Studentská anonymní jednokolová soutěž na umělecké dílo "Výtvarný artefakt do knihovny ČNB"

Česká národní banka již zná vítěze výtvarné soutěže vyhlášené v září 2018 pro studenty vysokých uměleckých škol. Předmětem této soutěže byl návrh výtvarného artefaktu umístěného v Hypšmanově přístavbě budovy ČNB u vnitřního schodiště včetně jeho začlenění do architektonického a interiérového řešení vnitřního prostoru knihovny. ČNB očekávala návrh nového moderního dynamického výtvarného díla zavěšeného v prostoru. Účelem soutěže bylo začlenit do prostoru knihovny nové moderní výtvarné dílo vhodně doplňující a obohacující její prostor a symbolizující její ekonomické zaměření. V návrhu díla ČNB očekávala určitou uměřenost jak v rozsahu, měřítku a celkovém působení výtvarného artefaktu v prostoru knihovny.

Odborná knihovna ekonomického zaměření České národní banky je umístěna v Hypšmanově přístavbě budovy bývalé Plodinové burzy na Senovážném náměstí 29 v Praze 1. Slouží nejen pro potřeby zaměstnanců ČNB, ale zejména odborné veřejnosti. Svým uživatelům knihovna poskytuje výpůjční, poradenské a referenční služby a zajišťuje nákup tuzemských i zahraničních publikací pro odborné útvary ČNB.

100_let

Výtvarný artefakt měl vyjádřit odhmotnění ekonomiky, jež se odpoutává od fyzické podstaty peněz, a vytvořit symbol přechodu od hmotného k nehmotnému, respektive rozdílu mezi reálnou a finanční ekonomikou. Návrh mohl tvůrčím způsobem symbolizovat korunu, a to v jakémkoli významu tohoto slova - korunu jako minci a symbol ekonomiky, korunu panovníka či korunu stromu.

Do soutěže se přihlásilo 24 návrhů z různých vysokých uměleckých škol včetně Akademie výtvarných umění v Praze, Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci, Fakulty výtvarných umění VUT v Brně nebo Art & Design Institutu v Praze.

Porota udělila ceny v tomto pořadí:

  • 1. cena -  návrh č. 12, autor Andrey Kuzmenko, Fakulta výtvarných umění Technické univerzity v Liberci,
  • 2. cena – návrh č. 1, autor Martin Králík, Fakulta výtvarných umění FFA VUT Brno,
  • 3. cena – návrh č. 16, autorka Amael Basharmal, Art&Design Institut Praha,
  • mimořádná cena poroty – návrh č. 13, autorka Uliana Klishina, Technická univerzita v Liberci.

Každý z předložených návrhů obsahoval informační panel, jehož součástí byla průvodní zpráva, zákresy do fotografií, řezy a pohledy navrhovaného díla, zobrazení prostoru knihovny se zakreslením díla do určeného měřítka a vlastní model díla.

Porota hodnotila návrhy jednokolovým systémem podle následujících kritérií:

  • zvolená forma zpracování (proveditelnost, originalita),
  • komplexní výtvarná kvalita návrhu (naplnění představy zadání),
  • zasazení do prostoru (měřítko v prostoru),
  • finanční náročnost realizace díla.

Každému kritériu byly přiřazeny body od 1 do 5 (1 = nejnižší ohodnocení, 5 = nejvyšší ohodnocení).

První cenu a doporučení k realizaci získal návrh č. 12, u kterého porota ocenila zralý umělecký přístup k zadání soutěže i celkové vyznění v prostoru knihovny.

Artefakt vychází z myšlenky podoby české koruny jako platidla. Jde o představu velkého množství korun v několika pozlacených prutech. Jedna koruna může připomínat malou hodnotu, ale její množství v těchto prutech zvyšuje její moc. Proto profil prutu vychází z tvaru české koruny, aby připomínal její hodnotu. Zlatá barva prutů symbolizuje bohatství a nahodilé navazování připomíná strukturu krystalu, která vyjadřuje růst české měny.

Forma zpracování modelu je velmi přesvědčivá, avšak při dalších jednáních s autorem bude ještě ČNB hledat materiálové řešení výsledného díla (v popisu je uvedeno, že artefakt bude proveden z PVC trubek o průměru 75mm s povrchovou úpravou stříkanou barvou s odleskem). V jednání bude také forma zavěšení, možná by byla i varianta zakotvení do zábradlí galerie.  Autor uvedl pouze přibližný odhad nákladů na materiál, chybí cena za např. povrchovou úpravu, spojování dílů, dopravu a licenci. To vše bude řešeno při uzavírání smlouvy o dílo.

Druhou cenu získal návrh č. 1, u kterého porota ocenila zralý sochařský přístup a ztvárnění základní myšlenky díla „Vír ekonomiky“. Tento návrh sice nereflektoval preferované zadání soutěže (ztvárnit korunu v jakékoliv její formě), přesto porota  tento návrh vybrala, neboť podmínky soutěže jinou základní myšlenku vztahující se k ekonomice nevylučovaly.

Záměr toho artefaktu vychází z myšlenky, že ekonomika vznikla v důsledku potřeby lidské společnosti směňovat vzájemně různé věci s různou hodnotou. S vývojem lidské civilizace a schopností vytvářet stále důmyslnější řešení vyžadující více spolupráce dochází ke kontinuálnímu růstu ekonomiky, která s každým dalším vynálezem roste a nabývá na síle. Touto prací chce autor vyjádřit sílu a dynamiku rozvíjející se ekonomiky, která roste a neustále se vyvíjí, osvobozenou od hmotné podstaty obchodu a s lehkostí se vznášející nad hlavami ostatních jako síla éteru prostupující vesmírem.

Třetí cenu získal návrh č. 16, u kterého porota ohodnotila výtvarný přístup a ztvárnění koruny stromu formou svítících zelených koulí s ptáčky.

Mimořádnou cenu získal návrh č. 13, avšak tento návrh nesplnil předepsané podmínky soutěže – neuvedl cenu realizace díla, přesto porota ocenila jeho umělecké kvality. Jedná se o zavěšený kořen stromu v černé barvě s pozlacenými konci. Autor v popisu uvádí, že šlo o záměr vytvořit v interiéru kontrast mezi geometrickou strohostí stavebních konstrukcí a přírodní formou navrženého artefaktu. Návrh symbolizuje korunu stromu s příběhem české pohádky „Honzík a vrba“, ve které vrba zaplatila Honzíkovi tolary a dukáty. Strom by měl být zároveň i funkční, v dutině by byl umístěn automat s výročními monetami.

Všechny soutěžní návrhy, které byly porotou hodnoceny, budou vystaveny na veřejné výstavě v sídle ČNB na adrese Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1. Datum a místo konání výstavy bude uveřejněno na webových stránkách ČNB (http://www.cnb.cz) a sděleno s dostatečným časovým předstihem všem účastníkům soutěže, jejichž návrhy byly hodnoceny.