ARAD je veřejná databáze, která je součástí informačního servisu České národní banky. Jejím cílem bylo vytvořit jednotný systém prezentace časových řad agregovaných údajů za jednotlivé statistiky a oblasti finančního trhu. Převážná část těchto údajů pochází ze statistických zpracování prováděných přímo v ČNB, některá data jsou převzata z externích zdrojů, například z ČSÚ. Vybrané statistické údaje z ČSÚ jsou zde publikovány s jeho svolením. Požadované údaje lze v databázi nalézt podle hierarchické navigace v jednotlivých tematických oblastech. Databáze je pravidelně doplňována údaji z více než 100 datových zdrojů.

Databáze ARAD je rozdělena do dvou základních bloků, které obsahují:

A. Statistická data – tato část databáze obsahuje informace z měnové a finanční statistiky, statistiky platební bilance, statistiky finančních trhů, statistiky finančních účtů, vládní finanční statistiky, všeobecné ekonomické statistiky vč. dat publikovaných se souhlasem ČSÚ

B. Základní ukazatele o finančním trhu - tato část databáze obsahuje základní informace o vývoji jednotlivých oblastí finančního trhu zahrnující zejména základní kvantitativní údaje o velikosti, finanční situaci a obezřetnosti podnikání bank, družstevních záložen, pojišťoven, obchodníků s cennými papíry, investičních společností, fondů kolektivního investování, penzijních společností a fondů penzijních společností.

Při práci s databází je nutné věnovat odpovídající pozornost metodickým otázkám, protože data uváděná v obou blocích jsou založena na odlišných principech. Hlavním rozdílem je zejména skutečnost, že zatímco statistická data se týkají pouze působení na území České republiky, základní ukazatele o finančním trhu pokrývají celkovou činnost subjektů povolených v České republice, tj. zahrnují i činnost jejich poboček na území jiných států. Další metodické odlišnosti jsou popsány v metodických listech k jednotlivým blokům sestav nebo v často kladených dotazech.

Agregované údaje jsou uváděny vždy za okruh subjektů platný k danému datu, tj. časová řada je ovlivněna i pohybem v počtu zahrnutých subjektů. Tento vliv je nutné brát v úvahu zejména tam, kde jsou poskytována data i v dílčích agregacích např. podle velikosti, typu subjektů apod. Případné změny v počtu subjektů lze zjistit z aplikace Seznamy regulovaných a registrovaných subjektů a v seznamech institucí pro potřeby měnových a finančních statistik na webových stránkách ČNB.

Aktualizace dat je prováděna v pravidelných intervalech v případě statistických dat podle Harmonogramu uveřejňování údajů, v případě základních ukazatelů o finančním trhu nejpozději do 2,5 měsíců po skončení příslušného čtvrtletí. Opravy údajů za dřívější období se provádějí vždy při následující pravidelné aktualizaci, pokud se nejedná o opravu se zásadním dopadem na prezentovaná data. V takovém případě se provádí aktualizace okamžitě a provedení takové aktualizace je prezentováno v rámci Aktualit.

Základní popis systému

Zdroje dat

Dokumentace


Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2009, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru