Financial Development and Economic Growth: A Meta-Analysis

Tomáš Havránek, Roman Horváth, Petra Valíčková

V tomto článku analyzujeme 1334 odhadů vztahu mezi rozvojem finančního sektoru a ekonomickým růstem, které byly zveřejněny v 67 odlišných studiích. Literatura v souhrnu ukazuje na kladný a statisticky významný vliv finančního rozvoje na růst, ale jednotlivé odhady se značně liší. Naše výsledky naznačují, že odlišné výsledky jsou způsobeny jak rozdíly v metodologii, tak rozdíly v datech, které ovlivňují skutečnou velikost odhadovaného efektu. Studie, které ignorují endogenitu mezi proměnnými, často publikují nadhodnocený efekt. Vliv finančního rozvoje na růst je obecně slabší v méně vyspělých zemích, ale všude na světě klesá po roce 1990. Naše výsledky také naznačují, že studie, které používají velikost akciového trhu jako měřítko rozvoje finančního sektoru, obvykle nacházejí silnější vliv na růst. Literatura nevykazuje silné známky publikační selektivity.

JEL kódy: C83, G10, O40

Klíčová slova: finanční rozvoj, ekonomický růst, meta-analýza

Vydáno: červenec 2013

Ke stažení: CNB WP No. 5/2013 (pdf, 585 kB)