Bilance ČNB
v mil. Kč
  AKTIVA 10.10.2017 Rozdíl ve srovnání
s minulou dekádou
  1.Zlato602 0
  2.Pohledávky vůči MMF87 091 11
  3.Pohledávky vůči zahraničí včetně CP3 181 600 -4 605
  3.1Vklady v zahraničních peněžních ústavech a institucích298 229 -666 181
  3.2Cenné papíry2 073 887 25 770
  3.3Ostatní pohledávky vůči zahraničí809 484 635 806
  4.Pohledávky vůči bankám v tuzemsku0 0
  5.Pohledávky vůči státu0 0
  6.Hmotný a nehmotný majetek3 309 25
  7.Ostatní aktiva20 035 3 087
  7.1Ostatní finanční aktiva4 416 0
  7.2Oceňovací rozdíly7 165 0
  7.3Ostatní8 454 3 087
   AKTIVA CELKEM 3 292 637 -1 482
       
  PASIVA    
  1.Bankovky a mince v oběhu572 806 -2 251
  2.Závazky vůči MMF86 331 11
  3.Závazky vůči zahraničí96 283 -10 875
  3.1Přijaté úvěry ze zahraničí33 853 -13 525
  3.2Ostatní závazky vůči zahraničí62 430 2 650
  4.Závazky vůči bankám v tuzemsku2 618 061 179 675
  4.1Přijaté úvěry2 371 400 671 900
  4.2Povinné minimální rezervy111 279 -74 114
  4.3Ostatní závazky vůči bankám135 382 -418 111
  5.Závazky vůči státu a ostatním veřejným institucím12 874 -177 838
  z toho Garanční systém finančního trhu10 934 0
  6.Ostatní pasiva12 266 1 637
  7.Rezervy253 0
  8.Základní kapitál a rezervní fondy61 480 0
  9.Oceňovací rozdíly7 147 0
  10.Zisk nebo ztráta z předchozích období0 0
  11.Zisk nebo ztráta za účetní období-174 864 8 159
   PASIVA CELKEM 3 292 637 -1 482
V Praze dne 13.10.2017