Bilance ČNB
v mil. Kč
  AKTIVA 20.03.2018 Rozdíl ve srovnání
s minulou dekádou
  1.Zlato595 0
  2.Pohledávky vůči MMF78 999 0
  3.Pohledávky vůči zahraničí včetně CP3 095 179 -23 888
  3.1Vklady v zahraničních peněžních ústavech a institucích723 189 -161 406
  3.2Cenné papíry1 667 998 -11 440
  3.3Ostatní pohledávky vůči zahraničí703 992 148 958
  4.Pohledávky vůči bankám v tuzemsku10 0
  5.Pohledávky vůči státu0 0
  6.Hmotný a nehmotný majetek3 273 3
  7.Ostatní aktiva26 606 -183
  7.1Ostatní finanční aktiva4 296 0
  7.2Oceňovací rozdíly19 417 0
  7.3Ostatní2 893 -183
   AKTIVA CELKEM 3 204 662 -24 068
       
  PASIVA    
  1.Bankovky a mince v oběhu585 758 3 606
  2.Závazky vůči MMF79 516 0
  3.Závazky vůči zahraničí48 665 -41 064
  3.1Přijaté úvěry ze zahraničí33 632 -21 128
  3.2Ostatní závazky vůči zahraničí15 033 -19 936
  4.Závazky vůči bankám v tuzemsku2 692 710 18 525
  4.1Přijaté úvěry2 529 496 -55 506
  4.2Povinné minimální rezervy101 117 42 112
  4.3Ostatní závazky vůči bankám62 097 31 919
  5.Závazky vůči státu a ostatním veřejným institucím2 215 -4 195
  z toho Garanční systém finančního trhu18 -4 198
  6.Ostatní pasiva8 550 -125
  7.Rezervy239 0
  8.Základní kapitál a rezervní fondy61 480 0
  9.Oceňovací rozdíly5 090 0
  10.Zisk nebo ztráta z předchozích období-243 243 0
  11.Zisk nebo ztráta za účetní období-36 318 -815
   PASIVA CELKEM 3 204 662 -24 068
Celkové částky v tabulkách (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
V Praze dne 23.03.2018