ČNB > O ČNB > Organizační schéma ČNB > Ústředí > Sekce dohledu nad finančním trhem II

650
Sekce dohledu nad finančním trhem II

Ladislav Kročák

Ing. Ladislav Kročák, ředitel

odbory

 • 651
  odbor dohledu a kontroly poskytovatelů spotřebitelských úvěrů
 • 653
  odbor dohledu a kontroly kapitálového trhu
 • 654
  odbor dohledu a kontroly poskytovatelů platebních služeb a směnárníků
 • 655
  odbor dohledu nad distribucí finančních produktů
 • 656
  odbor kontroly distribuce finančních produktů
   

vybrané dohledové aktivity jsou zajišťovány kromě ústředí v Praze rovněž na územních pracovištích v Plzni, Českých Budějovicích, Ústí nad Labem, Hradci Králové, Brně a Ostravě

zajišťuje

 • výkon dohledu na dálku a na místě nad:
  • institucemi elektronických peněz, zahraničními institucemi elektronických peněz, které vykonávají činnost na území České republiky prostřednictvím své pobočky
  • platebními institucemi, zahraničními platebními institucemi, které vykonávají činnost na území České republiky prostřednictvím své pobočky
  • vydavateli elektronických peněz malého rozsahu
  • poskytovateli platebních služeb malého rozsahu
  • investičními zprostředkovateli a jejich vázanými zástupci
  • pojišťovacími zprostředkovateli a samostatnými likvidátory pojistných událostí
  • směnárníky
  • obchodníky s cennými papíry, kteří nejsou bankou, a jejich vázanými zástupci,
  • investičními společnostmi
  • samosprávnými investičními fondy
  • depozitáři a administrátory investičních fondů, pokud se nejedná o banku,
  • subjekty oprávněnými poskytovat a zprostředkovávat spotřebitelský úvěr, pokud podléhají dohledu ČNB (dále jen „dohlížené subjekty“)
  • který je zaměřen na sledování, zda dohlížené subjekty dodržují povinnosti stanovené právními předpisy a přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména pak na:
  • obezřetné chování dohlížených subjektů
  • dodržování pravidel jednání a odborné péče
  • prevenci legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu u dohlížených subjektů
  • vyhodnocování rizikovosti dohlížených subjektů
  • kontrolu osvědčení o absolvování odborného kurzu o rozpoznávání bankovek a mincí podezřelých z padělání nebo pozměňování podle zákon o oběhu bankovek a mincí u směnárníků, platebních institucí, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu, institucí elektronických peněz a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu
  • kontrolu poskytování služeb bez příslušného oprávnění u dohlížených subjektů, je-li taková kontrola v působnosti ČNB
  • kontrolu dodržování regulatorních limitů a
  • plnění vykazovacích povinností
 • výkon dohledu nad dodržováním pravidel ochrany spotřebitele na finančním trhu ve vymezené působnosti sekce
 • výkon dohledu nad dodržování zákazu diskriminace a dodržování povinností při sjednávání smluv o finančních službách s využitím prostředků komunikace na dálku u subjektů, nad nimiž ČNB vykonává dohled
 • kontrolu plnění povinností stanovených osobám provádějícím správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním, které jsou zapsány v evidenci ČNB podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona o investičních společnostech a investičních fondech v rozsahu oprávnění svěřených ČNB tímto zákonem
 • přijímání, šetření a vyřizování podání veřejnosti ve vymezené působnosti
 • spolupráci se sekcí statistiky a datové podpory při zajišťování statistických šetření v nefinančním sektoru ekonomiky
 • sdělování souhrnných poznatků plynoucích z výkonu dohledu v těchto oblastech dohlíženým subjektům finančního trhu formou zobecněných zveřejněných odpovědí na dotazy nebo úředních sdělení, pokud se týkají postupů dohledu ve vymezené působnosti
 • schvalování, mimo režim správního řízení, započítávání podřízeného dluhu, ověřování způsobilosti osob ve vedení platební instituce a instituce elektronických peněz
 • ukládání povinností v řízení z moci úřední formou tzv. příkazu na místě při výkonu kontroly směnárníků, v oblasti kontroly zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví a v oblasti kontroly plnění povinností vyplývajících ze zákona upravujícího spotřebitelský úvěr
 • posuzování žádostí o udělení povolení k činnosti směnárníka a rozhodování o udělení, či zamítnutí udělení povolení a rozhodování o odnětí povolení na žádost směnárníka, přijímání oznámení směnárníků o umístění provozoven
 • spolupráci a výměnu informací se zahraničními orgány dohledu a mezinárodními organizacemi při výkonu dohledu nad finančním trhem ve vymezené působnosti
 • kontaktní místo pro ochranu spotřebitele na finančním trhu, komunikaci s veřejností a s potenciálními protistranami v této oblasti
 • spolupráci s MPO a MF v oblasti ochrany spotřebitele, spolupráci se spotřebitelskými organizacemi a sdruženími a přeshraniční spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele na finančním trhu

Zpět na hlavní schéma