Komentář ke statistice investičních fondů

Březen 2020

Komentář k agregované sektorové rozvaze

Vlastní kapitál

Hodnota vlastního kapitálu investičních fondů na konci března činila 536,9 mld. Kč. Oproti únoru tato hodnota poklesla o 25,1 mld. Kč (měsíční transakce představovaly -8,5 mld. Kč). Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku hodnota vlastního kapitálu investičních fondů vzrostla o 6,7 %. Největší meziměsíční změna byla zaznamenána u akciových fondů, u kterých hodnota vlastního kapitálu poklesla o 11,0 mld. Kč na 69,1 mld. Kč.

Investice do dluhopisů

Hodnota držených dluhopisů ke konci března činila 124,1 mld. Kč. Ve srovnání s předchozím měsícem celkový objem dluhopisů v portfoliu fondů poklesl o 3,1 mld. Kč (měsíční transakce představovaly -3,3 mld. Kč). Podíl dluhových cenných papírů na vlastním kapitálu fondů oproti předešlému měsíci vzrostl, a to na 23,1 %.

Investice do majetkových cenných papírů

V průběhu sledovaného měsíce došlo k poklesu objemu majetkových cenných papírů v portfoliu fondů. Ke konci měsíce představovala hodnota držených majetkových cenných papírů 230,1 mld. Kč, z toho 102,7 mld. Kč činily investice do akcií a podílových listů investičních fondů a 127,4 mld. Kč do akcií a ostatních majetkových účastí. Oproti únoru hodnota majetkových cenných papírů klesla o 14,0 mld. Kč (měsíční transakce činily -6,0 mld. Kč). Podíl majetkových cenných papírů na vlastním kapitálu fondů oproti předešlému měsíci poklesl na hodnotu 42,8 %.

Ostatní investice

Hodnota prostředků investovaných do jiných aktiv během sledovaného období poklesla. Celkový objem ostatních investic v březnu činil 224,6 mld. Kč, z toho 49,0 mld. Kč tvořily investice do stálých aktiv a 83,9 mld. Kč do vkladů. Podíl ostatních investic na vlastním kapitálu fondů oproti předešlému měsíci vzrostl na 41,8 %.

Počet vykazujících subjektů

Ke konci března 2020 působilo na území České republiky 514 rezidentských investičních fondů. Z toho bylo 62 akciových fondů, 64 dluhopisových fondů, 80 smíšených fondů, 83 nemovitostních fondů, 222 ostatních fondů a 3 fondy bez investiční politiky.

Bilanční suma členěná podle položek aktiv

Bilanční suma členěná podle položek aktiv 

	– graf

Vlastní kapitál členěný podle typu fondu
Vlastní kapitál členěný podle typu fondu – 

	graf

Poznámky:

  • Investičními fondy se rozumí investiční a podílové fondy jiné než fondy peněžního trhu. Dle nařízení Evropské centrální banky ECB/2013/33 o rozvaze sektoru měnových finančních institucí fondy peněžního trhu spadají do tohoto sektoru a data za fondy peněžního trhu nejsou součástí statistiky investičních fondů.

  • Transakcemi se rozumí změny ve stavech, ke kterým došlo v průběhu určeného období v důsledku nákupu/prodeje daného instrumentu. Měsíční transakce jsou počítány z rozdílů zůstatkových hodnot očištěných o reklasifikace, změny cen, pohyby směnných kurzů a případně ostatní změny, které nejsou důsledkem finančních transakcí (tzv. netransakční vlivy).
  • Ostatními investicemi se rozumí prostředky investované do jiných aktiv než dluhopisů a majetkových cenných papírů (zejména vklady, úvěry a nemovitosti).
  • Časové řady zachycující vývoj statistiky investičních fondů jsou dostupné v systému časových řad ARAD.