Time aggregation bias in discrete time models of aggregate duration data

Michal Franta

Tato studie se zaměřuje na dynamiku nezaměstnanosti v České republice v období let 1992-2007. Dynamika nezaměstnanosti je popsána analýzou toku zaměstnaných do nezaměstnanosti a analýzou doby trvání nezaměstnanosti. Hlavním přínosem studie je uvážení efektu agregace dat v čase na výsledky odhadů diskrétních modelů založených na agregátních datech o době trvání nezaměstnanosti. Dalším přínosem studie je způsob, jakým je odhadován efekt vlivu makroekonomických podmínek na závislost individuální pravděpodobnosti odchodu z nezaměstnanosti na době v nezaměstnanosti, a také efekt vlivu makroekonomických podmínek na složení toku do nezaměstnanosti. Odhady ukazují na přítomnost obou jevů vysvětlujících agregátní negativní závislost pravděpodobnosti odchodu z nezaměstnanosti na době trvání nezaměstnanosti – negativní individuální závislost pravděpodobnosti odchodu z nezaměstnanosti na době trvání nezaměstnanosti a nepozorovanou heterogenitu. Relativní efekt těchto dvou jevů se ovšem s časem mění. Dále výsledky prokazují přítomnost sezónních vlivů na individuální pravděpodobnost ukončení nezaměstnanosti. Vliv makroekonomických podmínek nebyl nalezen. Studie také na datech pro Francii a Českou republiku demonstruje významný vliv agregování dat o době nezaměstnanosti v čase na základní parametry dynamiky nezaměstnanosti.

JEL kódy: J64, C41, E24

Klíčová slova: Duration dependence, time aggregation bias, unemployment, unemployment duration

Issued: prosinec 2008

Download: CNB WP No. 10/2008 (pdf, 363 kB)