Eigenvalue decomposition of time series with application to the Czech business cycle

Jaromír Beneš, David Vávra

Následujeme metodu podobnou Beveridge-Nelsonovi pro dekomposici časových řad (na trend, hospodářský cyklus a nepravidelné komponenty) a zkoumáme stylizovaný model determinace cenové inflace za použití českých dat. Charakterizujeme odhadnuté komponenty CPI, PPI a inflace cen importů dohromady s reálnou mzdou produkce a reálného výstupu, a vyhodnocujeme základní korelační charakteristiky. Dále počítáme strukturální inovace uvalením restrikcí na jejich dlouhodobé efekty, odhadujeme impulsní odezvy a testujeme výsledky pomocí bootstrapové simulace. Domníváme se, že hlavní možností dalšího zpřesnění výzkumu jsou dvě oblasti. Zaprvé, z hlediska ekonomické perspektivy, v konstrukci indikátorů reálných mezních nákladů, a zadruhé, ze hlediska statistické perspektivy, v dodatečném vyhodnocení robustnosti metody.

Klíčová slova: bootstrap, hospodářský cyklus, inflace, strukturální VAR, dekomposice časových řad

Vydáno: prosinec 2004

Ke stažení: CNB WP No 8/2004 (pdf, 471 kB)