ČNB > O ČNB > Formulář > Formulář podání dotazu, podnětu, upozornění elektronickou formou

Formulář podání dotazu, podnětu, upozornění elektronickou formou

Prostřednictvím tohoto formuláře je možné elektronicky zasílat podání (tj. dotaz, podnět, upozornění, stížnost, apod.) týkající se působnosti České národní banky. Při vyřizování stížností na činnost dohlížených subjektů může ČNB jednat pouze v mezích svých pravomocí. V případě zjištění protiprávního jednání dohlíženého subjektu ČNB může uložit nápravná opatření směřující k odstranění zjištěných nedostatků nebo pokuty. Ani v případě zjištění protiprávního jednání či jiného pochybení dohlížených subjektů však ČNB není oprávněna jakkoliv zasahovat do soukromoprávních vztahů mezi těmito subjekty a jejich klienty, nemůže tedy rozhodovat např. o platnosti uzavření či zániku smluvního vztahu (např. výpovědí, odstoupením, apod.), nároku na náhradu újmy či vydání bezdůvodného obohacení včetně sporů týkajících se výše účtovaných poplatků, oprávněnosti blokace peněžních prostředků na platebním účtu, nároku souvisejícím s odpovědností za neautorizovanou či nesprávně provedenou platební transakci, výši pojistného plnění, prokázání nároku na pojistné plnění, soukromoprávních vztazích mezi pojišťovnou a pojišťovacími zprostředkovateli, atd.

ČNB dále uvádí, že kompetentním orgánem pro řešení soukromoprávních sporů je v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, soud, a v případech stanovených ustanovením § 1 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů, je k řešení sporů rovněž oprávněn finanční arbitr – viz www.finarbitr.cz.

Lhůta pro vyřízení podání zaslaného České národní bance je 30 dnů ode dne doručení, resp. 15 dnů pro vrácení podání, které nepatří do působnosti České národní banky. Česká národní banka nevyřizuje anonymní podání, opakovaná podání a jinak nestandardní podání např. nesrozumitelného anebo zmatečného obsahu, obsahující vulgární výrazy nebo zaslané pouze na vědomí.

Typ subjektu*
FO
PO
PFO
OVM
  FO - fyzická osoba, PO - právnická osoba, PFO - podnikající fyzická osoba, OVM - orgán veřejné moci
Jméno*
Příjmení*
Titul
Společnost
Ulice
Číslo popisné
Město/obec
PSČ (uvádějte bez mezer)
E-mailová adresa*
Telefon (uvádějte v mezinárodním tvaru)
Naše značka (např. číslo jednací evidence ČNB)
Vaše značka (např. číslo jednací evidence tazatele)
Předmět podání*
Text podání*
Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3

Upozornění: Přijímány jsou přílohy pouze ve formátech: doc, docx, xls, xlsx, rtf, pdf, jpg, html, xml, msg. Součet velikostí všech příloh nesmí překročit 5 MB.

 Pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná.