Dekádní bilance ČNB

Bilance ČNB
v mil. Kč
  AKTIVA 30.06.2020 Rozdíl ve srovnání
s minulou dekádou
  1.Zlato1 992 1 510
  2.Pohledávky vůči MMF88 965 -51
  3.Pohledávky vůči zahraničí včetně CP3 579 639 -28 087
  3.1Vklady v zahraničních peněžních ústavech a institucích1 067 532 212 522
  3.2Cenné papíry2 435 968 9 900
  3.3Ostatní pohledávky vůči zahraničí76 139 -250 509
  4.Pohledávky vůči bankám v tuzemsku0 0
  5.Pohledávky vůči státu0 0
  6.Hmotný a nehmotný majetek3 002 -24
  7.Ostatní aktiva7 653 -542
  7.1Ostatní finanční aktiva4 908 -10
  7.2Oceňovací rozdíly0 0
  7.3Ostatní2 745 -532
   AKTIVA CELKEM 3 681 251 -27 194
       
  PASIVA    
  1.Bankovky a mince v oběhu683 110 -2 705
  2.Závazky vůči MMF83 860 -43
  3.Závazky vůči zahraničí37 235 -10 749
  3.1Přijaté úvěry ze zahraničí13 229 -6 287
  3.2Ostatní závazky vůči zahraničí24 006 -4 462
  4.Závazky vůči bankám v tuzemsku2 554 738 -250 910
  4.1Přijaté úvěry2 413 100 -297 045
  4.2Povinné minimální rezervy90 623 -980
  4.3Ostatní závazky vůči bankám51 015 47 115
  5.Závazky vůči státu a ostatním veřejným institucím256 155 252 253
  6.Ostatní pasiva13 679 398
  7.Rezervy0 0
  8.Oceňovací rozdíly4 277 -9
  9.Základní kapitál a rezervní fondy1 400 0
  10.Zisk nebo ztráta z předchozích období-129 217 0
  11.Zisk nebo ztráta za účetní období176 014 -15 429
   PASIVA CELKEM 3 681 251 -27 194
Celkové částky v tabulkách (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
V Praze dne 07.07.2020