Stress testing credit risk: Is the Czech Republic different from Germany?

Petr Jakubík, Christian Schmieder

Studie se zabývá modelováním kreditního rizika a stresovým testováním v kontextu mertonovského jedno-faktorového modelu. Článek srovnává sektor podniků a domácností pro Českou republiku a Německo a ukazuje, že agregátní kreditní riziko pro podnikový sektor v obou zemích může být nehledě na rozdílný průběh míry defaultu modelováno pomocí podobných proměnných. Naproti tomu tyto závěry nelze aplikovat na sektor domácností, kde se další výzkum ukazuje jako nezbytný. Poté byl vytvořen metodický rámec pro stresové testování kreditního rizika. Bylo zjištěno, že i mírnější stresový scénář makroekonomických proměnných by znamenal znatelně vyšší kreditní riziko pro Českou republiku než pro Německo. Agregátní míra defaultu podnikového sektoru by se pro Českou republiku zvýšila o více než 100 %, zatímco v případě Německa by to bylo do 40 %. V rámci přístupu Basel II IRB by se tento scénář aplikovaný na stejné hypotetické, ale realistické úvěrové portfolio transformoval do nárůstu kapitálového požadavku o 60 % v případě české ekonomiky a přibližně o 30 % pro Německo.

JEL kódy: G21, G28, G33

Klíčová slova: Credit risk, credit risk modelling, stress testing

Vydáno: prosinec 2008

Publikováno jako: Jakubík, P. a J. Heřmánek (2008): Stress Testing of the Czech Banking Sector, Prague Economic Papers, Prague Economic Papers 3/2008, str. 195-212.

Ke stažení: CNB WP No. 9/2008 (pdf, 363 kB)