Bilance ČNB - komentář

Dekádní bilance České národní banky je sestavována podle § 48 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, a to vždy k 10. a 20. dni v měsíci a ke konci měsíce. Bilance je zveřejňována v předem oznámených termínech – standardně třetí pracovní den po skončení první či druhé dekády, čtvrtý pracovní den po skončení běžného měsíce a zpravidla 8 pracovních dnů po skončení roku.

Údaje zveřejněné v dekádní bilanci ČNB obsahují operace zaúčtované do konce pracovního dne, který bezprostředně předcházel dni zveřejnění a vyjadřují tak průběžný stav majetku a závazků ČNB ke dni zveřejnění. Vzhledem ke skutečnosti, že účetním obdobím v ČNB je kalendářní rok a zúčtování všech závěrkových operací přesahuje období osmi pracovních dní, dekádní bilance ke konci roku neobsahuje všechny účetní operace daného roku tak, jak jsou následně vykázány v roční účetní závěrce. Do archivu dekádních bilancí byl proto přidán sloupec s údaji z účetních závěrek podle stavů schválených auditorem od roku 2009, kdy je struktura zveřejňované dekádní bilance shodná s účetní závěrkou.

AKTIVA

Zlato

Zahrnuje rezervy ve zlatě v podobě obchodovatelných slitků, raženého nebo ostatního zlata. Zlato je oceněno historickou cenou a pro potřebu výpočtu devizových rezerv ČNB se oceňuje tržní cenou.

Pohledávky vůči MMF

Zahrnují členský vklad, rezervní pozici, prostředky banky v SDR a poskytnuté půjčky MMF. Členská kvóta se skládá z členského vkladu a rezervní pozice. Členský vklad je převeden do Kč kurzem stanovovaným MMF. Rezervní pozice je spočítána jako rozdíl mezi členskou kvótou a sumou Kč v držbě MMF.

Vklady v zahraničních peněžních ústavech a institucích

Zahrnují souhrn prostředků na běžných a termínových účtech u zahraničních bank a ostatních mezinárodních finančních institucí; vykazují se zde i kolaterály v podobě peněžních prostředků, přijaté v rámci smluv o derivátových obchodech. Vykazovaná aktiva jsou součástí devizových rezerv ČNB.

Cenné papíry

Zahrnují nakoupené cenné papíry klasifikované jako dluhopisy oceňované proti účtům vlastního kapitálu a akcie zatříděné do portfolia oceňovaného reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů. Zůstávají zde vykázány i dluhopisy poskytnuté jako kolaterály. Vykazovaná aktiva jsou součástí devizových rezerv ČNB.

Ostatní pohledávky vůči zahraničí

Zahrnují poskytnuté úvěry zahraničním bankám a ostatním mezinárodním finančním institucím mimo MMF (zpravidla na základě reverzních repo operací) a valuty v držení ČNB. Vykazovaná aktiva jsou součástí devizových rezerv ČNB.

Pohledávky vůči bankám v tuzemsku

Zahrnují poskytnuté úvěry tuzemským bankám, pobočkám zahraniční bank a družstevním záložnám (zpravidla na základě reverzních repo operací) a poskytnuté kolaterály v podobě peněžních prostředků k reverzním repo operacím ve formě výměny cenných papírů (kolaterálů).

Pohledávky vůči státu

Zahrnují případné pohledávky za státem.

Hmotný a nehmotný majetek

Zahrnuje hmotný a nehmotný majetek banky v zůstatkové ceně, poskytnuté zálohy na pořízení majetku a sbírky mincí z drahých kovů.

Ostatní finanční aktiva

Zahrnují akcie a podíly ve společnostech, ve kterých ČNB nemá účast s rozhodujícím nebo podstatním vlivem a představují účasti vyplývající z členství ČNB v těchto společnostech (zejména ECB, BIS, SWIFT).

Oceňovací rozdíly

Vykazují se zde záporné oceňovací rozdíly z přecenění realizovatelných cenných papírů na reálnou hodnotu a nerealizované kurzové ztráty z akcií a podílů představujících členství v mezinárodních institucích (ECB, BIS a SWIFT).

Ostatní

Zahrnuje poskytnuté zálohy z vydaných záruk, zásoby provozního materiálu, pohledávky za zaměstnanci a odběrateli, náklady a příjmy příštích období, kladné reálné hodnoty z pevných termínových operací a aktivní uspořádací účty. V této položce se rovněž vykazují úvěry poskytnuté bývalým bankám v souvislosti s konsolidací bankovního sektoru. Hodnota těchto pohledávek je vykazována společně s vytvořenými opravnými položkami.

PASIVA

Peníze v oběhu

Zahrnují emitované české bankovky a mince držené veřejností nebo bankami.

Závazky vůči MMF

Zahrnují závazky vůči MMF z titulu vkladů MMF v Kč a dlouhodobý závazek vůči MMF v souvislosti s alokací SDR.

Přijaté úvěry ze zahraničí

Zahrnují přijaté úvěry od zahraničních bank a ostatních zahraničních finančních institucí mimo MMF, zpravidla na základě repo operací.

Ostatní závazky vůči zahraničí

Zahrnují závazky ve vztahu k zahraničním bankám a ostatním zahraničním finančním institucím z titulu přijatých depozit a kolaterálů v podobě peněžních prostředků přijatých v rámci smluv o derivátových obchodech.

Přijaté úvěry

Zahrnují přijaté úvěry od tuzemských bank a poboček zahraničních bank zpravidla na základě repo operací, ve kterých se používají poukázky ČNB (popřípadě jiné vhodné cenné papíry) jako kolaterál, případně další úvěry přijaté od tuzemských bank.

Povinné minimální rezervy

Zahrnují vklady tuzemských bank z titulu povinných minimální rezerv na účtech mezibankovního platebního styku a zůstatky na účtech pro výběr a skládání hotovostí.

Ostatní závazky vůči bankám

Zahrnují ostatní vklady přijaté od tuzemských bank v rámci automatických facilit (depozita přes noc), včetně přijatých kolaterálů v podobě peněžních prostředků k repo operacím ve formě výměny cenných papírů (kolaterálů).

Závazky vůči státu a ostatním veřejným institucím

Zahrnují souhrnný účet státní pokladny ve smyslu § 33 rozpočtových pravidel (zákon č. 218/2000 Sb.), na kterém jsou vykazovány volné likvidní prostředky státu, vklady státních fondů, ostatní mimorozpočtové prostředky organizačních složek státu, vklady přijaté od EU k financování vybraných projektů, prostředky Garančního systému finančního trhu podle zákona č. 374/2015 Sb. a ostatní závazky vůči ostatním veřejným institucím.

Ostatní pasiva

Zahrnují ostatní závazky, zejména vůči Evropské komisi, vklady a závazky vůči zaměstnancům, závazky vůči dodavatelům, přijaté zálohy v souvislosti se státní zárukou, výdaje a výnosy příštích období, záporná reálná hodnota z pevných termínových operací a pasivní uspořádací účty.

Rezervy

Zahrnují rezervy ke krytí existujících závazků, tvořené na vrub nákladů.

Základní kapitál a rezervní fondy

Zahrnuje základní kapitál a rezervní fondy tvořené zejména ze zisku.

Oceňovací rozdíly

Vykazují se zde kladné oceňovací rozdíly z přecenění realizovatelných cenných papírů na reálnou hodnotu a nerealizované kurzové zisky z akcií a podílů představujících členství v mezinárodních institucích (ECB, BIS a SWIFT).

Zisk nebo ztráta z předchozích období

Zahrnuje neuhrazenou ztrátu z minulých let.

Zisk nebo ztráta za účetní období

Zahrnuje hospodářský výsledek banky běžného roku. Aktiva a pasiva v cizích měnách jsou přepočítávána aktuálním kurzem Kč na konci kalendářního měsíce.