Sources of Asymmetric Shocks: The Exchange Rate or Other Culprits?

Michal Skořepa, Luboš Komárek

V této práci zkoumáme a kvantifikujeme příčiny asymetrických šoků projevujících se jako střednědobé změny reálného měnového kurzu (RER). Nejprve rozebíráme zdroje asymetrických šoků způsobujících variabilitu RER a diskutujeme roli RER coby veličiny, která vytváří šoky. Poté na základě dat pro skupinu 21 vyspělých ekonomik a ekonomik v pozdní fázi přechodu k tržní ekonomice odhadujeme, do jaké míry lze střednědobou variabilitu bilaterálního RER vysvětlit různými fundamentálními faktory. Za použití bayesovského průměrování modelů zjišťujeme, že z dvaceti dvou zvažovaných faktorů je u čtyř druhů odlišností v rámci daného páru ekonomik pravděpodobné, že jsou součástí skutečného modelu, a to sice u odlišností v oblasti (i) finančního rozvoje, (ii) růstu důchodu na hlavu, (iii) nezávislosti centrální banky a (iv) struktury ekonomiky. Regrese založená na těchto čtyřech faktorech indikuje, že tyto faktory vysvětlují zhruba třetinu chování tříleté variability RER pro celý vzorek a téměř polovinu pro reálné kurzy, kde jednou z měn je euro. V rámci logiky našeho přístupu platí, že zbylá část celkové variability představuje odhad vlivu samotného trhu s cizími měnami (společně s vlivem fundamentálních determinant cenových hladin a nominálního kurzu nezachycených použitými regressory).

JEL kódy: E52, E62, F31

Klíčová slova: asymetrické šoky, bayesovské průměrování modelů, OCA, reálný směnný kurz

Vydáno: prosinec 2013

Ke stažení: CNB WP 12/2013 (pdf, 660 kB)