The Effects of Anticipated Future Change in the Monetary Policy Regime

Juraj Antal, František Brázdik

V této práci zkoumáme vlivy očekávané budoucí změny režimu měnové politiky v malých otevřených ekonomikách cílujících inflaci nebo měnový kurz. Oznámení budoucí změny režimu měnové politiky je impulsem k okamžité změně chování domácností a firem. V důsledku toho se začne chovat jinak ekonomika, přestože současné měnověpolitické pravidlo zůstává stejné po celou dobu předtím, než dojde ke změně režimu měnové politiky. Chování ekonomických subjektů v době přechodu na nové měnověpolitické pravidlo tudíž závisí nejen na měnověpolitickém pravidle v tomto přechodném období, ale také na očekávaném budoucím měnověpolitickém pravidle. Vzhledem k budoucímu režimu měnové politiky se chování ekonomik cílujících inflaci a měnový kurz po oznámení přibližuje.

Klíčová slova: makroekonomika, neokeynesiánské DSGE modely, malá otevřená ekonomika, měnověpolitická pravidla, změna režimu

Vydáno: prosinec 2007

Ke stažení: CNB WP 15/2007 (pdf, 687 kB)