Dekádní bilance ČNB

Bilance ČNB
v mil. Kč
  AKTIVA 10.06.2019 Rozdíl ve srovnání
s minulou dekádou
  1.Zlato506 0
  2.Pohledávky vůči MMF83 910 0
  3.Pohledávky vůči zahraničí včetně CP3 277 941 -14 538
  3.1Vklady v zahraničních peněžních ústavech a institucích870 056 -2 690
  3.2Cenné papíry1 866 149 -38 906
  3.3Ostatní pohledávky vůči zahraničí541 736 27 058
  4.Pohledávky vůči bankám v tuzemsku10 10
  5.Pohledávky vůči státu0 0
  6.Hmotný a nehmotný majetek3 149 0
  7.Ostatní aktiva6 442 -2 348
  7.1Ostatní finanční aktiva4 586 0
  7.2Oceňovací rozdíly0 0
  7.3Ostatní1 856 -2 348
   AKTIVA CELKEM 3 371 958 -16 876
       
  PASIVA    
  1.Bankovky a mince v oběhu624 647 2 756
  2.Závazky vůči MMF80 756 0
  3.Závazky vůči zahraničí739 -2 778
  3.1Přijaté úvěry ze zahraničí0 0
  3.2Ostatní závazky vůči zahraničí739 -2 778
  4.Závazky vůči bankám v tuzemsku2 746 761 83
  4.1Přijaté úvěry2 661 185 38 914
  4.2Povinné minimální rezervy79 999 -5 052
  4.3Ostatní závazky vůči bankám5 577 -33 779
  5.Závazky vůči státu a ostatním veřejným institucím3 128 100
  6.Ostatní pasiva11 707 -398
  7.Rezervy266 0
  8.Oceňovací rozdíly3 982 0
  9.Základní kapitál a rezervní fondy1 400 0
  10.Zisk nebo ztráta z předchozích období-187 115 0
  11.Zisk nebo ztráta za účetní období85 687 -16 639
   PASIVA CELKEM 3 371 958 -16 876
Celkové částky v tabulkách (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
V Praze dne 13.06.2019