ČNB > Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Tímto dokumentem si Vás Česká národní banka (dále jen „ČNB“) dovoluje informovat o zpracování osobních údajů, k nimž dochází v ČNB, a o Vašich právech týkajících se těchto zpracování.

1. Správce

Správcem osobních údajů je ČNB.

ČNB můžete kontaktovat na:

 • Poštovní ústředí ČNB
  Česká národní banka
  Na Příkopě 28
  115 03 Praha 1
  tel.: 224 411 111
  fax: 224 412 404
  IČO 48136450
 • Adresa podatelny ČNB
  Česká národní banka
  Senovážná 3
  115 03 Praha 1
  Úřední hodiny podatelny:
  Po – Čt: 8:00 – 16:15 hod.
  Pá: 8:00 – 15:00 hod.
 • Elektronická podatelna
  e-mail: podatelna@cnb.cz
  ID datové schránky: 8tgaiej

2. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřence pro ochranu osobních údajů v ČNB můžete kontaktovat na:

 • Česká národní banka
  DPO
  Na příkopě 28
  115 03 Praha 1
 • e-mail: dpo@cnb.cz
 • ID datové schránky: 8tgaiej

3. Účel zpracování osobních údajů

Účely zpracování osobních údajů určuje ČNB; jednotlivé účely zpracování osobních údajů, včetně bližších informací o těchto účelech jsou uvedeny v přehledu níže. ČNB zpracovává osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro daný účel, na řádném právním základě a po dobu, která je pro splnění daného účelu nezbytná.

Po naplnění účelu zpracování osobních údajů může ČNB osobní údaje zpracovávat i pro jiné účely, to se týká zejména zpracování osobních údajů pro účely archivnictví ve veřejném zájmu.

ČNB zpracovává osobní údaje pro následující účely:

výkon dohledových činností, včetně vedení správních řízení

 • ČNB zpracovává osobní údaje jako správní orgán pověřený výkonem dohledu nad finančním trhem. Právním základem pro tento účel zpracování osobních údajů je plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, případně plnění povinností stanovených právním předpisem.
 • ČNB pro tento účel zpracovává Vaše základní osobní údaje, případně finanční osobní údaje, které získala buď přímo od Vás, nebo z jiného zdroje v rámci výkonu svých dohledových pravomocí, případně z veřejných rejstříků.
 • ČNB zpracovává osobní údaje po dobu nezbytnou k naplnění svých povinností při výkonu dohledu nad finančním trhem, což znamená po dobu 17 let.
 • Zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro plnění úkolů svěřených ČNB při výkonu dohledu nad finančním trhem.
 • V rámci mezinárodní spolupráce při výkonu dohledu v oblasti finančního trhu může dojít k předání Vašich osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci. ČNB důkladně posuzuje každou žádost o takové předání s ohledem na podmínky stanovené v právních předpisech v oblasti ochrany osobních údajů. ČNB v těchto případech předává Vaše osobní údaje na základě nezbytnosti z důležitých důvodů veřejného zájmu. V případech kdy se neuplatní výjimky stanovené v právních předpisech v oblasti ochrany osobních údajů, zejména povinnost mlčenlivosti, ČNB Vám před předáním Vašich osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci poskytne informace o tomto předání. Součástí tohoto sdělení je informace o existenci nebo neexistenci rozhodnutí Evropské komise o tom, že třetí země nebo mezinárodní organizace, do níž jsou Vaše osobní údaje předány, poskytuje odpovídající ochranu osobních údajů. Pokud takové rozhodnutí Evropské komise neexistuje, součástí tohoto sdělení je dále informace týkající se vhodných záruk k zajištění ochrany Vašich osobních údajů v souvislosti s jejich předáním do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

vedení evidencí a statistika

 • ČNB zpracovává osobní údaje v nezbytné míře k zajištění plnění povinností stanovených právními předpisy v následujících oblastech:
  • správa Centrální evidence účtů podle zákona o centrální evidenci účtů, na jehož základě ČNB zpracovává osobní údaje za účelem zajištění prostředků sloužících k odhalování trestné činnosti a stíhání pachatelů trestých činů, zajištění významných hospodářských a finančních zájmů a bezpečenosti České republiky nebo Evropské unie. ČNB v tomto případě zpracovává základní osobní údaje a finanční údaje o majitelích a disponentech účtů vedených úvěrovými institucemi v České republice.
  • vedení Centrálního registru úvěrů podle zákona o bankách, na jehož základě ČNB zpracovává osobní údaje za účelem vzájemné informovanosti bank a poboček zahraničních bank o bonitě a důvěryhodnosti jejich klientů. Zpracovávány jsou základní osobní údaje, finanční údaje a údaje o závazcích podnikajících fyzických osob.
  • plnění povinností podle zákona o ČNB za účelem zajištění statistického výkaznictví, zpracování a tvorby statické informace a sestavování statistik Evropské unie. ČNB zpracovává základní osobní údaje zejména kontaktních osob vykazujících subjektů.
 • Zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro plnění úkolů svěřených ČNB v příslušných právních předpisech.
 • ČNB zpracovává osobní údaje po dobu nezbytnou k naplnění svých povinností vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména po dobu, po kterou trvá důvod pro zařazení do evidence nebo registru podle příslušných právních předpisů.

vedení bankovního účtu, poskytování jiné finanční služby nebo prodej pamětních mincí

 • ČNB v těchto případech zpracovává osobní údaje za účelem platného uzavření a řádného plnění ze smlouvy vyplývajících závazků. Právním základem pro tento účel zpracování osobních údajů je plnění smlouvy nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy.
 • ČNB pro tento účel zpracovává Vaše základní osobní údaje, případně finanční nebo rodinné osobní údaje, které v souvislosti se smlouvou získala přímo od Vás, případně z veřejných rejstříků.
 • ČNB zpracovává osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu vyplývající z právních předpisů platných pro oblast poskytování bankovních služeb a opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, což znamená po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu.
 • Poskytnutí Vašich osobních údajů je nezbytné pro vznik a řádné plnění smlouvy. V případě neposkytnutí Vašich osobních údajů nemůže být smlouva uzavřena nebo řádně plněna, včetně nemožnosti provedení opatření přijímaných před uzavřením takové smlouvy.

vyřizování žádostí či podnětů

 • Ke zpracování osobních údajů dochází v ČNB také za účelem řádného vyřízení Vaší žádosti či podnětu. Právním základem pro tento účel zpracování osobních údajů je plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, případně i plnění povinností stanovených právním předpisem.
 • ČNB pro tento účel zpracovává Vaše základní osobní údaje, které získala přímo od Vás.
 • ČNB zpracovává osobní údaje po dobu vyřizování žádosti či podnětu a dále po dobu, po kterou to může být nezbytné pro uplatnění práv či nároků ČNB, což znamená po dobu trvání příslušných promlčecích či prekluzivních lhůt.

plnění dodavatelské nebo obdobné smlouvy

 • ČNB zpracovává osobní údaje za účelem platného uzavření a řádného plnění ze smlouvy vyplývajících závazků. Právním základem pro tento účel zpracování osobních údajů je plnění smlouvy nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy.
 • ČNB pro tento účel zpracovává Vaše základní osobní údaje, které v souvislosti se smlouvou získala přímo od Vás, případně z veřejných rejstříků.
 • ČNB zpracovává osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou mohou smluvní strany uplatňovat svá práva a povinnosti ze smlouvy, to znamená po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu.
 • Poskytnutí Vašich osobních údajů je nezbytné pro vznik a řádné plnění smlouvy. V případě neposkytnutí Vašich osobních údajů nemůže být smlouva uzavřena nebo řádně plněna, včetně nemožnosti provedení opatření přijímaných před uzavřením takové smlouvy.

zájem o zaměstnání v ČNB

 • Před uzavřením pracovní smlouvy nebo dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr zpracovává ČNB pro účel posouzení způsobilosti zájemců o zaměstnání v ČNB. Právním základem pro tento účel zpracování osobních údajů je provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy, nebo ochrana oprávněných zájmů ČNB.
 • ČNB pro tento účel zpracovává Vaše základní osobní údaje, údaje o vzdělání a profesionálních zkušenostech, jakož i údaje týkající se rozsudků v trestních věcech a trestných činů (výpis z rejstříku trestů) v případech, kdy je zjišťována bezúhonnost zájemce z důvodu spočívajícím v povaze práce, která má být vykonávána. Tyto osobní údaje ČNB získává přímo od Vás.
 • Osobní údaje získané od zájemců o zaměstnání, se kterými k uzavření pracovněprávní smlouvy nedošlo, budou zpracovávány po dobu, po kterou může některá ze stran vznášet nároky v souvislosti s jednáním o smlouvě, zpravidla po dobu čtyř let od získání údajů.
 • Poskytnutí Vašich osobních údajů je nezbytné pro provedení opatření před uzavřením smlouvy. V případě neposkytnutí Vašich osobních údajů nemůže být smlouva uzavřena, včetně nemožnosti provedení opatření přijímaných před uzavřením takové smlouvy.

konání společenských a vzdělávacích akcí nebo soutěží, vstup do budov ČNB

 • V těchto případech ČNB zpracovává osobní údaje za účelem kontroly účasti na akcích a kapacity volných míst, dále za účelem ochrany majetku ČNB, kontroly pohybu osob po budovách ČNB, a také osvěty a propagace ČNB. Právním základem pro tento účel zpracování osobních údajů je tedy ochrana oprávněných zájmů ČNB v uvedených oblastech.
 • ČNB pro tento účel zpracovává Vaše základní osobní údaje, které získala přímo od Vás, včetně podoby na obrazovém záznamu z kamerového systému.
 • ČNB zpracovává osobní údaje po dobu od přihlášení na společenskou či vzdělávací akci nebo do soutěže, dále po dobu konání akce a po dobu, po kterou to může být nezbytné pro uplatnění práv či nároků ČNB, což znamená po dobu trvání příslušných promlčecích či prekluzivních lhůt. Ve vztahu k ochraně majetku taková lhůta činí 15 let od konání akce, resp. vstupu do budovy ČNB.

využívání služeb odborné knihovny ČNB nebo badatelny archivu ČNB

 • V těchto případech ČNB zpracovává osobní údaje za účelem poskytování knihovnických, informačních a dalších služeb uživatelům, informování o službách, a také za účelem ochrany svého majetku včetně knihovního či archivního fondu. Právním základem pro tento účel zpracování osobních údajů je plnění smlouvy a ochrana oprávněných zájmů ČNB v uvedených oblastech.
 • ČNB pro tento účel zpracovává Vaše základní osobní údaje, které získala přímo od Vás, včetně podoby na obrazovém záznamu z kamerového systému. Dále zpracovává údaje o Vašich návštěvách, výpůjčkách, objednávkách, rezervacích, upomínkách apod.
 • ČNB zpracovává osobní údaje po dobu, po kterou to může být nezbytné pro uplatnění práv či nároků ČNB, což znamená po dobu trvání příslušných promlčecích či prekluzivních lhůt.

4. Způsob zpracování osobních údajů a jejich zabezpečení

Při zpracování osobních údajů ČNB postupuje vždy tak, aby Vaše údaje byly maximálně zabezpečeny a aby nemohly být zneužity. ČNB zpracovává osobní údaje automatizovaně i manuálně. Na straně ČNB nedochází k žádnému automatizovanému rozhodování, to znamená k rozhodování založenému výlučně na automatizovaném zpracování, které by pro Vás mělo právní účinky nebo se Vás jiným obdobným způsobem významně dotýkalo.

5. Zpracovatelé a příjemci osobních údajů

V případech, kdy se na zpracování osobních údajů pro ČNB podílejí zpracovatelé, ČNB využívá pouze zpracovatele, kteří poskytují dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření k tomu, aby zpracování, na němž se mají pro ČNB podílet, splňovalo požadavky právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů a aby byla zajištěna ochrana Vašich práv. Se všemi zpracovateli má ČNB za tím účelem uzavřenu písemnou smlouvu o zpracování osobních údajů, ve které je kladen důraz na zabezpečení Vašich osobních údajů a na záruky pro procesy zpracování osobních údajů u zpracovatelů.

Pokud ČNB poskytuje Vaše osobní údaje jinému subjektu jako příjemci, činí tak výlučně na základě platných právních předpisů, případně pokud je to nezbytné pro ochranu nebo uplatnění práv ČNB.

6. Předávání osobních údajů do třetích zemí

Vaše osobní údaje zpracováváme na území České republiky. Nicméně v souvislosti s jednotlivými účely zpracování osobních údajů, k nimž dochází v ČNB, mohou být Vaše osobní údaje předány do tzv. třetí země (země mimo Evropskou unii, resp. Evropský hospodářský prostor, pro něž neexistuje srovnatelná úroveň ochrany osobních údajů) nebo mezinárodní organizaci. ČNB osobní údaje předává zejména na základě správních ujednání mezi orgány veřejné moci nebo veřejnými subjekty nebo je-li to nezbytné z důležitých důvodů veřejného zájmu. Bližší informace o předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci jsou uvedeny u příslušných účelů zpracování osobních údajů.

7. Práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte právo ČNB kdykoli požádat o potvrzení, zda osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, o přístup k těmto osobním údajům, jejich opravu, výmaz, omezení zpracování, získání osobních údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, jakož i o předání takových osobních údajů jinému správci.

V případech, kdy je právním základem pro zpracování osobních údajů plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo oprávněný zájem ČNB nebo třetí osoby, máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů.

V souladu s právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů je za účelem ochrany Vašich osobních údajů v rámci každé takové žádosti ověřeno, zda žadatel je tatáž osoba jako subjekt údajů, jehož osobních údajů se žádost týká. Tuto skutečnost ověřujeme srovnáním totožnosti žadatele s informacemi o subjektu údajů, jehož osobních údajů se žádost týká, přičemž za dostatečné doložení totožnosti žadatele považujeme doručení žádosti datovou schránkou, kvalifikovaný elektronický podpis žadatele nebo úředně ověřený podpis žadatele.

Současně upozorňujeme, že některým žádostem k uplatnění výše uvedených práv nemusí být s ohledem na právní předpisy vyhověno.

Domnívate-li se, že ČNB zpracovává Vaše osobní údaje v rozporu s právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, můžete kdykoliv podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.