Dekádní bilance ČNB

Bilance ČNB
v mil. Kč
  AKTIVA 20.09.2020 Rozdíl ve srovnání
s minulou dekádou
  1.Zlato1 981 0
  2.Pohledávky vůči MMF87 273 0
  3.Pohledávky vůči zahraničí včetně CP3 485 165 5 887
  3.1Vklady v zahraničních peněžních ústavech a institucích852 715 36 042
  3.2Cenné papíry2 331 184 64 426
  3.3Ostatní pohledávky vůči zahraničí301 266 -94 581
  4.Pohledávky vůči bankám v tuzemsku0 0
  5.Pohledávky vůči státu0 0
  6.Hmotný a nehmotný majetek3 018 9
  7.Ostatní aktiva7 876 -124
  7.1Ostatní finanční aktiva4 971 0
  7.2Oceňovací rozdíly0 0
  7.3Ostatní2 905 -124
   AKTIVA CELKEM 3 585 313 5 772
       
  PASIVA    
  1.Bankovky a mince v oběhu689 490 3 307
  2.Závazky vůči MMF82 448 0
  3.Závazky vůči zahraničí40 833 1 193
  3.1Přijaté úvěry ze zahraničí16 013 1 218
  3.2Ostatní závazky vůči zahraničí24 820 -25
  4.Závazky vůči bankám v tuzemsku2 814 772 2 204
  4.1Přijaté úvěry2 731 946 12 054
  4.2Povinné minimální rezervy75 432 -11 882
  4.3Ostatní závazky vůči bankám7 394 2 032
  5.Závazky vůči státu a ostatním veřejným institucím2 902 3
  6.Ostatní pasiva15 728 -706
  7.Rezervy0 0
  8.Oceňovací rozdíly4 340 0
  9.Základní kapitál a rezervní fondy1 400 0
  10.Zisk nebo ztráta z předchozích období-129 217 0
  11.Zisk nebo ztráta za účetní období62 617 -229
   PASIVA CELKEM 3 585 313 5 772
Celkové částky v tabulkách (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
V Praze dne 23.09.2020