Effects of Macroeconomic Shocks to the Quality of the Aggregate Loan Portfolio

Ivan Babouček, Martin Jančar

Tématem této práce je makroobezřetnostní analýza. Pomocí neomezeného VAR modelu empiricky zkoumá transmisi zahrnující soubor makroekonomických proměnných, které popisují vývoj české ekonomiky a fungování jejího úvěrového kanálu v posledních jedenácti letech. Její novost spočívá v tom, že poskytuje první systematické hodnocení vztahů mezi kvalitou úvěrů a makroekonomickými šoky v českém kontextu. VAR metodologie se aplikuje na měsíční údaje transformované na procentuální změnu. Extrapolační prognóza ukazuje, že nejpravděpodobnější perspektiva úvěrového portfolia bankovního sektoru je ta, že do konce roku 2006 bude mít podíl ohrožených úvěrů v tomto portfoliu mírně sestupnou tendenci pod dvoucifernou hranici. Impulsní reakce je posílená stresovým testováním, které nám umožňuje určit makroekonomický signál včasného varování naznačující zhoršení kvality bankovních úvěrů. Tato práce naznačuje, že český bankovní sektor získal značnou schopnost odolávat šokům kreditního rizika a že stabilita bankovního sektoru je kompatibilní s cenovou stabilitou a hospodářským růstem. Přestože se tato práce věnuje empirickému šetření, věnuje velkou pozornost metodickým otázkám. Zároveň se snaží představit transparentním způsobem VAR model a jeho výsledky a otevřeně se zabývat jejich slabinami, které lze do značné míry přičíst omezení údajů nebo povaze vyvíjející se tranzitivní ekonomiky.

Klíčová slova: Česká republika, makroobezřetnostní analýza, ohrožené úvěry, VAR model.

Vydáno: červen 2005

Ke stažení: CNB WP No. 1/2005 (pdf, 554 kB)