Inflation Reports and Models: How Well Do Central Banks Really Write?

Aleš Bulíř, Jaromír Hurník a Kateřina Šmídková

Studie představuje novou metodologii hodnocení kvality zpráv o inflaci. Na rozdíl od dosavadní literatury, která hodnotí převážně formální kvalitu těchto zpráv, hodnotí nová metodologie jejich ekonomický obsah porovnáním inflačních faktorů zveřejněných centrálními bankami v reálném čase s faktory identifikovanými ex post prostřednictvím ekonomických modelů. Inflační faktory zveřejněné v reálném čase jsou získané analýzou textů zpráv o inflaci a následným kódováním. Pokud jde o faktory identifikované ex post, k aproximaci skutečně pozorovaných inflačních faktorů používáme redukované neokeynesiánské modely a data po revizích. Nalezené pozitivní korelace naznačují, že inflační faktory zveřejněné v reálném čase byly blízké skutečným, modely identifikovaným faktorům. Ačkoli zprávy o inflaci zveřejňované centrálními bankami zpravidla identifikují inflační faktory správným způsobem, vpředhledícnost zveřejňovaných faktorů se mění v závislosti na typu faktorů, čase a zemi.

JEL kódy: E17, E31, E32, E37

Klíčová slova: cílování inflace, Kalmanův filtr, modelování, komunikace měnové politiky

Vydáno: červen 2013

Ke stažení: CNB WP 3/2013 (pdf, 910 kB)