What Influences Private Investment? The Case of the Czech Republic

Martin Gürtler

Co ovlivňuje vývoj soukromých investic v České republice? Tento článek nabízí odpověď’ založenou na analýze dat o pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, které vyplývají z dotazníkového šetření mezi 30 tisíci nefinančních podniků v průběhu let 2008-2015. Výsledky vychází z odhadu BVAR modelů, a to jak pro celý nefinanční sektor, tak také pro 19 vybraných odvětví. Tyto výsledky ukazují, že nejvýznamnější proměnnou pro vývoj soukromých investic v České republice je zahraniční poptávka. To platí především ve zpracovatelském průmyslu a v odvětví cestovního ruchu. Ve zkoumaném období lze zároveň pozorovat narůstající vliv ekonomických očekávání v důsledku zvýšené míry nejistoty. Z výsledků výzkumu také plyne, že zatímco oslabení české koruny podporuje tvorbu nových soukromých investic, vyšší vládní investice mohou naopak soukromé investice vytěsňovat. Nejsilnější vytěsňovací efekt byl zaznamenán ve zpracovatelském průmyslu a v zemědělství. V odvětví služeb, obchodu a ve stavebnictví však vládní investice působí pozitivně. Jako poslední lze pak zmínit zjištění, že čerpání fondů EU může mít významný vliv nejen na vládní, ale i na soukromé investice.

JEL kódy: C55, D22, E22, H32, M21

Klíčová slova: Bayesovský VAR, vytěsňovací efekt, Česká republika, fondy EU, směnný kurz, úroková sazba, investice, měnová a fiskální politika, dotazníkové šetření, nejistota

Vydáno: prosinec 2018

Ke stažení: CNB WP 14/2018 (pdf, 6,1 MB)