Dekádní bilance ČNB

Bilance ČNB
v mil. Kč
  AKTIVA 20.03.2020 Rozdíl ve srovnání
s minulou dekádou
  1.Zlato482 0
  2.Pohledávky vůči MMF83 535 0
  3.Pohledávky vůči zahraničí včetně CP3 379 152 9 323
  3.1Vklady v zahraničních peněžních ústavech a institucích881 987 57 087
  3.2Cenné papíry2 249 703 210 231
  3.3Ostatní pohledávky vůči zahraničí247 462 -257 995
  4.Pohledávky vůči bankám v tuzemsku20 20
  5.Pohledávky vůči státu0 0
  6.Hmotný a nehmotný majetek3 076 5
  7.Ostatní aktiva6 970 481
  7.1Ostatní finanční aktiva4 716 0
  7.2Oceňovací rozdíly0 0
  7.3Ostatní2 254 481
   AKTIVA CELKEM 3 473 235 9 829
       
  PASIVA    
  1.Bankovky a mince v oběhu660 417 22 665
  2.Závazky vůči MMF80 530 0
  3.Závazky vůči zahraničí23 278 12 117
  3.1Přijaté úvěry ze zahraničí22 290 11 596
  3.2Ostatní závazky vůči zahraničí988 521
  4.Závazky vůči bankám v tuzemsku2 813 629 -24 596
  4.1Přijaté úvěry2 704 424 -6 876
  4.2Povinné minimální rezervy93 358 -27 616
  4.3Ostatní závazky vůči bankám15 847 9 896
  5.Závazky vůči státu a ostatním veřejným institucím3 554 44
  6.Ostatní pasiva13 916 944
  7.Rezervy0 0
  8.Oceňovací rozdíly4 085 0
  9.Základní kapitál a rezervní fondy1 400 0
  10.Zisk nebo ztráta z předchozích období-129 217 0
  11.Zisk nebo ztráta za účetní období1 643 -1 345
   PASIVA CELKEM 3 473 235 9 829
Celkové částky v tabulkách (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
V Praze dne 25.03.2020