Does Monetary Policy Influence Banks’ Perception of Risks?

Simona Malovaná, Dominika Kolcunová, Václav Brož

Tato práce zkoumá, do jaké míry může měnová politika ovlivňovat vnímání úvěrového rizika bankami a způsob, jakým banky měří riziko v rámci přístupu založeného na interním ratingu. Konkrétně analyzujeme vliv vybraných měnověpolitických indikátorů na rizikové váhy bank pro úvěrové riziko. Uvádíme robustní odhady existence kanálu přijímání rizika v České republice. Dále ukazujeme, že k ustavení tohoto vztahu přispělo nedávné delší období uvolněné měnové politiky. Rozšířením analýzy na všechny země Visegrádské čtyřky získáváme porovnatelné výsledky. Prezentovaná zjištění mají důležité implikace pro obezřetnostní autoritu, která by měla vnímat možné vedlejší efekty měnové politiky ovlivňující měření rizika bankami.

JEL kódy: E52, E58, G21, G28

Klíčová slova: banky, finanční stabilita, přístup založený na interním ratingu, kanál přijímání rizik

Vydáno: prosinec 2017

Ke stažení: CNB WP 9/2017 (pdf, 455 kB)