Bilance ČNB
v mil. Kč
  AKTIVA 10.08.2017 Rozdíl ve srovnání
s minulou dekádou
  1.Zlato610 0
  2.Pohledávky vůči MMF87 227 -23
  3.Pohledávky vůči zahraničí včetně CP3 237 850 29 379
  3.1Vklady v zahraničních peněžních ústavech a institucích517 961 -111 819
  3.2Cenné papíry2 164 606 28 313
  3.3Ostatní pohledávky vůči zahraničí555 283 112 885
  4.Pohledávky vůči bankám v tuzemsku0 0
  5.Pohledávky vůči státu0 0
  6.Hmotný a nehmotný majetek3 307 24
  7.Ostatní aktiva18 177 -1 584
  7.1Ostatní finanční aktiva4 459 -1
  7.2Oceňovací rozdíly4 822 0
  7.3Ostatní8 896 -1 583
   AKTIVA CELKEM 3 347 171 27 796
       
  PASIVA    
  1.Bankovky a mince v oběhu569 294 1 800
  2.Závazky vůči MMF86 462 -23
  3.Závazky vůči zahraničí141 909 32 188
  3.1Přijaté úvěry ze zahraničí72 964 30 444
  3.2Ostatní závazky vůči zahraničí68 945 1 744
  4.Závazky vůči bankám v tuzemsku2 620 075 367 224
  4.1Přijaté úvěry2 161 760 1 175 560
  4.2Povinné minimální rezervy76 818 -32 960
  4.3Ostatní závazky vůči bankám381 497 -775 376
  5.Závazky vůči státu a ostatním veřejným institucím12 794 -370 927
  z toho Garanční systém finančního trhu10 807 -20
  6.Ostatní pasiva8 944 -3 026
  7.Rezervy255 0
  8.Základní kapitál a rezervní fondy61 480 0
  9.Oceňovací rozdíly7 972 0
  10.Zisk nebo ztráta z předchozích období0 0
  11.Zisk nebo ztráta za účetní období-162 014 560
   PASIVA CELKEM 3 347 171 27 796
V Praze dne 15.08.2017