13. Otevřenost a důvěryhodnost centrální banky

Jak jsme již napsali v jednom z předchozích dílů, pro úspěšnost každé centrální banky je důležité, zda dokáže ukotvit očekávání podniků a domácností ohledně budoucího vývoje. Vysoká informační otevřenost centrální banky je přirozený způsob, jak lze ovlivňovat očekávání. Otevřenost a srozumitelnost navíc zvyšuje věrohodnost měnové politiky, neboť veřejnost má možnost si ověřit, že jednání centrální banky je smysluplné a v souladu s jejím zákonným mandátem.

Většina centrálních bank proto v současnosti klade velký důraz na komunikaci, a to nejen svých dlouhodobých cílů (v případě bank cílujících inflaci zejména inflační cíl), ale i krátkodobého či střednědobého výhledu ekonomického vývoje. Toto je obrovský posun proti minulosti vzdálené jen několik málo desetiletí, kdy centrální banky představovaly tajemné instituce zahalené do mlžného oparu a často ani přímo nezveřejňovaly přijatá aktuální rozhodnutí o nastavení měnové politiky.

Česká národní banka se oblasti komunikace pohybuje na špici mezi ostatními centrálními bankami. Veřejnost má možnost se seznámit se všemi klíčovými podklady a na nich založenými rozhodnutími ČNB ve všech jejich detailech.

Klíčovou publikací na poli měnové politiky je Zpráva o měnové politice. Ta je vydávána čtvrtletně a obsahuje nejnovější ekonomickou prognózu ČNB a popis posledního měnověpolitického rozhodnutí bankovní rady. Prognóza je podrobně popsána včetně číselných hodnot predikce klíčových ekonomických ukazatelů. Další důležitou publikací je Výroční zpráva, která shrnuje činnost ČNB v uplynulém roce v oblastech měnové politiky, finanční stability, dohledu nad finančním trhem, emise oběživa a dalších. Vedle těchto publikací ČNB vydává mnoho dalších pravidelných i nepravidelných publikací.

Tisková konference 2

Vždy po skončení měnověpolitického jednání bankovní rady je pořádána tisková konference, na které guvernér (nebo v případě nepřítomnosti guvernéra jej zastupující viceguvernér) vysvětluje přijatá rozhodnutí. Osm pracovních dní po skončení zasedání bankovní rady je zveřejněn záznam z jednání bankovní rady včetně jmenovitého hlasování jejích jednotlivých členů. Po šesti letech je pak zveřejněn úplný zápis z jednání (tzv. protokol) a podkladové materiály pro rozhodnutí bankovní rady - Situační zpráva o měnovém a hospodářském vývoji a Měnověpolitické doporučení.

V mezidobí mezi jednáními bankovní rady její členové poskytují časté autorské články a rozhovory médiím a vystupují s přednáškami či jinými projevy. V době jednoho týdne před zasedáním a v době mezi zasedáním a následným zveřejněním záznamu se ale členové rady nevyjadřují k měnověpolitickým otázkám. Důvodem pro toto opatření je snaha, aby v období okolo jednání bankovní rady nebyla případná nejednotná komunikace jednotlivých členů zdrojem nežádoucích tržních reakcí.

Tvůrce prognózy – sekce měnová a statistiky – pořádá pravidelně krátce po zveřejnění Zprávy o inflaci semináře s analytiky komerčních bank, na kterých ředitel sekce měnové a statistiky seznamuje analytiky s detaily nejnovější prognózy a analytici pak spolu se členy bankovní rady debatují o důvodech přijatého rozhodnutí o nastavení měnové politiky. Poté, co Český statistický úřad zveřejní aktuální údaje o vývoji inflace a HDP, poskytuje ředitel sekce měnové a statistiky komentář k těmto novým údajům.

Tyto a spoustu dalších materiálů a informací lze nalézt na webových stránkách ČNB.

Jan Filáček