 7,7 mld. Kč vlivem rychlejšího navýšení pasiv před růstem aktiv vůči zahraničí.

Poměr finančního účtu k HDP
(v mld. Kč, pravá osa v %)

Poměr finančního účtu k HDP

V položce přímých investic byl vykázán čistý příliv finančních zdrojů ve výši 34,3 mld. Kč. Hlavními faktory byly reinvestování zisku a navyšování základního kapitálu zahraničními vlastníky v tuzemských firmách.

V položce portfoliových investic se uskutečnil čistý příliv prostředků ze zahraničí (čisté výpůjčky ze zahraničí) ve výši 21,2 mld. Kč. Na straně pasiv se zvýšily portfoliové investice o 46,4 mld. Kč, zejména v důsledku emisí podnikových dluhopisů v zahraničí. Na straně aktiv tuzemští investoři zvýšili držbu zahraničních cenných papírů o 25,2 mld. Kč.

V transakcích spojených s vypořádáním obchodů s deriváty byl vykázán příliv finančních prostředků ze zahraničí ve výši 4,3 mld. Kč.

V položce ostatních investic odplynuly finanční prostředky do zahraničí (čisté půjčky do zahraničí) ve výši 62,2 mld. Kč.

V bankovním sektoru se změnila pozice bank v důsledku snížení přijatých krátkodobých vkladů. Čistý odliv zdrojů do zahraničí vč. ČNB (bez rezervních aktiv) činil 112,3 mld. Kč.

U ostatních sektorů nastal čistý příliv finančních prostředků ze zahraničí v objemu 50,5 mld. Kč vlivem zvýšení přijatých krátkodobých pasiv při současném poklesu krátkodobých aktiv.

Ve vládním sektoru se uskutečnily splátky dříve přijatých úvěrů a čistý odliv zdrojů byl ve výši 0,4 mld. Kč.

Pasivní saldo transakcí pro klienty ČNB vedlo (po vyloučení kurzových vlivů) ke snížení rezervních aktiv o 10,1 mld. Kč.