Bilance ČNB
v mil. Kč
  AKTIVA 20.06.2017 Rozdíl ve srovnání
s minulou dekádou
  1.Zlato617 0
  2.Pohledávky vůči MMF88 242 0
  3.Pohledávky vůči zahraničí včetně CP3 268 665 11 281
  3.1Vklady v zahraničních peněžních ústavech a institucích431 758 -6 155
  3.2Cenné papíry2 260 883 2 595
  3.3Ostatní pohledávky vůči zahraničí576 024 14 841
  4.Pohledávky vůči bankám v tuzemsku0 0
  5.Pohledávky vůči státu0 0
  6.Hmotný a nehmotný majetek3 310 -62
  7.Ostatní aktiva13 281 -808
  7.1Ostatní finanční aktiva4 449 0
  7.2Oceňovací rozdíly2 380 0
  7.3Ostatní6 452 -808
   AKTIVA CELKEM 3 374 115 10 411
       
  PASIVA    
  1.Bankovky a mince v oběhu571 096 1 829
  2.Závazky vůči MMF87 445 0
  3.Závazky vůči zahraničí108 639 14 985
  3.1Přijaté úvěry ze zahraničí46 493 11 442
  3.2Ostatní závazky vůči zahraničí62 146 3 543
  4.Závazky vůči bankám v tuzemsku2 612 652 -6 336
  4.1Přijaté úvěry1 358 400 -15 900
  4.2Povinné minimální rezervy127 253 -5 990
  4.3Ostatní závazky vůči bankám1 126 999 15 554
  5.Závazky vůči státu a ostatním veřejným institucím12 273 -368
  z toho Garanční systém finančního trhu10 418 -295
  6.Ostatní pasiva10 594 250
  7.Rezervy270 0
  8.Základní kapitál a rezervní fondy61 480 0
  9.Oceňovací rozdíly11 164 0
  10.Zisk nebo ztráta z předchozích období0 0
  11.Zisk nebo ztráta za účetní období-101 498 51
   PASIVA CELKEM 3 374 115 10 411
V Praze dne 23.06.2017