ČNB - dekádní bilance 1. čtvrtletí 1999

 v mil. Kč

  1. čtvrtletí 1999 AKTIVA 31.1.1999 10.2.1999 20.2.1999 28.2.1999 10.3.1999 20.3.1999 31.3.1999
1 Zlato 541,1 541,1 541,1 541,1 541,1 541,1 541,1
2 Pohledávky vůči MMF v CM 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 Dtto v Kč 26 319,9 26 319,9 26 319,9 36 573,8 36 573,8 36 573,8 36 573,8
4 Pohledávky vůči zahraničí včetně CP v CM 401 387,0 426 308,3 426 682,7 421 554,3 447 277,1 443 673,1 445 385,8
5 Dtto v Kč 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 Pohledávky vůči tuzemským bankám 50 471,3 49 887,0 50 005,6 50 798,1 49 802,7 50 062,3 51 475,7
7 Pohledávky vůči klientům 29 091,6 29 095,1 29 099,8 29 084,5 29 089,8 29 084,5 28 751,6
8 Tuzemské cenné papíry a účasti 17 177,9 17 177,9 17 177,9 17 177,9 17 177,9 17 177,9 17 177,9
9 Běžné hospodaření státního rozpočtu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 Ostatní pohledávky vůči stát. rozpočtu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11 Pokladna 975,5 275,8 768,9 1 159,5 444,5 844,8 1 033,1
12 Ostatní aktiva 11 547,4 11 833,2 11 728,3 12 759,3 13 500,1 13 448,3 13 271,1
  AKTIVA CELKEM 537 511,7 561 438,3 562 324,2 569 648,5 594 407,0 591 405,8 594 210,1
 
  1. čtvrtletí 1999 PASIVA 31.1.1999 10.2.1999 20.2.1999 28.2.1999 10.3.1999 20.3.1999 31.3.1999
1 Emise oběživa 146 652,5 148 245,4 152 395,9 147 523,8 150 155,6 155 371,9 149 699,9
2 Závazky vůči MMF v CM 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 Dtto v Kč 26 319,9 26 319,9 26 319,9 36 573,8 36 573,8 36 573,8 36 573,8
4 Závazky vůči zahraničí včetně CP v CM 10 467,3 16 681,1 16 547,5 11 224,6 17 537,5 13 516,5 13 455,7
5 Dtto v Kč 430,3 429,3 497,2 495,9 503,1 496,5 421,5
6 Závazky vůči tuzemským bankám 279 075,8 281 778,7 279 161,4 283 988,8 284 696,0 280 260,2 287 151,3
7 Vklady klientů 27 734,8 26 795,2 26 557,9 26 552,9 27 102,8 26 844,1 26 316,2
8 Emitované tuzemské cenné papíry 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 Běžné hospodaření státního rozpočtu 1211,5 575,6 214,9 3 369,3 139,8 550,6 1 884,3
10 Ostatní závazky vůči státnímu rozpočtu 26 500,5 22 115,2 22 369,7 22 465,8 18 939,5 18 834,9 16 383,8
11 Rezervy 54 369,7 54 369,7 54 369,7 54 369,7 54 369,7 54 369,7 54 369,7
12 Základní jmění 1 400,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0
13 Fondy 8 233,4 8 231,5 8 231,3 8 230,9 8 227,9 8 227,4 8 228,0
14 Zisk nebo ztráta z předchozích období -50 740,1 -50 740,1 -50 740,1 -50 740,1 -50 740,1 -50 740,1 -50 740,1
15 Zisk nebo ztráta za účetní období -571,6 17 713,4 17 402,2 17 033,9 38 511,6 38 180,7 38 794,9
16 Ostatní pasiva 6 428,3 7 523,4 7 609,4 7 159,2 6 989,8 7 519,6 10 271,1
  PASIVA CELKEM 537 511,7 561 438,3 562 324,2 569 648,5 594 407,0 591 405,8 594 210,1