Bilance ČNB
v mil. Kč
  AKTIVA 10.05.2018 Rozdíl ve srovnání
s minulou dekádou
  1.Zlato588 0
  2.Pohledávky vůči MMF80 352 -33
  3.Pohledávky vůči zahraničí včetně CP3 093 521 4 821
  3.1Vklady v zahraničních peněžních ústavech a institucích808 419 7 321
  3.2Cenné papíry1 758 069 18 321
  3.3Ostatní pohledávky vůči zahraničí527 033 -20 821
  4.Pohledávky vůči bankám v tuzemsku0 0
  5.Pohledávky vůči státu0 0
  6.Hmotný a nehmotný majetek3 243 2
  7.Ostatní aktiva29 631 113
  7.1Ostatní finanční aktiva4 322 0
  7.2Oceňovací rozdíly19 854 0
  7.3Ostatní5 455 113
   AKTIVA CELKEM 3 207 335 4 903
       
  PASIVA    
  1.Bankovky a mince v oběhu593 344 3 881
  2.Závazky vůči MMF80 876 -32
  3.Závazky vůči zahraničí8 318 1 415
  3.1Přijaté úvěry ze zahraničí3 016 731
  3.2Ostatní závazky vůči zahraničí5 302 684
  4.Závazky vůči bankám v tuzemsku2 707 902 217 961
  4.1Přijaté úvěry2 582 399 227 599
  4.2Povinné minimální rezervy85 049 25 340
  4.3Ostatní závazky vůči bankám40 454 -34 978
  5.Závazky vůči státu a ostatním veřejným institucím2 685 -219 478
  z toho Garanční systém finančního trhu128 -412
  6.Ostatní pasiva5 907 1 716
  7.Rezervy243 0
  8.Základní kapitál a rezervní fondy1 400 0
  9.Oceňovací rozdíly5 419 0
  10.Zisk nebo ztráta z předchozích období-183 163 0
  11.Zisk nebo ztráta za účetní období-15 596 -560
   PASIVA CELKEM 3 207 335 4 903
Celkové částky v tabulkách (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
V Praze dne 15.05.2018