Bilance ČNB
v mil. Kč
  AKTIVA 31.12.2017 Rozdíl ve srovnání
s minulou dekádou
  1.Zlato602 0
  2.Pohledávky vůči MMF81 008 65
  3.Pohledávky vůči zahraničí včetně CP3 120 494 11 575
  3.1Vklady v zahraničních peněžních ústavech a institucích1 323 583 421 586
  3.2Cenné papíry1 764 108 -43 196
  3.3Ostatní pohledávky vůči zahraničí32 803 -366 815
  4.Pohledávky vůči bankám v tuzemsku0 0
  5.Pohledávky vůči státu0 0
  6.Hmotný a nehmotný majetek3 329 31
  7.Ostatní aktiva14 812 249
  7.1Ostatní finanční aktiva4 302 -31
  7.2Oceňovací rozdíly8 106 1 700
  7.3Ostatní2 404 -1 420
   AKTIVA CELKEM 3 220 245 11 920
       
  PASIVA    
  1.Bankovky a mince v oběhu593 855 -2 983
  2.Závazky vůči MMF81 282 706
  3.Závazky vůči zahraničí140 992 31 065
  3.1Přijaté úvěry ze zahraničí27 248 3 217
  3.2Ostatní závazky vůči zahraničí113 744 27 848
  4.Závazky vůči bankám v tuzemsku2 294 920 -280 814
  4.1Přijaté úvěry1 758 400 -519 023
  4.2Povinné minimální rezervy92 721 -9 024
  4.3Ostatní závazky vůči bankám443 799 247 233
  5.Závazky vůči státu a ostatním veřejným institucím269 895 263 206
  z toho Garanční systém finančního trhu33 062 28 241
  6.Ostatní pasiva14 734 1 881
  7.Rezervy245 -2
  8.Základní kapitál a rezervní fondy61 480 0
  9.Oceňovací rozdíly6 063 -2 472
  10.Zisk nebo ztráta z předchozích období0 0
  11.Zisk nebo ztráta za účetní období-243 221 1 333
   PASIVA CELKEM 3 220 245 11 920

Hospodářský výsledek roku 2017 České národní banky k 31. 12. 2017, vykázaný v položce 11 pasiv dekádní bilance, je předběžný a nejsou v něm zahrnuty všechny dodatkové operace za rok 2017. Účetní závěrka ještě nebyla posouzena externím auditorem.

V Praze dne 11.01.2018