ČNB - dekádní bilance 1. čtvrtletí 2001

 v mil. Kč

  1. čtvrtletí 2001 AKTIVA 31.1.2001 10.2.2001 20.2.2001 28.2.2001 10.3.2001 20.3.2001 31.3.2001
1 Zlato 841,1 841,1 841,1 841,1 839,3 839,3 839,3
2 Pohledávky vůči MMF v CM 402,9 1 866,3 1 870,3 1 870,3 1 873,4 1 873,4 1 873,5
3 Dtto v Kč 42 398,4 40 936,7 40 936,8 40 936,7 40 936,7 40 936,7 40 936,7
4 Pohledávky vůči zahraničí včetně CP v CM 494 583,2 496 886,6 497 450,4 490 735,7 506 922,2 506 913,4 510 184,5
5 Dtto v Kč 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 Pohledávky vůči tuzemským bankám 13 993,8 13 542,9 13 627,4 14 045,4 13 632,5 13 541,6 14 135,6
7 Pohledávky vůči klientům 37 708,9 37 690,4 37 690,9 37 690,1 37 707,7 37 514,8 37 408,9
8 Tuzemské cenné papíry a účasti 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8
9 Běžné hospodaření státního rozpočtu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 Ostatní pohledávky vůči stát. rozpočtu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11 Pokladna 2 135,9 1 333,2 1 782,9 1 413,6 1 371,0 1 717,9 2 043,0
12 Investiční majetek 8 329,5 8 273,2 8 275,4 8 278,7 8 212,5 8 208,8 8 207,1
13 Ostatní aktiva 1 346,4 1 080,9 1 033,4 1 087,3 1 083,9 1 096,4 1 355,6
  AKTIVA CELKEM 601 750,9 602 462,1 603 519,4 596 909,7 612 590,0 612 653,1 616 995,0
 
  1. čtvrtletí 2001 PASIVA 31.1.2001 10.2.2001 20.2.2001 28.2.2001 10.3.2001 20.3.2001 31.3.2001
1 Emise oběživa 188 912,7 190 959,9 194 128,9 189 858,8 193 313,5 196 458,9 191 702,2
2 Závazky vůči MMF v CM 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 Dtto v Kč 42 398,8 40 937,2 40 937,2 40 937,2 40 937,2 40 937,2 40 937,2
4 Závazky vůči zahraničí včetně CP v CM 112,9 8 018,6 8 378,6 111,1 16 987,6 16 633,5 19 509,4
5 Dtto v Kč 412,3 410,9 411,3 410,2 409,3 502,6 413,3
6 Závazky vůči tuzemským bankám 323 534,2 318 813,6 319 199,0 323 760,7 322 441,9 320 443,9 318 926,5
7 Vklady klientů 18 383,8 17 530,8 17 139,5 17 185,2 17 788,7 17 264,9 17 572,6
8 Emitované tuzemské cenné papíry 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 Běžné hospodaření státního rozpočtu 314,4 3 549,2 1 423,5 790,6 1 073,2 1 059,5 5 851,1
10 Ostatní závazky vůči státnímu rozpočtu 18 428,1 17 777,4 17 552,1 18 207,8 15 005,4 14 735,7 17 468,9
11 Rezervy 12 596,8 12 596,8 12 596,8 12 596,8 12 596,8 12 596,8 12 596,8
12 Základní jmění 1 400,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0
13 Fondy 8 202,2 8 199,8 8 199,1 8 199,0 8 196,3 8 196,4 8 230,4
14 Zisk nebo ztráta z předchozích období -15 868,8 -15 868,8 -15 868,8 -15 868,8 -15 868,8 -15 868,8 -15 903,6
15 Zisk nebo ztráta za účetní období 2 107,6 -2 739,9 -2 863,5 -1 547,9 -2 527,8 -2 553,8 -2 547,4
16 Ostatní pasiva 815,9 876,6 885,7 869,0 836,7 846,3 837,6
  PASIVA CELKEM 601 750,9 602 462,1 603 519,4 596 909,7 612 590,0 612 653,1 616 995,0