Dekádní bilance ČNB

Bilance ČNB
v mil. Kč
  AKTIVA 20.11.2020 Rozdíl ve srovnání
s minulou dekádou
  1.Zlato1 981 0
  2.Pohledávky vůči MMF88 907 0
  3.Pohledávky vůči zahraničí včetně CP3 627 008 -2 171
  3.1Vklady v zahraničních peněžních ústavech a institucích872 719 14 974
  3.2Cenné papíry2 425 255 2 288
  3.3Ostatní pohledávky vůči zahraničí329 034 -19 433
  4.Pohledávky vůči bankám v tuzemsku0 -10
  5.Pohledávky vůči státu0 0
  6.Hmotný a nehmotný majetek2 988 4
  7.Ostatní aktiva8 002 41
  7.1Ostatní finanční aktiva5 247 0
  7.2Oceňovací rozdíly0 0
  7.3Ostatní2 755 41
   AKTIVA CELKEM 3 728 886 -2 136
       
  PASIVA    
  1.Bankovky a mince v oběhu700 769 5 593
  2.Závazky vůči MMF83 811 0
  3.Závazky vůči zahraničí50 589 -2 806
  3.1Přijaté úvěry ze zahraničí18 544 -4 588
  3.2Ostatní závazky vůči zahraničí32 045 1 782
  4.Závazky vůči bankám v tuzemsku2 802 018 -6 914
  4.1Přijaté úvěry2 713 031 20 131
  4.2Povinné minimální rezervy82 855 -29 141
  4.3Ostatní závazky vůči bankám6 132 2 096
  5.Závazky vůči státu a ostatním veřejným institucím3 242 6
  6.Ostatní pasiva21 779 369
  7.Rezervy0 0
  8.Oceňovací rozdíly4 616 0
  9.Základní kapitál a rezervní fondy1 400 0
  10.Zisk nebo ztráta z předchozích období-129 217 0
  11.Zisk nebo ztráta za účetní období189 879 1 616
   PASIVA CELKEM 3 728 886 -2 136
Celkové částky v tabulkách (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
V Praze dne 25.11.2020