Zdroje dat

Časové řady v systému ARAD prezentují statistická data a základní ukazatele o finančním trhu, jejichž věcným gestorem je Česká národní banka, a statistická data převzatá od ČSÚ a dalších institucí.

A. Statistická data

MĚNOVÁ A FINANČNÍ STATISTIKA je souhrn makroekonomických statistik finančního sektoru sbíraných na nekonsolidovaném základě za ČR. Tyto statistiky jsou založeny výhradně na tzv. host country principu, tzn. respondenti jsou rezidenty na území ČR. Zdrojem dat pro tyto statistiky jsou výkazy ČNB.
Jedná se o:

STATISTIKA PLATEBNÍ BILANCE informuje o vývoji vnějších ekonomických vztahů České republiky vůči zahraničí. Podkladem jsou statistické informace poskytované bankami i nebankovními subjekty a institucemi.

 • Platební bilance je souhrn ekonomických transakcí se zahraničím za určité časové období. Základní struktura platební bilance zahrnuje běžný, kapitálový a finanční účet, jehož součástí jsou devizové rezervy. Zahraniční obchod, který je součástí běžného účtu, zahrnuje hmotný vývoz zboží do zahraničí a hmotný dovoz zboží ze zahraničí do České republiky.
 • Ukazatele investiční pozice a zahraniční dluh vyčíslují aktuální stavy příslušných finančních aktiv a pasiv ke stanovenému dni. Vlivy kurzové, cenové a další se promítají do skutečné výše stavů investiční pozice a zahraničního dluhu.
 • Reálný efektivní kurz vyjádřený indexem charakterizuje zvýšení nebo snížení konkurenceschopnosti země za určité období oproti základnímu období.
 • Nominální efektivní kurz vyjádřený indexem uvádí zhodnocení či znehodnocení měny vůči koši vybraných měn za určité období oproti základnímu období.

STATISTIKA FINANČNÍCH TRHŮ poskytuje základní informace o vývoji na peněžním, kapitálovém a devizovém trhu ČR. Podkladem jsou statistické informace z těchto trhů a údaje ČNB.

 • Část peněžní trh obsahuje základní úrokové sazby stanovované ČNB a fixing sazeb na mezibankovním trhu depozit PRIBOR.
 • Část kapitálový trh obsahuje výnosy státních dluhopisů vypočtené ČNB z údajů o výsledcích obchodování a cenách na Burze cenných papírů Praha, a.s.
 • Část devizový trh obsahuje fixing devizových kurzů koruny stanovovaný ČNB a indexy nominálního a reálného efektivního kurzu koruny vypočítaného ČNB.

STATISTIKA FINANČNÍCH ÚČTŮ přináší ucelený a metodicky jednotný obrázek o finančních vztazích v ekonomice z pohledu institucionálních sektorů a finančních instrumentů. Informuje o hlavních kanálech, jejichž prostřednictvím jsou finanční prostředky získávány a investovány. Finanční účty jsou sestavovány na nekonsolidovaném principu s využitím primárních makroekonomických statistik produkovaných ČNB a ČSÚ, a také s využitím dopočtů a odhadů.

 • Finanční rozvaha zachycuje výši (stav) finančních aktiv a závazků k danému dni v členění podle jednotlivých institucionálních sektorů a instrumentů. Změna hodnoty finančních aktiv a závazků je určena vývojem na třech tokových účtech: finančním účtu, účtu přecenění a účtu ostatních změn objemu aktiv.

VLÁDNÍ FINANČNÍ STATISTIKA informuje o ekonomických aktivitách vládního sektoru a to v oblasti vládních příjmů, výdajů a vládního dluhu, včetně transakcí vlády ve státních finančních aktivech a pasivech. Za tvorbu údajů je primárně zodpovědný Český statistický úřad ve spolupráci s Ministerstvem financí a Českou národní bankou. Vybrané ukazatele vládní finanční statistiky, které jsou rovněž základem hodnocení vývoje tzv.maastrichtských kritérií v oblasti vládního deficitu a dluhu jsou členěny za:

 • Vládní sektor celkem (S.13)
 • Ústřední vládní instituce (S.1311)
 • Místní vládní instituce (S1313)
 • Fondy sociálního zabezpečení (S.1314)

Ve vládní finanční statistice jsou následující institucionální jednotky klasifikovány ČSÚ jako součást ústřední vlády (S.1311): Česká exportní banka, Českomoravská záruční a rozvojová banka a Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP). V ostatních statistikách ČNB, tj. v měnové a finanční statistice, statistice platební bilance a statistice čtvrtletních finančních účtů, jsou tyto instituce klasifikovány jako součást finančního sektoru (měnových a finančních institucí).

VŠEOBECNÁ EKONOMICKÁ STATISTIKA podává obraz o vývoji tzv. reálné ekonomiky, a to na základě dat, která jsou zjišťována Českou národní bankou, Českým statistickým úřadem a Ministerstvem práce a sociálních věcí. Originální působnost má Česká národní banka ve statistických šetřeních v nefinančních podnicích, která jsou prováděna ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR. Jejich cílem je zjistit formou dotazníkového průzkumu názory podnikových manažerů na očekávaný vývoj hlavních makroekonomických a podnikových ukazatelů v horizontu 3-12 měsíců, včetně faktorů ovlivňujících manažerská rozhodování, rozvoj firem nebo kvalitu podnikatelského prostředí. Průzkum se zaměřuje na tyto základní oblasti:

 • Ceny (spotřebitelské ceny, výrobní ceny vstupů a výstupů)
 • Makroekonomické indikátory (mzdy, zaměstnanost, investice, zásoby)
 • Podnikové indikátory (využití výrobních kapacit, dostupnost úvěrů, vývoj zakázek, platební morálka odběratelů)
 • Zajištění vývozu proti kurzovým rizikům
 • Platby dodavatelům (rezidentům) a inkasa od odběratelů (rezidentů) celkem a v měnové struktuře

Součástí databáze ARAD v části Všeobecné ekonomické statistiky jsou rovněž údaje přebírané od Českého statistického úřadu a Ministerstva práce a sociálních věcí.

Jedná se o data, která jsou významná pro vnitřní analytické potřeby ČNB (ceny, HDP, mzdy, zaměstnanost, nezaměstnanost a další), data sloužící jako podklad k sestavení statistik zasílaných do ECB (strukturální indikátory bydlení) anebo data, jejichž sběr byl v rámci Evropského statistického systému zastaven, ale na národní úrovni jsou dále šetřena a zasílána do ECB (nové zakázky v průmyslu).


Součástí databáze ARAD v části Všeobecné ekonomické statistiky jsou rovněž údaje přebírané Českého statistického úřadu a Ministerstva práce a sociálních věcí.

Jedná se o data, která jsou významná pro vnitřní analytické potřeby ČNB (ceny, HDP, mzdy, zaměstnanost, nezaměstnanost a další), data sloužící jako podklad k sestavení statistik zasílaných do ECB (strukturální indikátory bydlení) anebo data, jejichž sběr byl v rámci Evropského statistického systému zastaven, ale na národní úrovni jsou dále šetřena a zasílána do ECB (nové zakázky v průmyslu).


B. Základní ukazatele o finančním trhu

ZÁKLADNÍ UKAZATELE O BANKOVNÍM SEKTORU obsahují základní údaje o finanční situaci a obezřetnosti podnikání bankovního sektoru. Informace jsou poskytovány nejen za celý bankovní sektor, ale i v členění podle jejich velikosti resp. samostatně za činnost poboček zahraničních bank a stavebních spořitelen. Uváděné informace vycházejí především z tzv. jednotných reportovacích rámců podle Prováděcího nařízení Komise (EU) č. 680/2014 ze dne 16. dubna 2014, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o podávání zpráv institucí pro účely dohledu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.
Jsou zahrnuty následující informace:

 • Počty bank a poboček zahraničních bank v členění podle velikosti a zahraniční účasti
 • Rozvaha obsahující základní členění aktiv, závazků a vlastního kapitálu
 • Podrozvaha v rozsahu poskytnutých a přijatých úvěrových příslibů a záruk
 • Výkaz zisku a ztráty v základním členění podle jednotlivých typů výnosů a nákladů, zisků a ztrát
 • Základní sektorové členění dluhových cenných papírů, pohledávek a úvěrů a vkladů
 • Základní informace o podnikání bankovního sektoru z hlediska obezřetnosti

ZÁKLADNÍ UKAZATELE O DRUŽSTEVNÍCH ZÁLOŽNÁCH zaměřené na jejich finanční situaci a obezřetnost podnikání na finančním trhu. Družstevní záložny jsou považovány v evropském kontextu za úvěrové instituce jako banky, proto i jejich reporting se řídí zejména přímo použitelným Prováděcím nařízením Komise (EU) č. 680/2014 ze dne 16. dubna 2014, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o podávání zpráv institucí pro účely dohledu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.
Jsou zahrnuty následující informace:

 • Počty družstevních záložen a jejich členská základna
 • Rozvaha obsahující základní členění aktiv, závazků a vlastního kapitálu
 • Podrozvaha v rozsahu poskytnutých a přijatých úvěrových příslibů a záruk
 • Výkaz zisku a ztráty v základním členění podle jednotlivých typů výnosů a nákladů, zisků a ztrát
 • Základní sektorové členění dluhových cenných papírů, pohledávek a úvěrů a vkladů
 • Základní informace o podnikání sektoru družstevních záložen z hlediska obezřetnosti

ZÁKLADNÍ UKAZATELE O POJIŠŤOVNÁCH poskytují informace o finanční situaci, investování a obezřetnosti podnikání pojišťoven s členěním na tuzemské pojišťovny a pobočky zahraničních pojišťoven. Vybrané ukazatele o rozsahu pojišťovací činnosti jsou prezentovány rovněž podle odvětví pojištění.
Jednotlivé sestavy zahrnují následující informace

 • Počty pojišťoven v členění podle druhu pojištění a zahraniční účasti
 • Rozvaha obsahující základní členění aktiv, závazků a vlastního kapitálu
 • Výkaz zisku a ztráty v základním členění podle jednotlivých typů výnosů a nákladů, zisků a ztrát
 • Základní informace o pojišťovací činnosti v členění podle jednotlivých odvětví pojištění
 • Solventnost tuzemských pojišťoven v životním a neživotním pojištění

ZÁKLADNÍ UKAZATELE O OBCHODNÍCÍCH S CENNÝMI PAPÍRY představují základní sadu informací o finanční situaci a obezřetnosti podnikání obchodníků s cennými papíry, které nejsou bankami. Dále jsou publikovány i informace o obchodování na finančních trzích a informace o spravovaném zákaznickém majetku za nebankovní i bankovní obchodníky s cennými papíry.
Jsou zahrnuty následující informace:

 • Počty obchodníků s cennými papíry podle typu
 • Rozvaha obsahující základní členění aktiv, závazků a vlastního kapitálu
 • Podrozvaha v rozsahu poskytnutých a přijatých úvěrových příslibů a záruk
 • Výkaz zisku a ztráty v základním členění podle jednotlivých typů výnosů a nákladů, zisků a ztrát
 • Základní sektorové členění dluhových cenných papírů, pohledávek a úvěrů a vkladů
 • Základní informace o podnikání obchodníků s cennými papíry z hlediska obezřetnosti

ZÁKLADNÍ UKAZATELE O INVESTIČNÍCH SPOLEČNOSTECH zahrnují základní informace o finanční situaci a obezřetnosti podnikání investičních společností. Informace o činnosti jednotlivých typů investičních fondů jsou zveřejňovány samostatně.
Jsou zahrnuty následující informace:

 • Počty investičních společností
 • Rozvaha obsahující základní členění aktiv, závazků a vlastního kapitálu
 • Výkaz zisku a ztráty v základním členění podle jednotlivých typů výnosů a nákladů, zisků a ztrát
 • Kapitál a kapitálové požadavky

ZÁKLADNÍ UKAZATELE O INVESTIČNÍCH FONDECH zahrnují základní informace o finanční situaci a činnosti investičních fondů obhospodařovaných investičními společnostmi a samosprávných investičních fondů. Informace o činnosti investičních společností jsou zveřejňovány samostatně.
Jsou zahrnuty následující informace:

 • Počty a struktura investičních fondů podle typu
 • Rozvaha obsahující základní členění aktiv, závazků a vlastního kapitálu
 • Výkaz zisku a ztráty v základním členění podle jednotlivých typů výnosů a nákladů, zisků a ztrát
 • Vybrané ukazatele fondů kolektivního investování podle harmonizace s požadavky práva EU
 • Vybrané ukazatele podle rizika aktiv fondů kolektivního investování

ZÁKLADNÍ UKAZATELE O PENZIJNÍCH SPOLEČNOSTECH představují základní informace o finanční situaci a obezřetnosti podnikání penzijních společností. Informace o činnosti jednotlivých typů penzijních a důchodových fondů jsou zveřejňovány samostatně.
Jsou zahrnuty následující informace:

 • Počty investičních společností
 • Rozvaha obsahující základní členění aktiv, závazků a vlastního kapitálu
 • Výkaz zisku a ztráty v základním členění podle jednotlivých typů výnosů a nákladů, zisků a ztrát
 • Kapitál a kapitálové požadavky
 • Počet a struktura účastníků penzijního a důchodového spoření

ZÁKLADNÍ UKAZATELE O FONDECH PENZIJNÍCH SPOLEČNOSTÍ zahrnují základní informace o finanční situaci a činnosti penzijních a důchodových fondech obhospodařovaných penzijními společnostmi. Informace o činnosti penzijních společností jsou zveřejňovány samostatně.
Jsou zahrnuty následující informace:

 • Počty a struktura penzijních a důchodových fondů podle typu
 • Rozvaha obsahující základní členění aktiv, závazků a vlastního kapitálu
 • Výkaz zisku a ztráty v základním členění podle jednotlivých typů výnosů a nákladů, zisků a ztrát
 • Přehled cenných papírů v držení fondů penzijních společností
 • Struktura přijatých a vyplacených prostředků a počty vyplacených dávek nebo jednorázových úhrad