ČNB > Statistika > Statistika platební bilance > Platební bilance – čtvrtletní > Vývoj platební bilance – čtvrtletní

Vývoj platební bilance

3. čtvrtletí 2018

Spolu s výsledky platební bilance za třetí čtvrtletí 2018 jsou zveřejněny aktualizované údaje za druhé čtvrtletí 2018. V revidovaných údajích jsou promítnuty především zpřesněné údaje ČSÚ o vývozu a dovozu zboží a služeb a na finančním účtu údaje ČNB z výkazů od finančních i nefinančních subjektů.

xxxx

Bilance běžného účtu platební bilance skončila ve třetím čtvrtletí 2018 pasivní 44,7 mld. Kč. Na finančním účtu byl vykázán příliv finančních prostředků ze zahraničí (čisté výpůjčky ze zahraničí) ve výši 28,9 mld. Kč v důsledku vyššího růstu pasiv v porovnání s přírůstkem aktiv. Rezervní aktiva se snížila o 6,4 mld. Kč (bez vlivu kurzových rozdílů) v důsledku záporného salda transakcí pro klienty ČNB. Přebytek běžného účtu platební bilance na roční bázi k HDP poklesl na 0,3 % především v návaznosti na snížení schodku bilance zboží a služeb (6,6 % HDP).

Běžný účet platební bilance

Poměr běžného účtu a bilance výkonů k HDP
(v mld. Kč, pravá osa v %)

Poměr běžného účtu a bilance výkonů k HDP

Bilance zboží a služeb (bilance výkonů) byla ve třetím čtvrtletí aktivní ve výši 55,9 mld. Kč. Meziroční pokles přebytku o 18,2 mld. Kč byl důsledkem snížení aktivního salda bilance zboží o 9,9 mld. Kč (vyšší přírůstek dovozu než u vývozu), a služeb o 8,3 mld. Kč (především nárůst dovozu služeb výzkumu a poradenských služeb).

Schodek bilance prvotních důchodů se v meziročním srovnání snížil o 4,2 mld. Kč na 90,1 mld. Kč. Hlavním faktorem byl nižší objem vyplacených dividend z přímých a portfoliových investic, které činily 78,6 mld. Kč.

Bilance druhotných důchodů byla pasivní ve výši 10,5 mld. Kč a meziročně schodek poklesl o 3,9 mld. Kč. Důvodem je růst čistých příjmů z rozpočtu Evropské unie, které se vykazují v položce druhotných důchodů.    

Kapitálový účet

Kapitálový účet skončil ve třetím čtvrtletí aktivní 4,2 mld. Kč. Hlavním faktorem meziročního poklesu jeho přebytku o 4 mld. Kč jsou nižší příjmy z rozpočtu Evropské unie.

Finanční účet platební bilance

Na finančním účtu platební bilance (vč. změny rezervních aktiv ČNB) došlo k čistému přílivu finančních zdrojů (čisté výpůjčky ze zahraničí) ve výši 28,9 mld. Kč vlivem převahy růstu zahraničních pasiv nad růstem aktiv.  

Poměr finančního účtu k HDP
(v mld. Kč, pravá osa v %)

Poměr finančního účtu k HDP

V položce přímých investic byl vykázán čistý příliv finančních zdrojů ve výši 2,6 mld. Kč. Hlavními faktory byly reinvestování zisku zahraničními vlastníky v tuzemských firmách. Na straně aktiv došlo k reinvestování zisku a navyšování základního kapitálu tuzemskými podniky v zahraničních dceřiných firmách.  

V položce portfoliových investic se uskutečnil čistý příliv prostředků ze zahraničí(čisté výpůjčky ze zahraničí) ve výši 2,2 mld. Kč. Na straně pasiv se zvýšily investice nerezidentů do cenných papírů o 6,4 mld. Kč. Tuzemští investoři zvýšili držbu zahraničních cenných papírů o 4,2 mld. Kč.

V transakcích spojených s vypořádáním obchodů s deriváty byl vykázán příliv finančních prostředků ze zahraničí ve výši 0,1 mld. Kč.

V položce ostatních investic připlynuly finanční prostředky ze zahraničí (čisté výpůjčky ze zahraničí) ve výši 17,6 mld. Kč.

V bankovním sektoru vlivem změny krátkodobé pozice vůči zahraničí (bez rezervních aktiv) nastal čistý příliv zdrojů ze zahraničí ve výši 12,1 mld. Kč.

Ve vládním sektoru se uskutečnil čistý odliv zdrojů do zahraničí ve výši 3,5 mld. Kč vlivem splácení finančních úvěrů.

U ostatních sektorů nastal čistý příliv finančních prostředků ze zahraničí v objemu 9 mld. Kč především vlivem čerpání půjček a obchodních úvěrů podniky.

Záporné saldo transakcí pro klienty ČNB mělo za následek pokles rezervních aktiv o 6,4 mld. Kč (po vyloučení kurzových vlivů).