Záznam z jednání poroty pro vypsanou výtvarnou studentskou anonymní jednokolovou soutěž na umělecké dílo "Výtvarný artefakt do knihovny ČNB" konanou dne 15. ledna 2019 v České národní bance

Přítomni: podle prezenční listiny a podpisů v závěru záznamu

Úvodní slovo předsedy komise

Předsedkyně komise Ing. arch. Michaela Havlíčková přivítala členy komise a představila odborné poradce p. Prokopa Sirotka, majitele studia grafického designu Motor a galeristu p. Martina Kubíka.
 
Vyhodnocení předložených návrhů

Do soutěže bylo předloženo celkem 24 návrhů. Dva návrhy nesplnily předepsané podmínky soutěže. Návrh č. 3 byl vyřazen, protože porušil zásadu anonymity uvedením jména autora (mělo být v zalepené obálce) a u návrhu č. 13 nebyla předložena odhadovaná cena realizace artefaktu. Pro jeho výtvarné kvality však porota rozhodla, že návrh ohodnotí mimořádnou cenou.

Každý z předložených návrhů obsahoval informační panel, jehož součástí byla průvodní zpráva, zákresy do fotografií, řezy a pohledy navrhovaného díla, zobrazení prostoru knihovny se zakreslením díla do určeného měřítka a vlastní model díla.

Porota hodnotila návrhy jednokolovým systémem prostřednictvím kritérií, kterými byly:

  • zvolená forma zpracování (proveditelnost, originalita),
  • komplexní výtvarná kvalita návrhu (naplnění představy zadání),
  • zasazení do prostoru (měřítko v prostoru),
  • finanční náročnost realizace díla.

Každému kritériu byly přiřazeny body ze škály 1 až 5 (1= nejnižší ohodnocení, 5 = nejvyšší ohodnocení).

 • První cenu a doporučení k realizaci získal návrh č. 12, u kterého porota ocenila zralý umělecký přístup k zadání soutěže i jeho celkové vyznění v prostoru knihovny.Dle popisu artefaktu vychází myšlenka z podoby české koruny jako platidla. Jde o představu velkého množství korun v několika pozlacených prutech. Jedna koruna může připomínat malou hodnotu, ale její množství, v těchto prutech zvyšuje její moc. Proto profil prutu vychází z tvaru české koruny, aby připomínal její hodnotu. Zlatá barva prutů symbolizuje bohatství a nahodilé navazování připomíná strukturu krystalu, která vyjadřuje růst české měny.
  Forma zpracování modelu je velmi přesvědčivá, avšak při dalších jednáních s autorem budeme ještě hledat materiálové řešení výsledného díla (v popisu je uvedeno, že artefakt bude proveden z PVC trubek o průměru 75mm s povrchovou úpravou stříkanou barvou s odleskem). Také budeme jednat o formě zavěšení, možná by byla i varianta zakotvení do zábradlí galerie.  Autor uvedl pouze přibližný odhad nákladů na materiál, chybí cena za např. povrchovou úpravu, spojování dílů, dopravu a licenci. To vše bude řešeno při uzavírání smlouvy o dílo.
 • Druhou cenu získal návrh č. 1, u kterého porota ohodnotila zralý sochařský přístup a ztvárnění základní myšlenky díla „Vír ekonomiky“. Tento návrh sice nereflektoval preferované zadání soutěže (ztvárnit korunu v jakékoliv její formě), přesto porota  tento návrh ocenila, neboť podmínky soutěže jinou základní myšlenku vztahující se k ekonomice nevylučovaly.
  Dle popisu artefaktu záměr vychází z toho, že ekonomika vznikla v důsledku potřeby lidské společnosti směňovat vzájemně různé věci s různou hodnotou. S vývojem lidské civilizace a schopností vytvářet stále důmyslnější řešení vyžadující více spolupráce dochází ke kontinuálnímu růstu ekonomiky, která s každým dalším vynálezem roste a nabývá na síle. Touto prací chce autor vyjádřit sílu a dynamiku rozvíjející se ekonomiky, která roste a neustále se vyvíjí, osvobozenou od hmotné podstaty obchodu a s lehkostí se vznášející nad hlavami ostatních jako síla éteru prostupující vesmírem.
 • Třetí cenu získal návrh č. 16, u kterého porota ohodnotila výtvarný přístup a ztvárnění koruny stromu formou svítících zelených koulí s ptáčky.
 • Mimořádnou cenu získal návrh č. 13, avšak tento návrh nesplnil předepsané podmínky soutěže – neuvedl cenu realizace díla, přesto porota ocenila jeho umělecké kvality. Jedná se o zavěšený kořen stromu v černé barvě s pozlacenými konci.
  Autor v popisu uvádí, že šlo o záměr vytvořit v interiéru kontrast mezi geometrickou strohostí stavebních konstrukcí a přírodní formou navrženého artefaktu. Návrh symbolizuje korunu stromu s příběhem české pohádky „Honzík a vrba“, ve které vrba zaplatila Honzíkovi tolary a dukáty. Strom by měl být zároveň i funkční, v dutině by byl umístěn automat s výročními monetami.

Po otevření obálek bylo zjištěno, že autory návrhů jsou:
První cena
č. 12 „Zlaté pruty“ – Andrey Kuzmenko z Technické univerzity v Liberci

Druhá cena
č. 1 – Martin Králík z Fakulty výtvarných umění FFA VUT Brno

Třetí cena
č. 16 – Amael Basharmal z Art&Design Institutu Praha

Mimořádná cena
č. 13 –  Uliana Klishina z Technické univerzity v Liberci

4. – 22. místo
č. 8 – Paulína Ružičová z Art&Design Institutu Praha
č. 17 – Markéta Musilová, Silvie Lintimerová z Art&Design Institutu Praha
č. 5 -  Dao Phi Hung z Art&Design Institutu Praha
č. 6 – Sára Brejchová z Art&Design Institutu Praha
č. 20 – Lukáš Hanzely z Art&Design Institutu Praha
č. 22 – Tereza Brussmannová z Akademie výtvarných umění v Praze
č. 9 – Anežka Bernardová z Art&Design Institutu Praha
č. 18 – Anna Pašková, Denis Baaštuga z Art&Design Institutu Praha
č. 21 – Demian Kovalov z Art&Design Institutu Praha
č. 19 – Adéla Šnajdrová z Art&Design Institutu Praha
č. 14 – Tomáš Blažek z Fakulty výtvarných umění FFA VUT Brno
č. 7 – Julie Pelcová z Art&Design Institutu Praha
č. 15 – Jessica Figová z Art&Design Institutu Praha
č. 10 – Ajzanat Mugutdinova z Art&Design Institutu Praha
č. 23 – Hana Kreitlová z Art&Design Institutu Praha
č. 4 – Petr Grohman z Art&Design Institutu Praha
č. 24 – Natálie Pallová z Art&Design Institutu Praha
č. 2 – Anna Špáňová z Art&Design Institutu Praha
č. 11 – Karolína Bílková z Art&Design Institutu Praha

Vyřazený návrh
č. 3 -  Dominik Lachman z Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci

V Praze dne 15. 1. 2019

Zapsala:
Bc. Tereza Lučanová
Ing. arch. Michaela Havlíčková

Odborný poradce:
Prokop Sirotek
Martin Kubík

Podpisy členů poroty:
Ing. Ladislav Zelenka
Ing. Marian Mayer Ll.M.
Ing. arch. Michaela Havlíčková
Ing. Luděk Erban
PhDr. Jakub Kunert
Mgr. Roman Blumentrit
Dita Vejnárková B.A.
Ing. Pavel Veselka
Irena Pavlišová
Mgr. Jana Čerešňová