ČNB > Servis pro média > Tiskové zprávy ČNB > 2002 > 5000. vstupenka na expozici ČNB

5000. vstupenka na expozici ČNB

O výstavu "Lidé a peníze" instalovanou v Expozici České národní banky je mezi veřejností mimořádný zájem. Tuto skutečnost dokumentuje i fakt, ľe v úterý 12. března tohoto roku vydala Česká národní banka jiľ pětitisící rezervační vstupenku.

Majitelem 5000. vstupenky se stal student 4. ročníku osmiletého gymnázia Guta Jarkovského z Prahy 1, Truhlářské ulice 22.

Přesto, ľe výstava je přístupna veřejnosti teprve 2 a půl měsíce, je moľno při této příleľitosti uvést jiľ několik statistických údajů, které získáváme jak díky rezervačnímu systému, tak vyhodnocením dobrovolné anonymní ankety. Z těchto zdrojů vybíráme několik čísel aktuálních k 19.03.2002:

  • fyzicky jiľ navątívilo výstavu více neľ 4000 návątěvníků
  • v rezervačním systému registrujeme více neľ 12.500 ľádostí o vydání vstupenky s tím, ľe nejzaząím termínem rezervace je poľadavek na pátek 8. listopadu 2002. V současné době jsou vąechny termíny do 10. července 2002 plně rezervovány,
  • 59% návątěvníků tvoří ľáci základních a studenti středních ąkol,
  • 46% návątěvníků je mladąích 18 let,
  • není bez zajímavosti, ľe větąinu návątěvníků tvoří ľeny,
  • více neľ 64% návątěvníků získalo informaci o výstavě z jiných zdrojů, neľ z tisku, rozhlasu a televize.