The monetary transmission mechanism in the Czech Republic (evidence from VAR analysis)

Kateřina Arnoštová, Jaromír Hurník

Jelikož mezi měnověpolitickým zásahem a následnou reakcí v ekonomice dochází k výrazným prodlevám, má pochopení transmisního mechanismu zásadní význam pro provádění měnové politiky. Tato práce analyzuje transmisní mechanismus měnové politiky na základě VAR modelů – nejrozšířenější empirické metodiky k analýze transmisního mechanismu v české ekonomice. Tato práce se snaží za pomoci metodiky VAR vyhodnotit účinky exogenních šoků na měnovou politiku. Výsledky ukazují, že nečekané zpřísňování měnové politiky vede k poklesu produkce, zatímco ceny zůstávají po určitou dobou persistentní. Reakce devizových kurzů poté z velké míry závisí na použitém vzorku údajů. I když je jasné, že vzhledem k malému časovému rozpětí údajů by se k výsledkům mělo přistupovat opatrně, je z nich přinejmenším patrné, že základní rámec toho, jak měnová politika ovlivňuje ekonomiku, se výrazně neliší od teoretických předpokladů ani od výsledků získaných v případě vyspělejších ekonomik.

Klíčová slova: impulsní reakce, měnová politika, transmisní mechanismus, vektorové autoregrese

Vydáno: prosinec 2005

Ke stažení: CNB WP No. 4/2005 (pdf, 264 kB)