Územní pracoviště ústředí v Brně

Pobočka BrnoNa územním pracovišti ústředí v Brně jsou dislokovány referáty monitoringu a analýz distribuce odboru dohledu nad distribucí finančních produktů a referát kontroly Brno odboru dohledu a kontroly poskytovatelů spotřebitelských úvěrů, které zajišťují vybrané dohledové činnosti sekce dohledu nad finančním trhem II ústředí.

Oba referáty sídlí v prostorách budovy pobočky Brno na adrese:

Rooseveltova 18
601 10 Brno

Doručovací adresa
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1

Tel.: 224 411 111
Fax.: 224 412 404

Dohledové činnosti referátu monitoringu a analýz distribuce odboru dohledu nad distribucí finančních produktů:

 • výkon dohledu na dálku nad investičními zprostředkovateli a jejich vázanými zástupci, pojišťovacími zprostředkovateli, samostatnými likvidátory pojistných událostí, samostatnými zprostředkovateli spotřebitelských úvěrů a jejich vázanými zástupci a zahraničními zprostředkovateli spotřebitelských úvěrů na bydlení
 • přijímání, šetření a vyřizování vybraných podání veřejnosti ve vymezené působnosti
 • statistická šetření v nefinančním sektoru ekonomiky
 • průběžné vyhodnocování dodržování pravidel jednání a odborné péče a rizikovosti dohlížených subjektů, s využitím komplexních analýz založených na souhrnných údajích získaných z plošných šetření i individuálních informacích o jednotlivých dohlížených subjektech z výkonu dohledu na dálku

Dohledové činnosti referátu kontroly Brno odboru dohledu a kontroly poskytovatelů spotřebitelských úvěrů:

v oblasti plnění povinností vyplývajících ze zákona o spotřebitelském úvěru a zákona o ochraně spotřebitele:

 • kontroly na místě ve vymezené působnosti odboru
 • spolupráce na přípravě kontrolního protokolu a rozhodnutí o námitkách
 • vypracování návrhů na zahájení správního řízení pro sekci licenčních a sankčních řízení na základě výsledků kontroly
 • ukládání povinností v řízení z moci úřední formou tzv. příkazu na místě
 • konzultace a právní posouzení zjištění
 • informování ostatních odborů sekce a příslušných organizačních útvarů ČNB provádějících dohled v daném sektoru finančního trhu o závěrech vyplývajících z výkonu kontrol na místě, které mohou být využity v činnosti těchto úvarů
 • provádění tematických dohledových šetření formou monitoringu dohlížených subjektů ve vymezené působnosti
 • vypracování písemných metodických postupů k výkonu dohledu na místě ve vymezené působnosti, vydávaných odborem dohledu a kontroly poskytovatelů spotřebitelských úvěrů.