Bilance ČNB
v mil. Kč
  AKTIVA 10.03.2019 Rozdíl ve srovnání
s minulou dekádou
  1.Zlato516 0
  2.Pohledávky vůči MMF82 929 22
  3.Pohledávky vůči zahraničí včetně CP3 186 346 1 764
  3.1Vklady v zahraničních peněžních ústavech a institucích924 879 10 506
  3.2Cenné papíry1 868 142 -546
  3.3Ostatní pohledávky vůči zahraničí393 325 -8 196
  4.Pohledávky vůči bankám v tuzemsku10 10
  5.Pohledávky vůči státu0 0
  6.Hmotný a nehmotný majetek3 208 0
  7.Ostatní aktiva11 345 -2 637
  7.1Ostatní finanční aktiva4 510 0
  7.2Oceňovací rozdíly0 0
  7.3Ostatní6 835 -2 637
   AKTIVA CELKEM 3 284 354 -841
       
  PASIVA    
  1.Bankovky a mince v oběhu614 827 749
  2.Závazky vůči MMF81 130 22
  3.Závazky vůči zahraničí3 765 -1 562
  3.1Přijaté úvěry ze zahraničí0 0
  3.2Ostatní závazky vůči zahraničí3 765 -1 562
  4.Závazky vůči bankám v tuzemsku2 733 846 64 539
  4.1Přijaté úvěry2 641 264 78 364
  4.2Povinné minimální rezervy80 156 3 416
  4.3Ostatní závazky vůči bankám12 426 -17 241
  5.Závazky vůči státu a ostatním veřejným institucím3 042 -63 759
  6.Ostatní pasiva9 034 -331
  7.Rezervy258 0
  8.Oceňovací rozdíly3 906 0
  9.Základní kapitál a rezervní fondy1 400 0
  10.Zisk nebo ztráta z předchozích období-187 115 0
  11.Zisk nebo ztráta za účetní období20 261 -499
   PASIVA CELKEM 3 284 354 -841
Celkové částky v tabulkách (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.

Účetní závěrka ještě nebyla posouzena externím auditorem.

V Praze dne 13.03.2019