Understanding Rating Movements in Euro Area Countries

Jan Brůha, Moritz Karber, Beatrice Pierluigi, Ralph Setzer

Tento článek zkoumá vazbu mezi svrchovanými ratingy a makroekonomickými veličinami pro skupinu zemí eurozóny, u nichž byl jejich rating snížen v průběhu dluhové krize. Používáme bayesovské ekonometrické techniky založené na modelu uspořádaného probitu, abychom pochopili, jak je rozhodnutí ratingových agentur ovlivněno ekonomickým vývojem. Odhadnutý model replikuje historické ratingy pomocí malého množství ekonomických a institucionálních proměnných, které se zdají efektivně sumarizovat velké množství kritérií používaných agenturami Moody’s, Standard & Poor’s a Fitch v jejich oceňování svrchovaných ratingů. Naše výsledky ukazují, že rozsah poklesu těchto ratingů na začátku dluhové krize byl ve většině zemí převážně ve shodě se zhoršením makroekonomických veličin.

JEL kódy: C25, G24, H63, H68

Klíčová slova: krize v eurozóně, panelový probit model, svrchovaný dluh, svrchované ratingy

Vydáno: říjen 2017

Ke stažení: CNB WP 6/2017 (pdf, 1,1 MB)