Sekce licenčních a sankčních řízení

Ing. Ondřej Huslar, náměstek ředitele sekce pověřený řízením sekce

odbory

 • odbor licenční
  Mgr. Hana Fousková, ředitelka odboru
 • odbor cenných papírů a regulovaných trhů
  Ing. Ladislav Slaník, ředitel odboru
 • odbor sankčních řízení
  Mgr. et Mgr. Petra Chroustovská, ředitelka odboru

zajišťuje

 • licenční, schvalovací a povolovací činnosti (tj. vedení řízení a rozhodování na prvním stupni o žádostech o udělení licence, povolení a souhlasu či o registraci a evidenci subjektů působících na finančním trhu, nad nimiž ČNB vykonává dohled)
 • spolupráci s příslušnými orgány členských států EU v souvislosti s pasportizací a notifikací povolených činností subjektů finančního trhu z členských států EU
 • sankční činnosti (tj. vedení řízení a rozhodování na prvním stupni o odnětí licencí, povolení a souhlasů, o rušení registrací,  ve věci zjištěného nedostatku nebo spáchání správního deliktu nebo přestupku na finančním trhu, včetně řízení o zavedení nucené správy a o jmenování nuceného správce a řízení o jmenování a odvolání likvidátora)
 • dohled nad veřejnými nabídkami investičních cenných papírů, plněním povinností emitentů kótovaných cenných papírů, nad organizátory regulovaných trhů, vypořádacími systémy s neodvolatelností vypořádání ústředních protistran, mnohostrannými obchodními systémy a centrálními depozitáři
 • vedení seznamů, registrů a databází subjektů podléhajících dohledu ČNB
 • monitorování průběhu likvidací subjektů finančního trhu a kontrolu průběhu vypořádání pohledávek a dluhů subjektů finančního trhu po zániku jejich podnikatelského oprávnění
 • komunikaci s orgány činnými v trestním řízení, zpracování podkladů a stanovisek na základě dožádání
 • komunikaci s Finančně analytickým útvarem Ministerstva financí včetně zpracování podnětů na základě výsledků kontrolní činnosti dohledu ČNB
 • vyřizování žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a příslušné činnosti v této oblasti

Zpět na hlavní schéma