Bilance ČNB
v mil. Kč
  AKTIVA 20.03.2017 Rozdíl ve srovnání
s minulou dekádou
  1.Zlato617 0
  2.Pohledávky vůči MMF89 659 0
  3.Pohledávky vůči zahraničí včetně CP3 048 178 116 555
  3.1Vklady v zahraničních peněžních ústavech a institucích464 268 -1 347
  3.2Cenné papíry1 880 192 16 777
  3.3Ostatní pohledávky vůči zahraničí703 718 101 125
  4.Pohledávky vůči tuzemským bankám0 0
  5.Pohledávky vůči státu0 0
  6.Hmotný a nehmotný majetek3 416 5
  7.Ostatní aktiva12 011 -14
  7.1Ostatní finanční aktiva4 714 0
  7.2Oceňovací rozdíly4 949 0
  7.3Ostatní2 348 -14
   AKTIVA CELKEM 3 153 881 116 546
       
  PASIVA    
  1.Bankovky a mince v oběhu565 298 2 303
  2.Závazky vůči MMF88 813 0
  3.Závazky vůči zahraničí67 259 -11 285
  3.1Přijaté úvěry ze zahraničí20 040 -10 626
  3.2Ostatní závazky vůči zahraničí47 219 -659
  4.Závazky vůči tuzemským bankám2 335 195 125 602
  4.1Přijaté úvěry1 075 400 62 900
  4.2Povinné minimální rezervy153 260 19 376
  4.3Ostatní závazky vůči bankám1 106 535 43 326
  5.Závazky vůči státu a ostatním veřejným institucím2 055 25
  z toho Garanční systém finančního trhu23 -40
  6.Ostatní pasiva8 094 -72
  7.Rezervy293 0
  8.Základní kapitál a rezervní fondy15 561 0
  9.Oceňovací rozdíly11 186 0
  10.Zisk nebo ztráta z předchozích období45 919 0
  11.Zisk nebo ztráta za účetní období14 208 -27
   PASIVA CELKEM 3 153 881 116 546

Hospodářský výsledek roku 2016 České národní banky k 31. 12. 2016, vykázaný v položce 10 pasiv dekádní bilance, je předběžný. Účetní závěrka ještě nebyla posouzena externím auditorem.

V Praze dne 23.03.2017