Vývoj platební bilance – komentář

Únor 2019

Aktivum běžného účtu platební bilance dosáhlo v únoru 26,6 mld. Kč, vlivem aktiva bilance zboží a služeb. Bilance zboží a služeb byla aktivní v objemu 37,1 mld. Kč. V prvotních a druhotných důchodech je zahrnuto pasivní saldo převodů z ČR do rozpočtu EU ve výši 6,1 mld. Kč. Aktivní saldo běžného účtu v ročním úhrnu se v posledních měsících pozvolna snižuje.

Běžný účet
(v mld. Kč)

Platební bilance – měsíční – graf 1 – Běžný účet

Odliv kapitálu na finančním účtu (čisté půjčky do zahraničí) činil 29,1 mld. Kč, vzhledem k růstu aktiv a snižování pasiv vůči zahraničí. Saldo přílivu přímých zahraničních investic bylo 5,1 mld. Kč. Saldo reinvestovaného zisku činilo 6,8 mld. Kč. Saldo přílivu portfoliových investic ve výši 15,6 mld. Kč (čisté výpůjčky ze zahraničí) bylo ovlivněno na straně pasiv růstem investic nerezidentů především do vládních dluhopisů.

Vývoj přímých a portfoliových investic
(v mld. Kč)

Platební bilance – měsíční – graf 2 – Vývoj přímých a portfoliových investic

Saldo ostatních investic vykázalo odliv kapitálu (čisté půjčky do zahraničí) v objemu 52,4 mld. Kč. Odliv ostatního kapitálu byl ovlivněn především změnou krátkodobé pozice bankovního sektoru vůči zahraničí (snížení krátkodobých pasiv). Saldo transakcí pro klienty ČNB vedlo (po vyloučení kurzových rozdílů) ke snížení devizových rezerv o 2,9 mld. Kč.