ČNB > Platební styk > Oversight

Oversight – dozor nad platebními systémy a dalšími nástroji platebního styku

Co je oversight

Oversight (dozor) nad platebními systémy je podle článku 105(2) Smlouvy o založení Evropského Společenství a článku 22 Statutu Evropského systému centrálních bank jednou ze základních funkcí Evropského systému centrálních bank. Oversight usiluje o předcházení vzniku systémového rizika, podporování efektivity platebních systémů a instrumentů, zajišťování bezpečnosti měny a veřejné důvěry v měnu. Z řady aspektů je zdůrazňována především stabilizační úloha, neboť poruchy vznikající z potenciálních rizik v platebních systémech mohou mít za následek porušení měnové i finanční stability. Vedle stabilizační funkce je zřejmá též funkce v oblasti ochrany spotřebitele.

Funkce oversight se vztahuje především na platební systémy, neboť platební systémy jsou významným kanálem pro převod peněz. Jestliže platební systém nebo jeho účastníci selžou, dopady selhání se mohou šířit prostřednictvím tuzemských a mezinárodních finančních systémů a trhů. Jestliže selhání systému nebo jeho účastníka může způsobit selhání dalších účastníků a může tedy přenést otřesy v rámci finanční infrastruktury, nazývá se takový systém systémově důležitý platební systém.

V rámci platebních systémů se oversight zaměřuje v prvé řadě na systémově důležité platební systémy velkých plateb, které představují hodnotově podstatnou část bezhotovostních převodů. Dále následují platební systémy malých plateb, které naopak dominují co do počtu, a rovněž na systémy pro vypořádání cenných papírů. Postupem času se oversight v Evropě rozšířil i na platební instrumenty a korespondenční bankovnictví.

Oversight nad platebními a vypořádacími systémy je definován jako funkce centrální banky, kde cíle bezpečnosti a efektivity jsou podporovány sledováním existujících a plánovaných systémů, jejich vyhodnocováním podle těchto cílů, a, v případě potřeby, vyvoláním změn.

Na začátek

 

Mezinárodní standardy

Vyhodnocování platebních a vypořádacích systémů je prováděno podle mezinárodních standardů. Jednotlivé oblasti i standardy, které je pokrývají, jsou níže uvedeny v pořadí, v jakém po roce 2000 postupně vznikaly. Naposledy vydané Principy pro infrastrukturu finančního trhu se vztahují na systémově důležité platební systémy, systémy pro vypořádání cenných papírů, centrální depozitáře, centrální protistrany a nově též registry obchodních údajů. Principy vytvořil Výbor pro platební a zúčtovací systémy (CPSS) působící v Bance pro mezinárodní zúčtování (BIS) ve spolupráci s Technickým výborem Mezinárodní organizace výborů pro cenné papíry  (IOSCO). Výbory použily při své práci  stávající stále platné standardy, které aktualizovaly o zkušenosti získané při jejich uplatňování během posledních let.

Platební systémy velkých plateb

Platební systémy malých plateb

Systémy pro vypořádání cenných papírů

Platební instrumenty

Infrastruktura finančního trhu

 

Na začátek

 

Oversight prováděný Českou národní bankou

Jedním z cílů České národní banky je proto, v návaznosti na výše uvedené, provádění oversight nad platebními systémy v České republice. Tato činnost je právně zakotvena v § 2 odst. 2) písm. c) zákona o ČNB, kde je uvedeno, že „ČNB … se podílí na zajištění bezpečnosti, spolehlivosti a efektivnosti platebních a vypořádacích systémů a na jejich rozvoji.“ Na toto ustanovení pak nově navazuje i § 38a) zákona o ČNB: „Česká národní banka je oprávněna k zabezpečení svých úkolů vyplývajících z § 2 odst. 2) písm. c) požadovat po provozovateli platebního systému, provozovateli vypořádacího systému, poskytovateli platebních služeb a vydavateli elektronických peněz informace vztahující se k provozování těchto systémů a informace vztahující se k poskytování platebních služeb a vydávání elektronických peněz a tyto osoby jsou povinny České národní bance informace poskytovat.“

Touto svojí aktivitou se ČNB řadí k ostatním centrálním bankám členských států Evropské Unie, které vykonávají oversight.

ČNB provádí v rámci plnění funkce oversight následující činnosti:

  • monitoring činnosti platebních systémů pracujících v České republice (systémy CERTIS, SKD, vypořádací systémy cenných papírů, autorizační a vypořádací systémy platebních karet, systémy vydavatelů elektronických peněz, apod.)
  • sledování a vyhodnocování toho, zda dané systémy pracují v souladu se standardy a doporučeními evropských či světových institucí
  • vyhodnocování krizových situací v těchto systémech
  • doporučení případných úprav systémů vedoucích k odstranění případných nedostatků.

    Na začátek

Provedená vyhodnocení

V r. 2008 provedla ČNB vyhodnocení provozní spolehlivosti vypořádacího systému cenných papírů SKD, které se týká zajištění kontinuity zpracování při krizových situacích. Vyhodnocení bylo vypracováno podle mezinárodních doporučení pro vypořádací systémy s cennými papíry (Recommendations for Securities Settlement Systems) a mezinárodních kritérií pro vyhodnocení těchto doporučení (Assessment metodology for „Recommentations for Securities Settlement Systems“) stanovených Bankou pro mezinárodní platby, konkrétně Doporučení 11, Provozní spolehlivost. Výsledek vyhodnocení zařazuje SKD do nejvyšší kategorie „Dodržováno“.

V tomtéž roce následovalo obdobné vyhodnocení provozní spolehlivosti platebního systému CERTIS. Vyhodnocení bylo vypracováno podle mezinárodního doporučení pro zajištění kontinuity zpracování při krizových situacích pro systémově důležité platební systémy (Business Continuity Oversight Expectations for SIPS), stanoveného Evropskou centrální bankou. Vyhodnocením bylo potvrzeno, že CERTIS plně dodržuje zásady požadované tímto standardem.

Na přelomu let 2010 - 2011 ČNB provedla komplexní vyhodnocení platebního systému CERTIS podle Základních principů pro systémově důležité platební systémy (Core Principles for Systemically Important Payment Systems) vypracovaných Bankou pro mezinárodní platby, a mezinárodních kritérií pro vyhodnocení těchto principů (Terms of Reference for the Oversight Assesment of Euro Systemically and Prominently Important Payment Systems Against the Core Principles) vydaných Evropskou centrální bankou. Vyhodnocením bylo zjištěno, že CERTIS splňuje všechny základní principy požadované doporučeným standardem. Výsledek vyhodnocení zařazuje CERTIS do nejvyšší kategorie „Dodržován“.

V průběhu 1. pololetí 2011 ČNB vyhodnotila vypořádací systém SKD podle Doporučení pro vypořádací systémy obchodů s cennými papíry a doporučení pro ústřední protistrany v Evropské unii (Recommendations for Securities Settlement Systems and Recommendations for Central Counterparties in The Europenan Union). Vyhodnocení prokázalo, že SKD dodržuje příslušná aplikovatelná doporučení.

Na začátek